КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на Община Сливен /Проект!/
 
Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на Община Сливен /Проект!/
Проект !ОБЩИНА СЛИВЕНН А Р Е Д Б А


за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали
на територията на Община Сливен


РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1)Тази Наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове (гробищата) и обредни зали, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробищните и урнови места на територията на Сливен и Общината.
 (2)Гробищните паркове (гробищата) и обредните зали функционират и се управляват в съответствие със законовата уредба в страната и решенията на Общинския съвет и тази Наредба.
Чл.2.(1)Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
 (2)На територията на Сливенската община действат:
  1.Гробищен парк - Нови гробища,
  2.Гробищен парк - Новоселски гробища,,
  3.Гробищен парк - Клуцохорски гробища,
  4.Гробищен парк - квартал Речица,
  5.Гробища в населените места.
Чл.3. Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни паркове и гробища на територията на общината става с решение на Общинския съвет.
Чл.4. По желание на религиозни общности или етнически групи могат да се обособят самостоятелни парцели, при спазване изискванията на Паркоустройствения гробищен план и с решение на Общинския съвет.
Чл.5. Терените на гробищните паркове, съгласно тяхното устройство, се делят на парцели и главни и второстепенни алеи. Парцелите са разделени на редове, а редовете - на гробни места. Гробните места представляват обикновени гробове, семейни гробни места, урнови гробове и урнови ниши.РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.6.(1)Гробищните паркове и обредни зали на територията на Сливен, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения публична общинска собственост, се управляват, стопанисват и поддържат от кмета на Община Сливен.
 (2)Гробищата на територията на кметствата и квартал Речица се управляват и стопанисват от съответните кметове или кметски наместници.
Чл.7.(1)Кметът на община Сливен създава звено “Гробищни паркове и обредни зали” за стопанисване и поддържане на гробищните паркове и обредните зали.
 (2)Звено „Гробищни паркове и обрeдни зали” се обособява в отдел „Култура и вероизповедания”.
 (3)Звено „Гробищни паркове и обрадни зали” се ръководи от началник сектор, който е на пряко подчинение на началник отдел „Култура и вероизповедания”.
Чл.8.(1)Звено „Гробищни паркове и обредни зали” осъществява административни и благоустройствени дейности.
 (2)Административните дейности по ал. 1 вкючват:
  1.определяне на ден, час и място за извършване на погребения;
  2.събиране на такси за откупуване на гробни места;
  3.създаване и поддържане на общ регистър на покойниците по гробищни паркове.
 (3)Благоустройствените дейности по ал. 1 включват:
  1.изкопаване и оформяне на гробно място;
  2.изваждане и обеззаразяване на кости;
  3.полагане на ковчег и зариване на гроб;
  4.поддържане и почистване на гробищните паркове;
  5.опазване на обществения ред на територията на гробищните паркове и обредни зали.
Чл.9. Община Сливен, в рамките на своя бюджет, осигурява средства за поддържане, обновяване и разширяване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации, охрана и др.
Чл.10.(1)Култовите сгради в гробищните паркове се управляват и стопанисват от ръководствата на съответните религиозни общности.
 (2)Строителните и ремонтните работи в парцелите и по сградите от предходната алинея се извършват при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.РАЗДЕЛ III

