КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Комплексна проверка ...
 
Комплексна проверка в дом за възрастни с умствена изостаналост – селище Качулка: резултати
Р Е З Ю М Е


ОТНОСНО: КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ 4.10.2005 ГОДИНА

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С

УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – СЕЛИЩЕ КАЧУЛКА В

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 01 – 400 ОТ 15.09.2005 Г.

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


ЦЕЛ НА ПРОВЕРКАТА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДПИСАНИЯТА, ПРЕПОРЪКИТЕ И ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – СЕЛИЩЕ КАЧУЛКА.


Изготвената от отдел “Специализирани институции и хуманитарна помощ в Агенцията за социално подпомагане, “Оценка, препоръки и план за развитие на Дом за възрастни с умствена изостаналост – селище Качулка включва следните препоръки:


Осигуряване изпълнението на стандартите и критериите за издръжка и численост на персонала


При извършената проверка по утвърдената методика е констатирано, че стандартите за издръжка и численост на персонала за 2003 и 2004 година не са спазени. Приетият бюджет за 2004 година е за 1 263 862 лв., при 83 щатни бройки численост на персонала и при капацитет 600 места, който е по-голям от приетите стандарти. Стандартът за издръжка при капацитет от 80 места е 128 080.80 лв. В бюджет 2005 година отново е заложен капацитет на Дома за възрастни с умствена изостаналост – селище Качулка – 600 броя места при численост на персонала 83 работни места и обща сума 1 424 697 лева с преходен остатък от 2004 година. През месец юни 2005 година на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за устройство на държавния бюджет на Република България за 2005 година, Заповед № 144 от 22.05.2002 год. И писмо № 0413/334 от 09.06.2005 година на МТСП, считано от 01.01.2005 година Министерство на финансите извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2005 година и натуралните показатели – намалява общата субсидия с 881 428 лв., числеността с 14 щатни бройки и местата с 520 броя.


Реинтеграция и извеждане на част от настанените лица в “Защитени жилища”


Препоръката е изпълнена. Със Заповед № 482 от 07. 10. 2004 година на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е открито “Защитено жилище за хора с интелектуални затруднения” в град Сливен с капацитет 6 места.
Няма ресоциализирани лица в семейството. Не се работи с близките и роднините, живеещи на територията на други общини.


Изясняване на причините за високия процент хора поставени под запрещение


Препоръката е изпълнена частично и към момента няма постигнати резултати.


Стандарти и критерии за местоположение и материална база, съгласно член 40 от ППЗСП


Препоръката е изпълнена.


Стандарти и критерии за хранене


В менюто не са включени пресни плодове и рибни ястия. Препоръката за осигуряване на личен избор на потребителите при хранене не е изпълнена. При проверка в кухненския блок е открита 2.160 кг., отделена от общото количество за обяд. Установено е и по-малко количество с 4. 850 кг. от необходимото количество супа за обяд. Установено е и наличието на 0.270 кг. моркови изписани, но не вложени при приготвянето на супата.
Препоръката за осигуряване на личен избор на потребителите при хранене не е изпълнена.
Препоръката за изготвяне на разнообразно седмично меню и пълноценно използване на възможностите на помощното стопанство е изпълнена частично.


Стандарти и критерии за здравни грижи, съгласно чл. 41, ал. 2 от ППЗСП


Препоръката да се осигури посещение от лекуващият лекар по график, за преглед на място на настанените лица не е изпълнена. В момента специализираната институция не разполага с рехабилитатор. В здравните книжки на лицата не е записан обслужващият стоматолог. Някои от работните графици на медицинския персонал не са утвърдени от директора.


Стандарти и критерии за образователни услуги и информация, съгласно член 41, ал. 3 от ППЗСП


Препоръката е изпълнена


Стандарти и критерии за организация на свободното време и личните контакти, съгласно чл. 41, ал. 4 от ППЗСП


Комисията констатира, че има лица, на които през месец юни 2005 година е изтекъл срока на личните им карти и все още не са подадени документи за подновяването им. Не на всички настанени лица са осигурени правата по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му. Препоръката е изпълнена частично.


Осигуряване изпълнение на стандартите и критериите за обслужващ персонал, съгласно чл. 41, ал. 5 от ППЗСП


Дадена е препоръка да се разработи и въведе система за периодична оценка на изпълнение на задачите на персонала. Препоръката не е изпълнена. Не е изпълнена и препоръката за повишаване квалификацията на персонала.
Препоръката за повишаване контрола и изискванията по изпълнение на основните стандарти и критерии за предоставяне на социални услуги в специализираната институция се изпълнява частично.


Спазване на изискванията при воденето на задължителната документация в Дома за възрастни с умствена изостаналост – селище Качулка


Препоръката за запознаване на целия персонал с нормативните изисквания е изпълнена.


Въвеждане на лична папка на всеки служител, съдържаща всички нормативни документи за предоставяне на социални услуги, касаещи конкретната му работа е изпълнена.


Препоръката за привеждането на документацията, съгласно нормативните изисквания е изпълнена частично.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СРОК ДО 10.11.2005 ГОДИНА.


1. Директорът на Дома за възрастни с умствена изостаналост – Качулка да предприеме мерки за отстраняване на констатираните пропуски в протокола и изпълнение на останалите препоръки.


2. Да се въведе и води съгласно изискванията Приходно-разходната книга за лекарствата.


3. Доставчикът на социални услуги да изпълни изискванията на член 40 в от ППЗСП - предоставяне на потенциалните потребители проект на договор за предоставяне на социални услуги и писмена информация относно:


- описание на социалните услуги, които се предоставят


- опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала


- условията и правилата за ползване на услугите


- процедурата за подаване на жалби


4. Да се осигури лице с подходящо образование за занимания с потребителите в оборудвания компютърен кабинет


5. Да се осигурят правата на всички потребители по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото приложение


6. Във връзка с повишаване на качеството на предлаганите медицински услуги да се осигури посещение на обслужващият лекар на място в Дома, да се назначи медицински персонал на незаетите бройки и отклонената бройка от медицинският персонал да се възстанови.


7. Да се подновят личните карти на лицата, за които това е необходимо.


8. Директорът на Дома да утвърди Система за повишаване квалификацията на персонала и извършва периодична оценка на изпълнението на задачите на персонала, съгласно чл. 41, ал. 5, т. 2 т. 3 от ППЗСП.
6.10.2005 година


Йорданка Гашева


Главен експерт в отдел “Социални и хуманитарни дейности”


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 07.10.2005 г. webmaster