КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Информация за подготовката...
 
Информация за подготовка на новата учебна 2005/2006 г. в Община Сливен
Информация


за подготовката на новата

учебна 2005/2006 г. в Община Сливен


За постигане условията за качествено образование и възпитание, освен добре подготвените учителски кадри е необходимо общинската училищна мрежа да отговаря на държавните образователни изисквания за нормални условия и ефективност на обучението.


През летния период във всички училища и детски учебни заведения бе извършен ремонт на наличната материално-техническа база. Ръководството на всяко училище и целодневна детска градина в зависимост от средствата, с които разполагат е определило най-належащите ремонти. За ремонт на училищата в Община Сливен са използвани и оползотворени 483 х.лева бюджетни средства.


На територията на общината за ремонт на целодневните детски градини са използвани 180 х.лева. За ЦДГ “Синчец” – Сливен се извършват ремонтни дейности за 45000 лева, за ЦДГ “Божур” – Сливен са извършени ремонтни дейности за 20000 лв.


Във всички учебни заведения са премахнати горимите облицовки съобразно предписанията на противопожарните органи.


90% от учебните заведения са с боядисани и освежени класни стаи, кабинети и коридори.


В една част от училищата е премахната старата дървена дограма и е заменена с алуминиева или пластмасова. По този начин освен естетическия вид на сградата ще се спестяват и средства за отопление, а температурата през зимните месеци ще бъде по-висока.


Нова дограма частично е подменена във ІІ ОУ “Христо Ботев”, ГПЗЕ “З. Стоянов”, ІІІ ОУ “Д-р Ив. Селимински”, Спортно училище “Д. Рохов” – Сливен, ХІ СОУ “К. Константинов”.


Извършен е ремонт на покривната конструкция в училищата: НУ “Х. Димитър” Сливен, ОУ с. Самуилово, ОУ с. Блатец, ОУ с. Тополчане, ОУ с. Бяла, ОУ с. Ковачите. В VІІІ ОУ “Ю. Гагарин”, ІХ ОУ “Св. св. “Кирил и Методий” кв. “Речица” и ХІІІ ОУ “Ел. Багряна” е извършена хидроизолация на покривните пространства.


Съгласно предписанията на РИОКОЗ са отремонтирани санитарните възли в VІІ ОУ “П. Хитов”, ОУ с. Гавраилово. Изградени са нови санитарни възли и стая на девойката съгласно съвременните изисквания в ПМГ “Д. Чинтулов”, ОУ с. Тополчане и ОУ “Хр. Ботев” с. Самуилово на стойност 68000 лева.


От направените проверки по места от експертите на отдел “Образование, спорт и младежки дейности” и от кратките информации на училищните ръководства за новата учебна година е видно, че с извършените ремонтни дейности е подготвена наличната материално – техническа база за нормално протичане на учебния процес.


Въпреки възникналите проблеми с ремонта на VІ ОУ “Братя Миладинови” Сливен и нормалното стартиране на учебните занятия, от 15 септември е създадена стегната организация от училищното ръководство.


Общинското ръководство следи внимателно и със загриженост решава всеки възникнал проблем, свързан с образованието в общината.


Ремонтите на училищата са извършени от ръководствата на учебните заведения със съдействието на общински специалисти по строителство, а ремонт в целодневните детски градини се извършва с помощта на Дирекция “Устройство на територията”.


Предписанията на противопожарните органи и РИОКОЗ са изпълнени.


За да се предпазят децата и учениците от пътно – транспортни произшествия и злополуки около всички учебни заведения /училища и детски градини/ улиците са обозначени с необходимата сигнализация и маркировка.


Извършени са ремонтни работи по “Безопасност на движението” около учебните сгради и детски градини на обща стойност 15018 лв. като са поставени 66 бр. пътни знаци, 24 бр. преградни парапети и 55 бр. маркировка пешеходни пътеки.


Поставени са изкуствени пътни неравности, съгласувани с комисията по безопасността на движението в общината.


За осигуряване на спокоен учебен процес и сигурност на децата и учениците, общинското ръководство осигури във всички учебни заведения охрана от Общинска фирма “Охрана”.


Модерно оборудваните компютърни кабинети са обезопасени чрез СОТ.


За предстоящия отоплителен сезон са осигурени необходимите финансови средства за отопление на всички учебни и детски заведения.


В ход е процедурата за провеждането на търга за течни горива, който ще се проведе в края на месец септември и началото на месец октомври.- Фирмата спечелила търга своевременно ще осигури необходимите количества горива по заявка на учебните заведения.


В ІХ ОУ “Св. св. Кирил и Методий” кв. “Речица” е закупен и монтиран нов котел за парното отопление на стойност 16000 лв.


За учебната 2005/2006 г. приема на учениците след VІІ клас в общинските и държавни училища се реализира така: По план ГПЗЕ “Захари Стоянов” – 7 паралелки със 182 ученика. Реализирани са 6 паралелки с общо 153 ученика. В ПМГ “Добри Чинтулов” – 7 паралелки със 182 ученика. Реализирани са 6 паралелки със 156 ученика.


И в Хуманитарната гимназия “Д. Дамянов” са сформирани две паралелки с общо 46 ученика вместо 3 по план със 78 ученика.


В ХІ СОУ “К. Константинов” е изпълнен план – приема от една паралелка, но с минимален брой ученици /19 ученика/.


В професионалните гимназии не е изпълнен план – приема единствено в Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия.


През тази учебна година ще пътуват 620 ученика на задължително обучение от малките села до така наречените средищни училища в големите села. За тяхното навременно предвижване са осигурени необходимите финансови средства до края на календарната година и фирмите осигуряващи транспорта.


Все още от необходимите 7 броя специализирани училищни автобуси по проект на Министерството на образованието и науката, общината е получила само един микробус – 11 местен.


До края на календарната година пътуващите учители ще продължават да ползват 85% намаление на транспортните разходи.


През тази учебна година учениците от І до ІV клас получават безплатни учебници и безплатна топла закуска.


Създаден е специален библиотечен фонд с учебници за прогимназиалния и горен курс с цел подпомагане на социално слабите ученици.


Новата учебна 2005/2006 година започна.


Въпреки направените подобрения в учебните и детски заведения далеч сме от мисълта, че всички проблеми са решени. От тук нататък трябва да търсим възможности за отстраняване на възникнали трудности, за да реализираме качествено образование.


За да успеем, трябва да създаваме все по-привлекателни условия в училищата и детските заведения.


А от гореизложеното е видно, че такива условия се създават в Сливенска община.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” ЙОРДАН БЕРБЕРОВ


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.09.2005 г. webmaster