НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Регулация на търговската дейност и туризма
ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ"


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

1. Разрешение за търговска дейност на открито

2. Категоризация на туристически обекти

2.1 Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект

2.2 Подновяване на категорията на категоризирани туристически обекти

3. Заверка на регистър за нощувки и подаване на справка-декларация ежемесечно от юридическите лица стопанисващи местата за настаняване

4. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали1. Разрешение за търговска дейност на открито -> Формуляр  /18 KB/

Правно основание: Чл.12 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен.

Необходими документи:

 • Заявление за търговска дейност на открито по образец;
 • Копие от регистрация на търговеца БУЛСТАТ / ЕИК;
 • Квитанция за платена такса.

Срок за издаване: 14 дни

Срок на валидност: Срокът, за който се издава

Място на издаване на документа: Стая 111

Отговорно лице за изпълнението: Гл. експерт, Ст. експерт2. Категоризация на туристически обекти:


     A. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ -> Формуляр  /88 KB/


     B. МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ -> Формуляр  /91 KB/


Правно основание: Закон за туризма и Наредба за категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Необходими документи:

 • Заявление по образец до Кмета на Община Сливен;
 • Удостоверение за актуално съдебно състояние;
 • Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност-оригинал;
 • Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта по образец;
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
 • Формуляр за определяне на категорията по образец;
 • Копие от документа за собственост на обекта;
 • Копие от документа, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта;
 • Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условията за извършване на съответната туристическа дейност в обекта;
 • Оригинал на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата.

Срок за издаване: Срок за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране – 14 дни

Срок на валидност на временното удостоверение: 2 месеца

Срок на валидност на категоризацията: 5 години

Такса на услугата: съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма

Място на издаване на документа: Стая 111, 114 тел. 044/ 611 111/114

Отговорно лице за изпълнението: Гл. експерт „ОИЗП”2.1 Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект -> Формуляр 01  /23 KB/, Формуляр 02  /23 KB/

Правно основание: Чл. 168, и чл. 169 от Закона за туризма

Необходими документи:

 • Копие от документ удостоверяващ промяна в обстоятелствата.

Срок за издаване: 14 дни

Такса на услугата: 150 лв.

Място на издаване на документа: Стая 111, 114 тел. 044/ 611 111; 114

Отговорно лице за изпълнението: Гл.експерт „ОИЗП”2.2 Подновяване на категорията на категоризирани туристически обекти -> Формуляр 01  /93 KB/, Формуляр 02  /87 KB/

Срок за издаване: 14 дни

Такса на услугата: 150 лв.

Място на издаване на документа: Стая 111, 114 тел. 044/ 611 111; 114

Отговорно лице за изпълнението: Гл.експерт „ОИЗП”

Правно основание: §5 от ПЗР на Закона за туризма3. Заверка на регистър за нощувки и подаване на справка-декларация ежемесечно от юридическите лица стопанисващи местата за настаняване -> Образец на Регистър за настанените туристи  /77 KB/
Справка-декларация за броя на реализираните нощувки  /93 KB/

Правно основание: Чл.116 от Закона за туризма

Необходими документи:

 • Дневник /регистър/ за нощувките по образец
 • Справка-декларация за реализираните нощувки през предходния месец
 • Документ за платен туристически данък

Срок на подаване: Декларацията се подава до 15 число на месеца, следващ месеца, за който са реализирани нощувките, заедно със заверка на регистъра за нощувки

Такса на услугата: Безплатна

Място на заверка на регистъра: Стая 111

Отговорно лице за изпълнението: Ст.експерт „ОИЗП”4. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали.

Правно основание: Чл.9 ал.2 от Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Необходими документи:

 • Дневник /регистър/ за покупките – подвързан, прошнорован и прономерован;
 • Дневник /регистър/ за продажбите – подвързан, прошнорован и прономерован;
 • Копие от лиценза за търговия с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им.

Срок за издаване: 7 дни

Срок на валидност: До приключване на регистъра.

Такса на услугата: Безплатна

Място на издаване на документа: Стая 111

Отговорно лице за изпълнението: Гл. експерт „ОИЗП”

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.07.2016 г. webmaster