НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Административни услуги » Услуги по дейности » Устройство на територията
 
Устройство на територията
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ


"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
Списък услуги с бързи връзки към всяка една:

1. Издаване на скица на недвижим имот

2. Издаване на скица с указан начин на застрояване

3. Презаверяване на скици, от издаването на които е изтекъл 6-месечен срок

4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ

5. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

6. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.

7. Издаване /презаверка/ на разрешение за строеж / в т.ч. ремонт и преустройство/ на сгради и помещения и подземни проводи и съоръжения

8. Издаване на становище за държавна приемателна комисия

9. Предоставяне на цифров модел за обхвата на проекта

10. Цялостна процедура по разглеждане изменение на действащи ПУП по взаимно съгласие

11. Цялостна процедура по разглеждане на нови или изменение на действащи ПУП

12. Издаване на удостоверение за описание на имот

13. Издаване на удостоверения за идентичност

14. Предоставяне на данни за трасиране на имотни граници

15. Издаване на справка за показатели на земеделска земя за оценка по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

16. Регистриране на технически паспорт на строежи

17. Издаване на виза върху предоставена от възложителя скица

18. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от ЕСУТ /в т.ч. проекти за узаконяване/

19. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от лицензирана фирма консултант / в т.ч. проекти за узаконяване/

20. Разглеждане /съгласуване/ на комуникационно-транспортни планове с елементи на благоустрояване

21. Одобряване и съгласуване на екзекутивна документация от ЕСУТ, както и проекти за промяна на инвестиционните намерения по време на строителството /в частта на промяната/ и проекти за промяна на инвестиционните намерения по време на строителството /в частта на промяната/ внесени с оценка за съответствие от лицензирана фирма консултант

22. Издаване на акт за узаконяване на строеж

23. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти ІV категория

24. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти V категория

25. Издаване на удостоверения за търпимост

26. Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР

27. Проверка и установяване на съответствие на строеж с издадените стр.книжа

28. Разрешаване ползването на тротоари, свободни обществени площи и части от улични платна във връзка със строителството

29. Издаване на разрешение за поставяне на РИЕ

30. Издаване на удостоверения за степен на завършеност на сгради

31. Окомплектоване на преписка до съда във връзка с подадени възражения срещу заповед на Кмета за одобряване на градоустройствени планове

32. Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването им

33. Отговор на молби, жалби и сигнали

34. Справки на граждани

35. Заверяване на данъчни декларации

36. Уведомяване за започване на строеж

37. Нанасяне на геодезическо заснемане на обекти в нас.места, за които има приета специализирана карта /т.нар. цифров модел/

38. Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план1. Издаване на скица на недвижим имот ->  /37 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Заявление - образец 1;

• Копия от документите за собственост на имота.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 9.00 лв./кв.дм.

скица по-голяма от 1 кв.дм. – по 10 лв. за всеки кв.дм.

Място:

• За подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• За допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "Кадастър и регулация"


2. Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване ->  /37 KB/ ->  /38 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Заявление – образец 2 а - на основание чл.140 от ЗУТ ; образец 2 б - за извършване на градоустройствено проектиране

• Копия от документите за собственост на имота.

• Удостоверение за наследници (при необходимост)

• Предложение от съда ако изменението се прави по негово искане

• Нотариално заверена молба от всички заинтересовани собственици при промяна по взаимно съгласие.

• При строеж, реконструкция, преустройства в съсобствени обекти и помещения, се представя изричното писмено нотариално заверено съгласие на съсобствениците.

• Разрешение за строеж или акт за узаконяване на съществуващи сгради в имота.

• Решение за преотреждане на земята и скица с достатъчен обхват, заверена от ОДЗ – Сливен или ОСЗ – Сливен /когато имотът е земеделски/ вкл. служебна справка с имената и адресите на собствениците на съседните имоти.

• Съгласувателни писма /при необходимост/ от РЗИ, КАТ, РИОСВ – Ст.Загора, ВиК ООД, РС или РУ "ПБЗН", ОбПУ, КЕЦ Сливен и др.

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 13.00 лв./кв.дм.

• скица по-голяма от 1 кв.дм. – 10,00 лв. за всеки кв.дм.

• само виза върху предоставена от възложителя скица – 10.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

• Началник отдел "ТУА"

• Гл.архитект на Община Сливен


3. Презаверяване на скици, от издаването на които е изтекъл 6-месечен срок

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса ;

• Заявление – свободен текст;

• Оригинал на скицата;

• Копия от документите за собственост на имота.