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл.11.(1)Гробните места са:
  1.обикновен гроб;
  2.урнова ниша (гроб);
  3.фамилно гробно място (гробница)
 (2)Обикновен гроб е обособена част от парка, съгласно изискванията на Наредба № 21 на Министерството на здравеопазването за полагане на ковчега с тялото на покойника.
 (3)Урнов гроб е обособена част от гробищния парк, в минимизирани размери (50 см х 70 см) за полагане на една или повече урни с праха на покойници.
 (4)Урнова ниша се обособява в специално изградена в гробищния парк урнова стена за полагане на урни с праха на покойници.
Чл.12.(1)Полагане на покойник се извършва в ново гробно място в гробищни паркове – Нови гробища, квартал Речица и на територията на населените места
 (2)Урна с прах на покойник се полага в урнова ниша (гроб), в обикновен гроб или във фамилен гроб
 (3)Препогребване се извършва в наследствен гроб само в гробищни паркове – Ново село и Клуцохор.
Чл.13.(1)С полагането на покойник или урна с праха му се поражда правото на гробоползуване за наследниците му по закон или завещание.
 (2)Правото на гробоползване на обикновен и урнов гроб, както и на фамилна гробница обхваща:
  1.извършване на последващи погребения в него, по реда и условията в тази Наредба;
  2.оформяне на гробните места с паметник, портрети с лика и надпис с изписване името на покойника, с датите на раждането и смъртта му, с ограда по установените размери на гробното място;
  3.засаждане на декоративни цветя и треви;
  4.извършване на траурни и възпоменателни обреди.
 (3)Правото на ползване на урнова ниша обхваща:
  1.извършване на последващо урнополагане по реда и условията на тази Наредба;
  2.поставяне на табела с изписване името на покойника, датите на раждане и смърт и портрет с лика му;
  3.поставяне на цветя, в монтирана край нишата ваза;
  4.извършване на траурни и възпоменателни обреди
 (4)Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не може да излиза извън установените в Наредба 21 на Министерство на здравеопазването правила.
Чл.14.(1)Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване на ползването за вечни времена, на основание Закона за местните данъци и такси, чрез такси, определени от Общинския съвет.
 (2)Гробно място се ползва безплатно само за срок от 8 години, при погребване на първи покойник.
 (3)Преотстъпено право на гробоползване между наследници се доказва пред съответните длъжностни лица от Общинската администрация, въз основа на удостоверение за наследници.
 (4)Безсрочно право на гробоползване може да се придобие от гробоползвателите с редовно поддържани, благоустроени с трайни паметни плочи гробни места, след заплащане на определените от Общинския съвет гробни такси съгласно ал. 1.
Чл.15.(1)Предварително запазване на индивуални гробни места не се допуска.
 (2)Изключение по ал. 1 се допуска с изрично разрешение на Кмета на общината с оглед създаване на семейни гробници или разширяване на съществуващи семейни гробници. Оформените семейни гробници се предоставят за ползване за вечни времена.
Чл.16. Цялостният процес по изкопаването, оформянето и зариването на гробни места се извършва от служители на Община Сливен, назначени в звено “Гробищни паркове и обредни зали”.
Чл.17.(1)Полагането на друг покойник в обикновен стар гроб не се допуска преди изтичането на 10 години за гробищни паркове – Новоселски гробища, квартал „Речица”, Клуцохорски гробища и по населените места.
 (2)Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди изтичането на 12 години от предишното погребение за гробищен парк - Нови гробища. Ограничението по ал. 1 и ал. 2 на се прилага за урнополагане.
 (3)Ограничението по ал. 1 и ал. 2 на се прилага за урнополагане.
 (4)Стар гроб може да бъде отворен за препогребване преди изтичане на срока от 10/12 години, ако тялото на покойника е поставено в метална капсула или метален контейнер.
 (5)Отваряне на стар гроб преди изтичане на необходимия срок може да стане с разрешение на Прокуратурата или на съдебните органи.
Чл.18. В зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените води, Общинската администрация, съгласувано с РИОКОЗ, може да определя и по-висока граница за препогребване в стар гроб, ако определеният в чл. 17 срок за пълно разлагане на органичната материя е недостатъчен.
Чл.19.(1)След изтичане на определения срок, неоткупените гробни места остават на разположение на Общинската администрация и могат да се предоставят за нови погребения след уведомление на наследниците по постоянен адрес, с писмено разпореждане на Кмета на Община Сливен, или на упълномощено от него лице от специализираната администрация. Костите се поставят в костница.
 (2)При изваждане на кости на единствен покойник от гробно място за преместването им в друг гроб по желание на наследниците, освободеното гробно място остава на разпореждане на Общинската администрация за нови погребения. Правото на гробоползване по отношение на този гроб се прекратява, независимо от срока за който е откупено.
Чл.20.(1)Правото на гробоползване след първите 8 години може да бъде продължено периодично за срок от 10 години по искане на някой от наследниците, след представяне на удостоверение за наследници и заплащане на определената от Общинския съвет такса.
 (2)Когато правото на гробоползване не е продължено, гробното място се предоставя за ново погребение.
 (3)В случаите по предходната алинея, по искане на заинтересованите, може да се продължи правото на ползване на гробното място и след изтичане на срока по ал.1, ако пропускането се дължи на основателни причини, гробното място е добре поддържано и има траен надгробен знак. Удължаването на срока не може да бъде повече от шест месеца.
 (4)В случай, когато завещателят е завещал цялото си имущество в полза на трето лице, без да е упоменато в завещанието гробното място, то се предоставя на наследника. При липса на такъв, гробното място остава на разпореждане на Общината.
Чл.21. За неуредените в този раздел случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.РАЗДЕЛ IV

