КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Разработване на нов общински план, в съответствие с националната и областната стратегия и областния план за регионално развитие.
 
Разработване на нов общински план, в съответствие с националната и областната стратегия и областния план за регионално развитие.
Разработване на нов общински план, в съответствие с националната и областната стратегия и областния план за регионално развитие.


Съгласно § 2 ал.4 от ПЗР на Закона за регионалното развитие, общинските планове за развитие трябва да се приведат в съответствие с изискванията на същия закон в едногодишен срок от обнародването му в Държавен вестник.


Община Сливен има разработена стратегия за периода 2000 - 2006 г., но общински план към тази стратегия липсва. Ето защо се предприеха действия за разработването на нов план, в съответствие с националната и областната стратегия и областния план за регионално развитие.


Общинският план за развитие съдържа:


1. Анализ на икономическото и социално развитие на общината.


2. Приоритети и специфичните цели и мерки за развитие.


3. Описание на съвместни дейности и проекти със съседни общини.


4. Финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и проектите.


Един от принципите при разработване се формира от желанието, убежденията и стремежите на обществеността.


При организиране на разработването на общинския план се оформиха няколко работни групи в направления:


1. Индустрия


2. Техническа инфраструктура и екология


3. Образование, култура, спорт и младежки дейности


4. Социална политика и здравеопазване


5. Туризъм, търговия и услуги


6. Интеграция и социална адаптация на малцинства


7. Човешки ресурси


8. Общински бюджет и общинска политика


В работа в групите ще бъдат поканени експерти от териториалните звена на централната изпълнителна власт, общински съветници, структуроопределящи предприятия, представители на групи с други обществени интереси, неправителствени организации, научни работници, медии, граждани. Ще бъдат изготвени графици за работа на съответните групи за анализ на съществуващата ситуация, обсъждане на визията, приоритетите и целите. Ще бъдат осъществени общи инициативи, полезни за развитието на цялата община и региона. За участие в разработката са поканени експерти от Областна администрация, общински съветници както и научни работници от Стопанска Академия - Свищов, които познават методиката на регионалното планиране, имат знания за начините на набиране, обработка и анализ, познават външната среда /национална и международна/.


Крайният срок за привеждане на Общинския план в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие е м.февруари 2005 г.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.12.2004 г. webmaster