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 3.50 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"


4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ ->  /38 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 3;

• Фактура за платена такса;

• Документ за собственост;

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 7.50 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

• Директор дирекция "УТСК"

• Гл.архитект


5. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - свободен текст;

• Фактура за платена такса;

• Документ за собственост /при нужда/;

• Копие от документа, плана и др.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 1,20 лв./за 1 страница

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалист в дирекция "УТСК"


6. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др. ->  /37 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен и Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия, съгласно чл.56 от ЗУТ за територията на Община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 4;

• Фактура за платена такса;

• Документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/

• Специални разрешителни; /изискуеми по специални закони

• Схема за разполагане, одобрена от гл.архитект на общината (в случаите, в които е задължителна)

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 75.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


7. Издаване /презаверка/ на разрешение за строеж на сгради, разрешение за строеж /в т.ч. ремонт и преустройство/ на сгради и помещения и подземни проводи и съоръжения ->  /38 KB/ ->  /39 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 5 а - по чл.148 от ЗУТ ;образец 5 б – за обекти от техническата инфраструктура;

• Фактура за платена такса;

• Документ за собственост;

• Одобрени инвестиционни проекти – 3 бр. окомплектовани проекти по всички части;

• Проект за организация на движението /при необходимост/;

• Виза за проектиране;

• Декларация по чл.183 от ЗУТ когато се строи в съсобствен имот, със съгласие на останалите съсобственици;

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност:

 •3 години, ако строителството не е започнало
 •5 години, ако строителството е започнало, но не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите

Такса:

 •На обекти VІ-та категория110.00 лв.;
 •На обекти V-та категория
за жилищни и смесени сгради:
- до 200 кв.м. РЗП
- над 200 кв.м. РЗП
за нежилищни обекти:
- до 100 кв.м. РЗП
- над 100 кв.м.
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях


190.00 лв.
390.00 лв.

390.00 лв.
760.00 лв.
35.00 лв.
 •На обекти ІV-та категория
За жилищни и смесени сгради:
За нежилищни обекти
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях

1100.00 лв.
1850.00 лв.
55.00 лв.
 •На обекти ІІІ-та категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
2600.00 лв.
190.00 лв.
 •На обекти ІІ-ра категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
5600.00 лв.
190.00 лв.
 •На обекти І-ва категория
За сградни отклонения на инж.мрежа към тях
7500.00 лв.
190.00 лв.
 •Разрешение за монтаж на инсталации, извън тези по чл.147, ал.1, т.2 от ЗУТ75.00 лв.
 •Поправка на разрешение за строеж5% от дължимата такса за издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти
 •Заверка на разрешение за строеж50% от дължимата такса за издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти

При издаване на разрешение за строеж за обекти от техническата инфраструктура се изисква внасяне на сума в размер на стойността, необходима за възстановяване на нарушени настилки и зелени площи по детайл и количествена сметка, приложени в инвестиционния проект и остойностена по определени пазарни цени

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


8. Становище за държавна приемателна комисия ->  /35 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен, Наредба №6 за разрешаване ползването на строежите в РБългария на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Необходими документи:

• Заявление - образец 6;

• Фактура за платена такса;

• Разрешение за строеж /Акт за узаконяване/

• Протокол за строителна линия

• Одобрени проекти и или екзекутивни чертежи;

• Заснемане на обекта /при необходимост/.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 25.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Главен архитект на Община Сливен


9. Предоставяне на цифров модел за обхвата на проекта

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса

• Молба - свободен текст.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 25.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТСК"


10. Цялостна процедура по разглеждане изменение на действащи ПУП по взаимно съгласие ->  /38 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 7, подписано от всички заинтересувани собственици;

• Фактура за платена такса;

• Проект за ПУП – 3 бр.;

• Виза за проектиране;

• Нотариално заверено съгласие от съседите /при нужда/.

• Решение за преотреждане на земята и скица с достатъчен обхват, заверена от ОДЗ – Сливен или ОСЗ – Сливен /когато имотът е земеделски/ вкл. служебна справка с имената и адресите на собствениците на съседните имоти.

• Съгласувателни писма /при необходимост/ от РЗИ, КАТ, РИОСВ – Ст.Загора, ВиК ООД, РС или РУ "ПБЗН", ОбПУ, КЕЦ Сливен и др.

