КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Общинска програма за...
 
Общинска програма за закрила на детето за 2006 г.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2006 Г.


Приоритетна област: І. Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институцииЦелиДейностиОтговорни органиФинансово
осигуряване
1. Развитие на алтернативни форми на грижа и социални услуги като необходимо условие за провеждане на реална деинституционализация1.1. Развиване на услугата приемна грижа на територията на община Сливен като алтернатива на институционалната грижа.

1.2. Анализиране на потребностите от социални услуги за деца и семейства на общинско ниво и разработване на местна политика за развитието им.

1.3. Откриване на дневен център в дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Сливен или разкриване на други алтернативни форми за грижа за предоставяне на услуги за деца /0-3 г./ с физически, психически и умствени увреждания или хронични заболявания в подкрепа на техните семейства.

1.4. Да се разшири териториалният обхват и да се подобри качеството на предоставяните социални услуги за деца с увреждания

1.5. Да се развива капацитета и се създаде устойчивост на Комплекса за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, изграден по проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България"

1.5.1. Да се проведе конкурс за продължаване на дейностите в КСУДС след изтичане на договора с МТСП/ЗУП и Care International - Bulgaria;

1.5.2. Да се осигури финансирането на социалните услуги, предлагани в КСУДС като делегирани от държавата дейности
Дирекция "Социално подпомагане" /Д "СП"/, КСУДС


Общинска администрация, Д "СП"/ОЗД, НПО
МЗ - ДМСГД

Общинска администрация - Дневен център за деца с увреждания


Общинска администрация, НПООбщински съвет, общинска администрация
Министерство на финансите, Кмета на Сливен
В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджетВ рамките на бюджета

В рамките на утвърдения бюджетВ рамките на утвърдения бюджет
В рамките на утвърдения бюджет
2. Регулиране на входа към институциите и намаляване на постъпващите деца в тях чрез прилагане на ЗЗД като основен регулативен механизъм за настаняване2.1. Развитие на алтернативни услуги на входа на институциите като предпоставка за превенция на изоставянето

2.1.1. Постигане на договореност в Районен център по здравеопазване /РЦЗ/ за ангажиране на личните лекари за работа с родители на новородени деца с увреждания с цел превенция на изоставянето им.

2.1.2. Постигане на добре работеща връзка между социалните работници от ОЗД, ДМСГД и родилните отделения за популяризиране на алтернативните грижи за деца със специални нужди
Община Сливен, ДМСГД, Д "СП", НПОРЦЗ, МБАЛ - АД, Д "СП", КСУДС
РЗЦ, МБАЛ, ДМСГД, Д "СП", КСУДС
В рамките на утвърдения бюджет

В рамките на утвърдения бюджет
3. Да се повиши качеството на живот на децата, които се отглеждат в институции в съответствие с критериите и стандартите, регламентирани в Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца3.1. Да се подобри материалната база в съответствие с препоръките на междуведомствените комисии, извършили оценка на институциите

3.2. Да се реорганизира пространството в сградите и да се създадат условия за живот на децата, по - близки по семейна среда

3.3. Да се синхронизират индивидуалните планове за действие с плановете за грижа на всяко дете и да се прилагат в практиката

3.4. Да се оказва съдействие за осигуряване на жилища и работни места за младежи, напускащи специализирани институции за деца
Общинска администрация, Директори на институцииОбщина Сливен, Директори на институцииДиректори на институции, ОЗД/Д "СП"Д "БТ", Кмет на община
В рамките на утвърдения бюджет
В рамките на бюджета, външни донори


Приоритетна област: ІІ. Създаване на по-добри условия за децата на улицата за упражняване на правата им, гарантирани от конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на дететоЦелиДейностиОтговорни органиФинансово
осигуряване
1. Превенция на попадането на деца на улицата или в други неблагоприятни условия и насърчаване развиването на социални услуги1.1. Развиване на социални услуги на общинско ниво за превенция на попадането на деца на улицата, които да включват семейно информиране консултиране с цел повишаване на родителския капацитет

1.2. Да се повиши професионалния капацитет на членовете на мобилните екипи, пряко работещи с деца на улицата

1.3. Индивидуална оценка на нуждите на децата на улицата и система за проследяване на случая
Община, Д "СП", КСУДС


Община, Д "СП", КСУДС, РДВР


Д "СП", КСУДС
В рамките на утвърдения бюджет за 2006 г.
2. Планиране на работата с децата на улицата и прилагане на мултидисциплинарен подход в осъществяването на планираните дейности2.1. Да се установи броя на децата на улицата в община Сливен

2.2. Да се разшири обхвата на работа на мултидисциплинарните екипи за работа с просещи деца и да се обхванат всички групи деца на улицата
ОЗД,/Д"СП", РДВР/РПУ, КСУДС

Д "СП", РДВР/РПУ, КСУДС, Общинска администрация - МКБППМН
В рамките на утвърдения бюджет за 2006 г.
3. Насърчаване развитието на социални услуги и грижи за деца на улицата и повишаване на тяхното качество3.1. Предлагане на социални услуги за деца на улицата в съответствие с изискванията, регламентирани в Наредбата за критерии и стандарт за социални услуги за децаОбщина, Д "СП", КСУДС 
4. Проучване и мултиплициране на добри практики с деца на улицата и осигуряване на обществена подкрепа за решаване на проблема4.1. Да продължи проучването на добри практики в други градове за справяне с проблема

