КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Решение №250 от 29.07.2004
 
Решение № 250 от 29 юли 2004 година за публикуване в ДВ
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - С Л И В Е НР Е Ш Е Н И Е    № 250

от 29 юли 2004 год.


На основание чл. 1, ал.2, т. 3, чл. 26, ал.1 и ал.2, чл. 31, ал.1, чл. 32, ал.3 от Закон за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал.1, т. 3, чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, ал.1 чл. 8, ал.1 и ал.2 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинския съвет реши:

1.Приема изготвените Анализ на правното състояние и приватизационна оценка на Обособения стопански обект – недвижим имот, частна общинска собственост – Магазин на ул. “5-ти декември”, кв. “Комлука”, гр. Сливен.
2.Приватизационната продажба на обособения стопански обект – Магазин на ул. “5-ти декември”, кв. “Комлука”, гр. Сливен, представляващ недвижим имот, частна общинска собственост, магазин на един етаж, със застроена площ от 183 /сто осемдесет и три/ кв.м., състоящ се от търговска площ, два броя складове и санитарни възли, разположен в поземлен имот № 1259 в кв. 48 по плана на гр. Сливен, с граници: изток – им.пл.№ 1257; запад – ул. “5-ти декември”; север – им.пл.№ 1240; север – им.пл.№ 1240; юг – ул. “Пирин”, ведно с отстъпеното право на строеж и наличното движимо оборудване /наричан по-нататък обособен обект/ да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
3.Търгът да се проведе при следните условия:
 3.1.Начална тръжна цена – 47 700 (четиридесет и седем хиляди и седемстотин) лева. Цената се оферира в лева и се заплаща изцяло от спечелилия търга към деня на сключване на договора за продажба съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
 3.2.Стъпка на наддаване – 4 000 (четири хиляди) лева.
 3.3.Депозитът за участие е парична вноска в размер на 4 000 (четири хиляди) лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливен, посочена в тръжната документация най-късно до изтичане срока за подаване на предложения.
 3.4.Тръжната документация се закупува в Община Сливен, гр. Сливен, ул. “Цар Освободител” № 1. Цената на тръжната документация е в размер на 200 (двеста) лева, като същата се заплаща в брой в касата на общината (стая № 233) преди получаване на документацията от стая № 25 на общината.
 3.5.Срок за закупуване на тръжната документация – 26 дни, считано от обнародване на настоящето решение в Държавен вестник.
 3.6.Срок за подаване на предложения на участниците в търга – 16.00 часа българско време на 30 (тридесетия) ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в Държавен вестник. Предложенията се подават в деловодството на Община Сливен.
 3.7.Посещения и огледи на обособения обект могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от общинска администрация – Сливен.
 3.8.Търгът ще се проведе на 32 (тридесет и втория) ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в Държавен вестник, от 10.00 часа българско време в сградата на Община Сливен, зала № 230.
4.Утвърждава тръжна документация и проекта на договор за приватизационна продажба на обособения обект.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/доц.д-р Ив.Андреев
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 05.10.2004 г. webmaster