НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Звено „Домашен помощник”


ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ -
ЗВЕНО „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

гр. Сливен, ул. „Никола Михайловски” № 26СЪЩНОСТ


Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж предоставя комплекс от почасови социални услуги в общността, предоставяни в домашна среда, в това число дейности за лична помощ, дейности с медико- социална насоченост, дейности за социална подкрепа и включване, комунално - битови дейности.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


В рамките на Звено „Домашен помощник” се предоставят следните типове почасови услуги, включващи следните дейности:

 • Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост:
  • Помощ за поддържане на личната хигиена
  • Помощ при обличане, събличане
  • Помощ при хранене
  • Помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар
  • Помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги
  • Придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др.

 • Дейности за социална подкрепа и социално включване:
  • Помощ при общуване и поддържането на социални контакти, развлечения, занимания в дома и извън него
  • Придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.
  • Помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други.

 • Комунално - битови дейности:
  • Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и др.
  • Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата
  • Извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти
  • Помощ при използване на административни услуги, плащания на данъци, такси, други
  • Приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

ЕКИП НА ЗВЕНО „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”


Звено „Домашен помощник” се ръководи от Директора на Домашен социален патронаж. Дейността на Звено „Домашен помощник” се организира от двама специалисти „Социални дейности”.


36 Домашни помощници предоставят социалните услуги в домашна среда в гр. Сливен, гр. Кермен, с. Блатец, с. Биково, с. Николаево, с. Ковачите, с. Селиминово, с. Крушаре и с. Младово.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА


Желаещите да ползват услугата „Домашен помощник” е необходимо да бъдат лица, живеещи на територията на Община Сливен и да отговарят на следните условия:

 • Лица с трайни увреждания(включително и деца);
 • Лица с различни ограничения от здравословен характер;
 • Самотно живеещи лица, които по различни ограничения не са в състояние сами да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация;
 • Лица с невъзможност за самообслужване.

Желаещите да ползват социалната услуга „Домашен помощник” в Звено „Домашен помощник” в Домашен социален патронаж – Сливен, подават заявление до Кмета на Община Сливен.


Социалната услуга се предоставя по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.


Всеки кандидат-потребител прилага следните документи:

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност (копие);
 • документ за самоличност на законния представител, настойник, попечител (копие);
 • експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/РЕЛК (копие);
 • медицински документи – епикризи, рецептурна книжка или служебна бележка от личен лекар, удостоверяващи здравословното състояние;
 • декларация, че към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или други социални институции;
 • документ, удостоверяващ актуалния размер на пенсията;
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец.

Въз основа на подаденото заявление и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на кандидат- потребителите.


За ползване на услугите предоставяни от Звено „Домашен помощник” се заплаща такса, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни на територията на Община Сливен.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.11.2015 г. webmaster