НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
ОтпадъциПЛОЩАДКИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ


БИТОВИ ОТПАДЪЦИ


СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ


ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ В ДОМАКИНСТВАТА


БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ


СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

ПЛОЩАДКИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ


Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, метал и отпадъци от ИУМПС на територията на община Сливен


Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на община Сливен:

 • Фирми за изкупуване на хартия и картон – въведете код на отпадъка 20 01 01
 • Фирми за изкупуване на стъкло - въведете код на отпадъка 20 01 02
 • Фирми изкупуващи пластмаса – въведете код на отпадъка 20 01 39
 • Фирми за изкупуване на метал – въведете код на отпадъка 20 01 40
 • Фирми за разкомплектоване на излезли от употреба МПС (ИУМПС) – въведете код на отпадъка 16 01 04

Места за смяна на отработени моторни масла и смяна на автомобилни гуми на територията на гр. Сливен


Къде да предадем безвъзмездно разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата?


Община Сливен има сключен договор с "ДС-КОМЕРС" ЕООД за сътрудничество с осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.


Разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата могат да бъдат предадени безвъзмездно на площадка на "ДС-КОМЕРС" ЕООД, гр.Сливен с местонахождение: гр. Сливен, Промишлена зона, имоти № УПИ I, кв.69 ( източно от "Мелничен комплекс" и кв. Надежда).


На площадката се приемат разделно събрани неопасни отпадъци от домакинствата както следва:

 • отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
 • излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
 • негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
 • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
 • пластмаса
 • хартия
 • пластмасови опаковки
 • хартиени опаковки
 • стъкло
 • обемисти отпадъци

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ


- Регионално сдружение "Регионален център за управление на отпадъците, Ямбол"


- Заповед № РД 15-1465 от 28.10.2016 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2017 г.
(Публикувано на 18 април 2017 г., размер на файла - 2 146 KB)


– Протоколи от заседания на Общото събрание 2017 г.


- Протокол № 32 от 23.02.2017 г.
(Публикувано на 03 май 2017 г., размер на файла - 2 695 KB)


СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ


Масово разпространени отпадъци


- Отпадъци от опаковки


В Община Сливен е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.


Къде да изхвърлим отпадъците от опаковки? –


Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕКОБУЛПАК" АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки и други рециклируеми отпадъци.


Отпадъци от опаковки, събирани от домакинства, търговски и обществени обекти могат да бъдат предавани в контейнерите на "ЕКОБУЛПАК" АД. Контейнерите са разположени в жилищни квартали, около търговски обекти, обществени сгради, училища.


Информация за системата за разделно събиране на опаковки, инструкции за разделно събиране, график, детайлна схема на системата за разделно събиране и др. информация вижте на www.ecobulpack.com


- Негодни за употреба батерии и акумулатори НУБА).


"Негодни за употреба батерии и акумулатори" са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.


Влияние върху околната среда:


Тежките метали се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.


Не допускайте електролита да попадане във водоемите, отходните води и почвата!


Къде да изхвърлим старите батерии?


Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕКОБАТЕРИ" АД за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.


Старите батерии, могат да бъдат предавани в контейнерите на "ЕКОБАТЕРИ" АД за разделно събиране. Контейнерите са разположени в търговски обекти, обществени сгради, училища. Виж точните адреси и график за събиране на http://ecobatterybg.com.


Негодните за употреба акумулатори могат да се предадат на всички площадки обявени в регистъра публикуван на официалния сайт на община Сливен www.sliven.bg в раздел Околна среда, Отпадъци.


- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).


"Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.


Десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България. Тези отпадъци се генерират от промишления, търговския и частния сектор и включват електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника


Влияние върху околната среда: Необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника и тяхното безразборно изхвърляне причинява вреди на околната среда и оказват негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. Материалите от които са изградени ИУЕЕО се разграждат трудно и бавно в околната среда.


Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.


Къде да предадем старите електроуреди?


Община Сливен има сключен договор за сътрудничество с "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.


Старите или неработещи електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) могат да бъдат предавани на "ЕЛТЕХРЕСУРС" АД. Направете заявка за извозването им директно от домовете си на национален безплатен номер 0800 14 100. Услугата е напълно безплатна. Служители на специализираната фирма ще извозват уредите в удобно за гражданите време. Виж повече на eltechresource.com/


- Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)


"Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:


а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.; 18а, ал. 2, т.


