КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Във връзка с настъпилите...
 
Във връзка с настъпилите промени в ЗМДТ /ДВ бр.98 от 14.12.2010 г/ от 01.01.2001 г. вместо туристическа такса се въвежда данък туризъм


Във връзка с настъпилите промени в ЗМДТ /ДВ бр.98 от 14.12.2010 г/ от 01.01.2001 г. вместо туристическа такса се въвежда данък туризъм.


За м. януари 2011 г. размерът на данъка е определен в Закона за местните данъци и такси в следните размери:


1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;


2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;


3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;


4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;


5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка


От 01.02.2011 г. размерът на данък туризъм е определен с Решение № 1137/24.01.2011 г. на Общински съвет Сливен, както следва:


1. категория 1 звезда - 0,20 лв. за нощувка;


2. категория 2 звезди - 0,40 лв. за нощувка;


3. категория 3 звезди - 0,60 лв. за нощувка;


4. категория 4 звезди - 0,80 лв. за нощувка;


5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка


Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване – в брой в Местни данъци и такси” или по банков път по сметка в ТБ Инвестбанк АД Сливен, IBAN BG20IORT80298400001600 код 442800. Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.


Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок до 1 март предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма.


Приложение: образец на декларация
[Дата на публикуване - 04 февруари 2011, размер на файла - 39 KB]

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 04.02.2011 г. webmaster