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: До следваща промяна

Такса: 25.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Главен архитект на Община Сливен


11. Цялостна процедура по разглеждане на нови или изменение на действащи ПУП ->  /38 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 7;

• Фактура за платена такса;

• Проект за ПУП – 3 бр.;

• Виза за проектиране;

• Нотариално заверено съгласие от съседите /при нужда/.

• Решение за преотреждане на земята и скица с достатъчен обхват, заверена от ОДЗ – Сливен или ОСЗ – Сливен /когато имотът е земеделски/ вкл. служебна справка с имената и адресите на собствениците на съседните имоти.

• Съгласувателни писма /при необходимост/ от РЗИ, КАТ, РИОСВ – Ст.Загора , ВиК ООД , РС или РУ "ПБЗН", ОбПУ, КЕЦ Сливен и др.

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: До следваща промяна

Такса:

 •за ПУП до три имота35.00 лв.
 •за ПУП над три имота50.00 лв.
 •за преотреждане на земи от земеделски или горски фонд100.00 лв.
 •за парцеларни планове на обекти от техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии100.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Главен архитект на Община Сливен


12. Издаване на удостоверение за описание на имот ->  /38 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен, ЗС

Необходими документи:

• Фактура за платена такса ;

• Заявление – образец 8

• Скица от АК;

• Копия от документите за собственост на имота;

• Архитектурен проект, разрешение за строеж.

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност:

• за удостоверението – до края на календарната година при условие, че не са настъпили промени на обстоятелствата при които е издадено удостоверението

Такса: 25.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

• Главен специалист – техник в отдел "КР" ; Директор дирекция "УТСК"


13. Издаване на удостоверения за идентичност ->  /38 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 8;

• Фактура за платена такса;

• Документ за собственост

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 10.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТСК"


14. Данни за трасиране на имотни граници

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Молба - свободен текст.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса:

 •при наличие на трасировъчен план /за имот/13.20 лв.
 •без наличие на трасировъчен план /за имот/20.90 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация - ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"


15. Издаване на справка за показатели на земеделска земя за оценка по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Правно основание: ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Молба - свободен текст.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 6.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист – отдел "КР"


16. Регистриране на технически паспорти на строежи

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Молба - свободен текст.

• Технически паспорт на хартиен и магнитен носител – 2 бр.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 33.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. експерт в Дирекция "УТСК"


17. Издаване на виза за проектиране върху предоставена от възложителя скица ->  /37 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Заявление – образец 2 б;

• Копия от документите за собственост на имота.

• Удостоверение за наследници (при необходимост)

• Предложение от съда ако изменението се прави по негово искане

• Нотариално заверена молба от всички заинтересовани собственици при промяна по взаимно съгласие.

• Решение за преотреждане на земята и скица с достатъчен обхват, заверена от ОДЗ – Сливен или ОСЗ – Сливен /когато имотът е земеделски/ вкл. служебна справка с имената и адресите на собствениците на съседните имоти.

Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 10.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

• Началник отдел "ТУА"

• Гл.архитект на Община Сливен


18. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от ЕСУТ ->  /37 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 9;

• Фактура за платена такса;

• Инвестиционни проекти – 3 бр. окомплектовани проекти по всички части;

• Виза за проектиране.

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: 1 година

Такса:

 •за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./2.00 лв./м2;
 •за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 200.00 лв./2.50 лв./м2;
 •за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
3.00 лв./м2;

0.50 лв./м2
 •за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./50% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 300.00 лв./130% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./30% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане - на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./50% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 100.00 лв./1.00 лв./л.м.;
 •Вътрешни инсталации, невключени в основния инвестиционен проект на сградата – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./10.00 лв. за 100 кв.м. РЗП

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Главен архитект на Община Сливен


19. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от лицензирана фирма консултант /в т.ч. проекти за узаконяване/ ->  /37 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 9;

• Фактура за платена такса;

• Инвестиционни проекти – 3 бр. окомплектовани проекти по всички части;

• Виза за проектиране;

• Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;

• Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техн.инфраструктура;

• Положително решение за оценка за въздействие върху околната среда.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: 1 година

Такса:

 •за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./1.50 лв./м2;
 •за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 175.00 лв./2.00 лв./м2;
 •за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 150.00 лв./
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
2.00 лв./м2

0.50 лв./м2
 •за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./50% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 300.00 лв./130% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./30% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане - на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./50% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 50.00 лв./0.75 за лв./л.м.;
 •Вътрешни инсталации, невключени в основния инвестиционен проект на сградата – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./5.00 лв. за 100 кв.м. РЗП

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Главен архитект на Община Сливен


20. Разглеждане /съгласуване/ на комуникационно-транспортни планове с елементи на благоустрояване

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление – свободен текст;

• Фактура за платена такса;

• Инвестиционни проекти – 3 бр. окомплектовани проекти по всички части;

• Виза за проектиране.

