НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 581/23.02.2017г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15-450/24.03..2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:


1.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.87, номер по предходен план:87, с площ от 566 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, местност "Чинтулово", гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.431.368, 67338.431.338, 67338.431.88, актуван с АОС № 3544/09.12.2016г.


Начална тръжна цена 530 (петстотин и тридесет) лева без ДДС, депозит 371 лева (триста седемдесет и един лева), стъпка 53 лева (петдесет и три лева).


1.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.88, номер по предходен план:88, с площ от 4030 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, местност "Чинтулово", гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.431.87, 67338.431.368, 67338.431.338, 67338.431.89, 67338.431.364, актуван с АОС № 3546/09.12.2016г.


Начална тръжна цена 3790 (три хиляди седемстотин и деветдесет) лева без ДДС, депозит 2653 лева (две хиляди шестстотин петдесет и три лева), стъпка 379 лева (триста седемдесет и девет лева).


1.3. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.89, номер по предходен план:89, с площ от 1763 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, местност "Чинтулово", гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.431.88, 67338.431.338, 67338.431.90, 67338.431.364, актуван с АОС № 3547/09.12.2016г.


Начална тръжна цена 1660 (хиляда шестстотин и шестдесет) лева без ДДС, депозит 1162 лева (хиляда сто шестдесет и два лева), стъпка 166 лева (сто шесетдесет и шест лева).


1.4. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.99, номер по предходен план:99, с площ от 1060 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, местност "Чинтулово", гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, при съседи: 67338.431.96, 67338.431.98, 67338.431.343, 67338.431.392, 67338.431.393, актуван с АОС № 3548/09.12.2016г.


Начална тръжна цена 560 (петстотин и шестдесет) лева без ДДС, депозит 392 лева (триста деветдесет и два лева), стъпка 56 лева (петдесет и шест лева).


В търга могат да участват физически и юридически лица.


Търгът да се проведе на 12.04.2017г. от 10.30 часа в зала № 119 на Община Сливен в съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.


При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 19.04.2017г. от 10.30 ч.


Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.


Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 22 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лв. (сто лева) без ДДС, както и по-подробна допълнителна информация. За всеки имот се закупува отделна тръжна документация.


Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 11.04.2017г. За втората дата се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 18.04.2017г.


За справки тел: 611-257


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.03.2017 г. webmaster