КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » В Община Сливен се предоставят ...
 
В Община Сливен се предоставят услугите: „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”


В Община Сливен стартират услугите: „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”, които се предоставят в Общностен център с адрес град Сливен, ул. „Пейо Яворов” № 68.


Основна цел на услугата „Формиране и развитие на родителски умения” е създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата.


Целева група са бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 години, родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск.


Услугата се предоставя в специално предназначени и оборудвани за целта кабинети в новосъздадения Общностен център, както и чрез мобилна работа в детски ясли и яслени групи, и в жилищата на потребителите, където е приложимо.


Дейностите обхващат подготовка на бъдещи родители за изпълнение на техните родителски задължения и за създаване на подходяща среда за детето, която е в съответствие с неговите нужди, включително и чрез ползването на системата от услуги след раждането на детето (социални, здравни и образователни услуги). Насочени са към повишаване знанията и уменията на бъдещите родители, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждането на детето (стандарти за ранно детско развитие). Повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите за отглеждане на децата, в унисон с особеностите на ранното детско развитие и потребностите от адекватни грижи, както и създаване на подходяща семейна и общностна среда за правилното физическо и психическо развитие на детето в ранното детство. Създаване на подкрепяща среда, в която всички споделят страхове, притеснения и въпроси на бъдещите и младите родители да бъдат изказани и споделени.


Основна цел на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” е подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация.


Целевата група са уязвими семейства, лица от високо рискови общности, родители на деца с увреждания, родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си, неглижирани деца и/или деца – жертви на насилие.


В процеса на изпълнение на дейностите от услугата ще се създадат условия за максимално пълноценно включване на родителите като потребители на услугата и активни участници в срещите на екипите.


Индивидуалните планове за работа ще се разработват и реализират чрез стимулиране активното участие на родителите за обсъждане развитието на случаите, цялостно изпълнение на дейностите, поемане на отговорност за решенията, които взимат във връзка с репродуктивното здраве, методите за контрацепция, болестите, предавани по полов път и семейното планиране.


За предоставяне на услугите е назначен е екип от специалисти: Медиатор, социален работник от 0-3г., социален работник от 3-7г., юрист, и медицинска сестра.


Услугите се предоставят безплатно.
[ Дата на публикуване: 08.04.2015 г.]

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.04.2015 г. webmaster