КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен стартира ...
 
Община Сливен стартира проект за обучение и професионална квалификация на 80 младежи

На 01.08.2016 г. стартират дейностите по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор - Сливен", Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292,34 лв., съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01.


Основната цел на проекта е идентифициране и мотивиране на неактивни лица от 18 до 29 годишна възраст за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда. Проектът предоставя възможности за обучение на 80 младежи, както и придобиването на професионални умения и квалификация в професиите „озеленител” и „помощник в строителството”. Община Сливен, като бенефициент, се ангажира с наемането на 60 от обучените лица по професиите „озеленител” и „помощник в строителството” за период до 6 месеца. Получените знания, овладените умения, официалният документ – удостоверение за преминато обучение, ще са устойчивият резултат за представителите на целевата група, включени в проекта. Натрупаният опит през тези месеци ще бъде предпоставка за по-лесна интеграция на на младите хора на пазара на труда.


Основните дейности за реализиране на целите са:

  1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.
  2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
  3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация по професия „Озеленител” и специалност "Парково строителство и озеленяване" и по професия "Помощник строител" и специалност "Основни и довършителни работи".
  4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.
  5. Публичност и информация.
  6. Организация и управление на проекта.----------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-1.002-0080-C01 „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 03.08.2016 г. webmaster