НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в гр. Сливен, кв. Стоян Заимов и с. Мечкарево, общ. Сливен:
ОБЩИНА СЛИВЕН,


гр. Сливен, бул."Цар Освободител" №1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 662350, на основание Заповед №РД-15-553 от 13.04.2017 год. на Кмета на общината,О Б Я В Я В А


публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи, както следва:


1.1. Сграда с ид.№67338.561.142.11 с полезна площ 126 кв.м, намираща се западно от Филиала на Технически университет Сливен в гр. Сливен, кв. Стоян Заимов, при следните условия:

  1. Начална тръжна месечна наемна цена: 100 (сто) лева без ДДС;
  2. Депозит: 100 (сто) лева;
  3. Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
  4. Предназначение: за спортна дейност;
  5. Изисквания към кандидатите: да са физически или юридически лица.

1.2. Помещение с полезна площ от 6 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда - автоспирка със ЗП 27,40 кв.м., съставляваща имот пл.№ 236, с.Мечкарево, общ.Сливен, при следните условия:

  1. Начална тръжна месечна наемна цена: 15 (петнадесет) лева без ДДС;
  2. Депозит: 15 (петнадесет) лева;
  3. Стъпка на наддаване: 1 (един) лев;
  4. Предназначение: смесен магазин;
  5. Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая №22 на общината, в срок до 16:00 часа на 02.05.2017 г., след заплащане в брой, на цена 20 лева, без ДДС в приходната каса на общината (Информационен център). За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 09.05.2017 г.


Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.


Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г., в зала №119 на Община Сливен, от 10:00 часа, последователно за всеки обект. В случай, че на търга не се явят кандидати, повторен търг се насрочва за 10.05.2017 г., при същите условия.


За допълнителна информация – стая № 22 на общината, тел.: (044) 611257.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.04.2017 г. webmaster