НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен:
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН


гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" № 6, тел. : (044) 62-35-24, на основание Заповед № РД 15 - 91 от 09.01.2017 г. на Кмета на Община СливенО Б Я В Я В А


Публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен:


1.1. Павилион № 1, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 200,00 лева без ДДС, депозит 200,00 лева и стъпка на наддаване 20,00 лева.


1.2. Павилион № 3, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 200,00 лева без ДДС, депозит 200,00 лева и стъпка на наддаване 20,00 лева.


1.3. Павилион № 4, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 200,00 лева без ДДС, депозит 200,00 лева и стъпка на наддаване 20,00 лева.


1.4. Павилион № 5, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 200,00 лева без ДДС, депозит 200,00 лева и стъпка на наддаване 20,00 лева.


1.5. Павилион № 6, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 200,00 лева без ДДС, депозит 200,00 лева и стъпка на наддаване 20,00 лева.


1.6. Павилион № 7, с полезна площ 12кв.м., находящ се на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен, с начален месечен наем 200,00 лева без ДДС, депозит 200,00 лева и стъпка на наддаване 20,00 лева.


В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат парични задължения и са изправна страна по наемни и други договорни отношения с Община Сливен и ОП "Общински пазари".


Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от касата на ОП "Общински пазари", в срок до 16:00 часа на 30.01.2017г., след заплащане в брой, на цена 20,00 лева без ДДС в касата на Общински пазари. За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 14.02.2017г.


Документите за участие в търга, комплектовани съгласно условията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.


Търгът ще се проведе на 01.02.2017г. в административната сграда на ОП "Общински пазари" ет.І в стаята на Инкасаторите от 10:00 часа, последователно за всеки обект. При непроведен търг за някой от обектите, поради неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.02.2017г. от 10:00 часа, при същите условия.


Оглед да се осигури от администрацията на ОП "Общински пазари" от 9:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден до провеждането на търга.


За допълнителна информация: тел. (044) 62-35-24; ( 044) 62-21-84;


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 12.01.2017 г. webmaster