4.2. да се проведат инициативи с цел повишаване чувствителността и подкрепата от страна на общността за решаване на проблемите на децата на улицата чрез местни медии и други средства
ОЗД"Д "СП", РПУ, Община, КСУДС, МКБППМН


ОЗД/Д "СП", РПУ, Община, КСУДС, МКБППМН

В рамките на утвърдения бюджет


Приоритетна област: ІІІ. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатацияЦелиДейностиОтговорни органиФинансово
осигуряване
1. Повишаване осведомеността на децата относно проблема "сексуална и трудова експлоатация" включително и за злоупотреба в Интернет1. Провеждане на информационни кампании за превенция на насилието, сексуалната и трудова експлоатация, злоупотреба в ИнтернетМОМ - Регионален офис

Община, РИО, БЧК, Младежки дом
В рамките на утвърдения бюджет
2. Превенция на най-тежките форми на детски труд, мониторинг на детския труд в България2.1. Да се изгради партньорска мрежа за идентифициране и превенция на най-тежките форми на детски труд

2.2. Да се осъществява мониторинг на детския труд чрез разработване на механизъм за идентифициране и събиране на информация за деца, жертва на различни форми на експлоатация, злоупотреба и насилие, предприемане на мерки и проследяване развитието на установени случаи
Инспекция по труда, Общинска администрация, Д "СП"


Инспекция по труда, Общинска администрация Д "СП", РДВР/РПУ
В рамките на утвърдения бюджет
3. Повишаване на квалификацията на професионалистите работещи с деца по превенция на насилието3.1. Да се повишат компетенциите и практическите умения за оценка на риска от насилиеД "СП", КСУДС, ИДПСВ рамките на бюджета
4. Превенция на наркоманиите4.1. Да се популяризира дейността на създадения Превантивно - информационен център за осъществяване превенция на наркоманиите на общинско нивоОбщинска администрацияВ рамките на бюджета


Приоритетна област: ІV. Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализацияЦелиДейностиОтговорни органиФинансово
осигуряване
1. Социално включване и разширяване на образователната интеграция на децата от етническите малцинства в съответствие с Националния план за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства1.1. Да се разшири интеграцията на ромските деца в детски градини и в училища

1.2. Да продължи прилагането на мерките за извеждане от помощните училища на децата, които не отговарят на изискванията за прием в тях, като им се осигури обучение в общообразователни или професионални училища
РИО, Община - отдел "Интеграция", НПО

РИО, Общинска администрация
В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет
2. Социално включване и развитие на интегрираното обучение и осигуряване на равен достъп и качество на образованието на децата и учениците със специални образователни потребности2.1. Да продължи осъществяването на дейностите, свързани със създаване на подкрепяща среда в детските градини и училищата за включване на деца и ученици със специални образователни потребности в образователния процес

2.1.1. Архитектурно адаптиране на детски градини и училища.

2.1.2. Осигуряване на ресурсни учители, /придружители, лични асистенти/ за подпомагане на интегрираното обучение и за децата от детските градини

2.1.3. Да продължи разработването и въвеждането на индивидуални програми за обучение и развитие на деца и ученици със специални образователни потребности от екипите за подпомагане на интегрираното обучение в детските градини и училищата

2.4. Постигане на промяна на нагласите в обществото в подкрепа на интегрираното обучение чрез популяризиране на Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета чрез провеждане на дейности в детските градини и училищата, свързани с интеграцията на децата със специални образователни потребности в обща образователна среда, предоставяне на консултации и информация на родители, учители и ученици за интегрираното обучение, социалните услуги и правата на децата

2.5. Да се извърши анализ и оценка на специалните детски градини и училища с оглед преструктуриране на мрежата

Община


Д "СП", Д "БТ", Община
РИО
РИО, Д "СП", Община, РЗЦ, НПО

В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


Приоритетна област V: Алтернативни услуги за деца в семейна среда и закрила на децата с изявени дарбиЦелиДейностиОтговорни органиФинансово
осигуряване
1. Повишаване качеството на услугите за деца в семейна среда1. Продължаване дейността на фамилните центрове за деца по пилотен проект на МТСПОбщина Сливен, Д "БТ", Д "СП"В рамките на утвърдения бюджет
2. Закрила и съдействие за развиване заложбите на децата с изявени дарби1. Набиране на актуална база данни за децата, получили награди съобразно Наредбата за децата с изявени дарби Д "СП", Общинска администрация, КСУДСВ рамките на утвърдения бюджет


Приоритетна област VІ. Намаляване броя на децата, жертви на пътно - транспортни произшествияЦелиДейностиОтговорни органиФинансово
осигуряване
1. Провеждане на активна превантивна дейност по опазване на живота и здравето на децата в движението по пътищата1.1. Осъществяване на превантивна дейност и организиране на кампании и програми, насочени към безопасността на децата на пътя

1.2. Осъществяване на съвместни инициативи на държавни институции, НПО и средства за масова информация за ограничаване агресията по пътищата и опазване живота и здравето на децата
РДВР, Общинска администрация, Д "СП", КСУДСВ рамките на утвърдения бюджет
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 20.07.2006 г. webmaster