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: 1 година

Такса: 250.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Главен архитект на Община Сливен


21. Одобряване и съгласуване на екзекутивна документация от ЕСУТ, както и проекти за промяна на инвестиционните намерения по време на строителството /в частта на промяната/ и проекти за промяна на инвестиционните намерения по време на строителството /в частта на промяната/ внесени с оценка за съответствие от лицензирана фирма консултант

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 10;

• Фактура за платена такса;

• Разрешение за строеж /Акт за узаконяване/;

• Протокол за строителна линия със заверка на проектните нива;

• Одобрени проекти и екзекутивни чертежи;

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: 1 година

Такса:

 •за жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./0.50 лв./м2;
 •за нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение, вкл. пристройки, надстройки – на база РЗП /не по-малко от 75.00 лв./0.75 лв./м2;
 •за широкоплощни промишлени сгради и складове – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./
за широкоплощни /над 2000 кв.м. РЗП/ промишлени сгради и складове /над 500 кв.м. РЗП/ на база РЗП
0.50 лв./м2

0.25 лв./м2
 •за преустройство и реконструкция – на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./50% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за одобряване на технически или работен проект, който е част от Комплексен инвестиционен проект - на база РЗП /не по-малко от 100.00 лв./130% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";;
 •за ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие - на база РЗП /не по-малко от 35.00 лв./30% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за одобряване на изгубен инвестиционен проект – заснемане - на база РЗП /не по-малко от 50.00 лв./50% от стойността по т."а"; т."б" и т."в";
 •за топлопреносни мрежи, за външни В и К мрежи, за ЕЛ, телефонни кабелни линии и кабелни тебевизии - /не по-малко от 50.00 лв./0.25 лв./л.м.;

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Главен архитект на Община Сливен


22. Издаване на акт за узаконяване на строеж

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление – свободен текст;

• Фактура за платена такса;

• Квитанция за платена глоба;

• Документ за собственост;

• Одобрени проекти.

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: 300 % от дължимата такса по чл.38, т.7 за издаване на разрешение за строеж за съответната категория обекти

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект


23. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи: от ІV категория ->  /37 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса;

• Заявление – образец 11;

• Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.

• Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощяване или лиценз за упражняване на дейността, към която се прилагат:

○ Разрешение за строеж /акт за узаконяване;

○ Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

○ Заверена заповедна книга;

○ Акт обр.14 за приемане на конструкцията;

○ Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения.

○ Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

○ Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

• Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

• Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа;

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса:

 •за обекти ІV категория250.00 лв.
 •за обекти ІV и V – преустройство със смяна на предназначението, не по-големи от 50 кв.м.50.00 лв.
 •За жилищни сгради ІV и V категория височина до 10 м и РЗП над 1000 кв.м.300.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

• Гл. Архитект


24. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти от V категория ->  /36 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса (таксата се плаща на касата на общината етаж);

• Заявление – образец 12

• Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.

• Разрешение за строеж /акт за узаконяване;

• Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

• Заверена заповедна книга;

• Акт обр.14 за приемане на конструкцията;

• Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения.

• Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

• Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

• Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

• Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа;

• Екзекутивна документация.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса:

 •за обекти ІV и V категория – преустройство със смяна на предназначението, не по-големи от 50 кв.м.50.00 лв.
 •За обекти V категория150.00 лв.
 •За жилищни сгради ІV и V категория с височина до 10 м и РЗП над 1000 кв.м.300.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. Архитект


25. Издаване на удостоверения за търпимост ->  /36 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 13;

• Фактура за платена такса;

• Документ за собственост;

• Скица за имота с актуализиран кадастър

Срок за изпълнение: 1 месец

Такса: 15.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

• Гл.специалист в Дирекция "УТСК"; Гл.архитект на Община Сливен


26. Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР ->  /37 KB/

Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 14;

• Документ за собственост;

• Кадастрална карта в цифров и графичен вид, в случаите на ново строителство;

• Протокол за резултатите от теста на цифровия модел, издаден от Службата по кадастър;

• В случаите на преустройство без промяна на външните очертания на сградата, се представя скица /копие от скица/ на имота/обекта/, заверена от Службата по кадастър

• Скица от ОС "Земеделие" и с попълнен кадастър, когато имота/обекта/ е извън регулация;

• Копие от разрешението за строеж или акта за узаконяване;