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл.22.(1)В гробищните паркове на Сливен се погребват покойници с постоянно местопребиваване приживе в Сливен, със сливенска адресна регистрация.
 (2)Покойници от други населени места могат да бъдат погребвани в Сливен, с разрешение на кмета на общината, ако:
  1.родствениците им са с постоянен адрес в Сливен;
  2.имат право на гробоползване (наследствен гроб) в Сливен.
 (3)На територията на Сливен се погребват и покойници с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от близките им, или нямат близки. Тези погребения се извършват в определен от Кмета на общината за тази цел парцел.
 (4)Покойници - чужди граждани се погребват в гробищните паркове на територията на Сливен, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.
Чл.23. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност извън традиционното източноправославно вероизповедание или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на тази Наредба.
Чл.24.(1)Погребения се извършват в светлата част на денонощието, не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от настъпването на смъртта. Погребение след изтичане на 48 часа се извършва при условие, че са взети мерки за запазване и консервиране на трупа.
 (2)Кметът утвърждава работно време за зимния и летния сезон за всеки гробищен парк всеки месец септември и месец март.
Чл.25. Погребения се извършват при представяне на препис-извлечение от акта за смърт, който служи за разрешение за погребение.
Чл.26.(1)Всяко гробно място за възрастен е с максимални размери: ширина 100 см, дължина 200 см, дълбочина 150 см. В случай на гроб с бетонна камера дълбочината на изкопа е 220 см.
 (2)Всяко гробно място за дете е с размери: ширина 100 см, дължина 200 см и дълбочина не по-малка от 120 см.
Чл.27.(1)Близките на починал или упълномощено лице от болничното заведение, където е настъпила смъртта, са длъжни в срок до 48 часа след констатирането й, да уведомят длъжностното лице по гражданско състояние на общината или кметството за съставяне акта за смърт, като представят документите за самоличност на починалия и медицинското съобщение за смърт. Длъжностното лице съставя акта за смърт и издава препис извлечение от него.
 (2)Актът за смърт може да се състави и след изтичане на срока по ал. 1, без да е необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебно медицинско освидетелстване на трупа, при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Органът на съдебната власт, назначил съответната съдебно медицинска експертиза, издава документ, удостоверяващ причината за забавянето.
Чл.28. Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, Общинската администрация организира погребението след като получи разрешение от компетентните органи.
Чл.29.(1)Поставянето на предмети, пари, злата и др. в ковчега с мъртвеца и гроба е забранено.
 (2)В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с праха на покойника.
Чл.30. Погребването в общи гробове е забранено.РАЗДЕЛ V

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.31.(1)Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия.
 (2)Гражданските ритуали се провеждат в обредните зали – публична общинска собственост.
 (3)Традиционни и обичайни обреди могат да се правят на гроба от близките на починалия, ако те не нарушават обществения ред.
 (4)Обредни действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие са недопустими.
 /5/Не се разрешава внасянето на покойници в обредните зали в случаите, когато са нарушени изискванията на чл. 9, ал. 2 и чл. 11. от Наредба 21 на Министерството на здравеопазването.РАЗДЕЛ VI

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл.32. Посещения в гробищните паркове се допускат:
  1.За времето от 1 април до 30 септември
   -от 7.00 ч. до 21.00 ч.
  2.За времето от 1 октомври до 31 март
   -от 7.00 ч. до 20.00 ч.
Чл.33. В районите на гробищните паркове се забранява:
  1.Посещението на деца под 10 годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица.
  2.Въвеждането на домашни и други животни, с изключение на кучета-водачи на хора с увреждания, снабдени с отличителна служебна екипировка и знаци.
  3.Приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на насипни материали и части за паметници, без надлежно разрешение на Общинската администрация.
  4.Отсичане на дървета без разрешение от службите за опазване на околната среда в общината.
Чл.34.(1)Не се разрешава извън определените за целта места:
  1.Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя и треви.
  2.Паленето на огън и изгаряне на отпадъците.
  3.Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и др.
  4.Засаждане на плодни дървета в гробните места.
 (2)Лицата, извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно, за своя сметка, да възстановят терените, засегнати от дейността и да почистят работните площадки.РАЗДЕЛ VII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.35. Контролът по изпълнение на тази Наредба се осъществява от Кмета на общината чрез заместник кмета по социални и хуманитарни дейности и кметовете на населените места.
Чл.36.(1)Длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по настоящата Наредба, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 50 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. За повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е от 100 до 1000 лева.
 (2)За констатирани нарушения на граждани по настоящата Наредба, на нарушителите се налага глоба в размер между 10 и 500 лева.
 (3)Конкретният размер на глобата по ал. 1 и ал. 2 се определя в зависимост от характера на нарушението, поредността и нанесените щети.
 (4)Заместник кметът упълномощава длъжностни лица за издаване на актове при констатирани нарушения в гробищните паркове и при неизпълнение разпоредбите на настоящата наредба.
 (5)Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или писмено упълномощено от него лице от общинската администрация.
 (6)Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.37. Сумите, събрани по чл. 36, се внасят в приход на звено „Гробищни паркове и обредни зали” и се разходват за благоустрояване на гробищните паркове.
Чл.38.(1)За изградените и монтирани без разрешения обекти и съоръжения на територията на гробищните паркове, или които са извършени в отклонение на даденото разрешение и не могат да бъдат узаконени в съответствие с предвижданията на действуващите паркоустройствени планове, се предприемат принудителни мерки, предвидени в ЗТСУ с писмена заповед на Кмета на Община Сливен.
 (2)Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.РАЗДЕЛ VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Разпоредбите и задълженията на гробоползувателите, придобили правата си за ползване на гробни места преди влизането в сила на тази Наредба, се привеждат в съответствие на Наредбата.
§ 2. Наредбата е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост с Решение № ................ година на Общински съвет - Сливен.
§ 3. Тази наредба отменя Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на град Сливен и общината, приета с Решение № 173/04.08.2000 г. на Общински съвет Сливен.
§ 4. Наредбата влиза в сила 7 дни след приемането й на заседание на Общински съвет.
§ 5. Наредбата се разгласява официално чрез сайта на община Сливен.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.07.2005 г. webmaster