б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;


в) изоставено регистрирано МПС.


"Изоставено регистрирано МПС" по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.


Къде да предадем излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)?


Съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията община Сливен (Приета с Реш. № 1199/27.03.2014 год., Изм. и доп. с Реш. № 1289/29.05.2014 год.) се забранява изоставянето на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) върху имоти – държавна и общинска собственост.


Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектoване. Могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост


ИУМПС могат да бъдат предадени на всички площадки обявени в регистъра публикуван на официалния сайт на община Сливен www.sliven.bg в раздел Околна среда, Отпадъци.


- Излезли от употреба гуми (ИУ).


"Излезли от употреба гуми" са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми влизат в системата за управление на отпадъците и подлежат на оползотворяване, чрез материално рециклиране или получаване на енергия и само в краен случай се депонират.


Влияние върху околната среда: Автомобилните гуми не се разграждат. При нерегламентираното им изгарянето в атмосферата се отделят диоксини и фурани. Това са едни от най – опасните устойчиви органични замърсители. Ниски концентрации от диоксини и фурани постъпват в живите организми чрез приемане на замърсени храни и вода и/или чрез вдишване на замърсен въздух и се натрупват в мастната тъкан на живите организми.


За да се постигне устойчиво и екологосъобразно управление на излезлите от употреба гуми е необходимо създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за последващото оползотворяване, включително и рециклиране на ИУГ


Излезлите от употреба гуми могат да се предадат на всички площадки обявени в регистъра публикуван на официалния сайт на община Сливен www.sliven.bg в раздел Околна среда, Отпадъци.


- Отработени масла (ОМ).


"Отработени масла" са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.


Влияние върху околната среда: Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.


Отработените масла могат да се предадат на всички площадки обявени в в регистъра публикуван на официалния сайт на община Сливен www.sliven.bg в раздел Околна среда, Отпадъци.


ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ В ДОМАКИНСТВАТА


Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

 • Живак и живаксъдържащи уреди - живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи);
 • Лакове и бояджийски материали - бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др;
 • Домакински препарати и химикали - почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др.;
 • Мастила и замърсени опаковки - опаковки, съдържащи опасни вещества;
 • Негодни препарати за растителна защита – пестициди;
 • Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.


Къде да предадем опасните отпадъци, образувани в домакинствата?


Община Сливен има сключен договор с "БалБок Инженеринг" AД за организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци.


След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта. Предайте ги в мобилния събирателен пункт на "БалБок Инженеринг" AД на обявени дати на www.balbok.com за кампании през пролетния и есенния сезони. Услугата е безплатна.


БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ


Разделното събиране на зелени и други био-отпадъци се прилага с цел тяхното компостиране или анаеробно разграждане. Качеството на произвеждания компост зависи от постъпващите за компостиране материали и респективно от прилагания метод за събиране.


Компостирането е природно разлагане на някои oрганични отпадъци (напр. хранителни остатъци, градински отпадъци, стара хартия, шума, дърво и др.) в присъствието на кислород и влага до получаване на компост.


От 25 до 45% от отпадъците в кофата за смет могат да се компостират. При това се спестяват разходите за събиране, транспортиране и депониране на тези отпадъци, а в почвата се връщат ценни съставки. Наръчник за домашно компостиране


СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА


Къде да предадем за оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата?


Община Сливен има сключено споразумение с "НЕНОВСКИ-2015" ЕООД за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата.


Строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата могат да бъдат предадени за транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на "НЕНОВСКИ-2015" ЕООД, който притежава Решение за дейност с отпадъци - Регистрационен документ издаден от РИОСВ – Стара Загора.


Транспортирането се извършва по заявка със специализирани превозни средства и контейнери с различен обем.


Приемат се с 50% отстъпка от цената за оползотворяване и обезвреждане транспортирани от притежателят им строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в количество до 1 тон в рамките на 1 една календарна година еднократно, при представяне на квитанция за платена такса битови отпадъци за съответната календарна година в дирекция "Местни данъци и такси", Община Сливен.


Площадката е с местонахождение: гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, ПИ с идентификатор 67338.60.4 в м."Дебелата кория", землището на гр.Сливен. (след разклона от Бургаско шосе към кв. Дебелата кория)


Вижте повече на: www.konteiner-yambol.com, www.rushenenasgradi.com


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.05.2017 г. webmaster