• Фактура за платена такса;

Срок за изпълнение: 1 месец

Такса: 15.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Директор дирекция "УТСК"


27. Проверка за установяване съответствие на строеж с издадените строителни книжа

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Фактура за платена такса

• Искане - свободен текст;

• Копия от документите за собственост на имота.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: няма

Такса: 15.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. специалист в отдел "КР"


28. Разрешаване ползването на тротоари, свободни обществени площи и части от улични платна във връзка със строителството

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Искане – свободен текст;

• Разрешение за строеж.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: До приключване на строителството

Такса:

• Първа зона град Сливен - 0.75 лв. на кв.м. на месец

• Втора зона град Сливен и град Кермен - 0.55 лв. на кв.м. на месец

• Трета зона град Сливен и селата - 0.35 лв. на кв.м. на месец

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл.архитект на Община Сливен


29. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ ->  /39 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен, Наредба за рекламната дейност на територията на Община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 15;

• Фактура за платена такса;

• Одобрени проекти /становище/;

• Виза за проектиране при необходимост;

• Ситуационно решение;

• Договор с Община Сливен /при нужда/.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса:

 •За типов проект50.00 лв.
 •За индивидуален проект200.00 лв.
 •Фирмени надписи, информационно-указателни табели30.00 лв.
 •Рекламни материали с временен характер и разположени към елементите на градското обзавеждане8.00 лв.
 •Реклама върху или чрез превозни средства250.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл. архитект на Община Сливен


30. Издаване на удостоверения за степен на завършеност на строеж ->  /38 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 3;

• Фактура за платена такса;

• Документ за собственост /при нужда/;

• Одобрен проект;

• Акт обр.14

• Протокол за достигнати проектни нива.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса:

• За обекти ІV-та категория 50.00 лв.

• За обекти V-та категория 25.00 лв.

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалисти в Дирекция "УТСК", Директор дирекция "УТСК"


31. Окомплектоване на преписка до съда във връзка с подадени възражения срещу заповед на Кмета за одобряване на градоустройствени планове

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Възражение - свободен текст – 2 бр.;

Срок за изпълнение: 1 месец

Такса: няма

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Н-к отдел в Дирекция "УТСК"


32. Отразяване в разписния списък към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобряването им

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - свободен текст;

• Документ за собственост.

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: До промяна в собствеността

Такса: няма

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалист в Дирекция "УТСК"


33. Отговор на молби, жалби и сигнали

Правно основание: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Жалби и искания – свободен текст;

• Документ за собственост;

• Удостоверение за наследници.

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: До промяна на обстоятелствата

Такса: Няма

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице:

• Директор на Дирекция "УТСК"

• Гл. архитект на Община Сливен


34. Справки на граждани

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи: Без молба

Срок за изпълнение: Няма

Срок на валидност: До промяна на обстоятелствата

Такса: Няма

Място: Съответния специалист/експерт

Отговорно лице: Гл.специалист / експерт в Дирекция "УТСК"


35. Заверяване на данъчни декларации по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти

Правно основание: ЗУТ, ЗМДТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне направа на територията на община Сливен

Необходими документи: Попълнена данъчна декларация

Срок за изпълнение: Няма

Срок на валидност: До промяна на обстоятелствата

Такса: Няма

Отговорно лице: Гл. специалисти в Дирекция "УТСК"


36. Уведомяване за започване на строеж ->  /35 KB/

Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне на права на територията на община Сливен

Необходими документи:

• Заявление - образец 16;

• Разрешение за строеж;

• Протокол за строителна линия и ниво;

• Протокол за откриване на стр. площадка;

• Договор за упражняване на НСН в строителството;

Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: няма

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: Гл.специалист в Дирекция "УТСК"; Директор дирекция "УТСК"


37. Нанасяне на геодезическо заснемане на обекти в нас.места, за които има приета специализирана карта

Необходими документи:

• Заявление - образец 17;

• Разрешение за строеж;

• Геодезическо заснемане от лицензирана фирма;

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: няма

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: гл.спец. в отдел "КР"


38. Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план

Необходими документи:

• Заявление - образец 18;

• Документ за собственост

• Удостоверение за наследници /при необходимост/;

Срок за изпълнение: 1 месец

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

Такса: няма

Място:

• за подаване на документи - Център за административно обслужване - ЦАО /в сградата на Община Сливен/, V работно място

• за допълнителна информация – ЦАО

Отговорно лице: гл.специалист; началник отдел "КР"


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 20.04.2017 г. webmaster