НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Достъп до обществена инф. » Заявление за достъп ...
 
Заявление за достъп до информация
До


..................................................


Община Сливен
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
От


(трите имена или наименование на ЮЛ, от чието име подавате заявлението)


...........................................................................................................


адрес: ................................................................................................


...........................................................................................................
Уважаеми г-жо /г-не/,


На основание Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ моля да ми


бъде предоставена наличната информация относно ................................................


..............................................................................................................................


На основание ЗДОИ моля да ми бъдат предоставени следните документи:


..............................................................................................................................


..............................................................................................................................


..............................................................................................................................


Желая да получа исканата информация в следната форма:


• преглед на информацията - оригинал или копие;


• устна справка;


• копия на хартиен носител;


• копия на технически носител.
Дата: ............................                        Подпис: .....................


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 30.08.2007 г. webmaster