КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Одобрен нов план...
 
Одобрен нов план на новообразуваните имоти - местност „Кироолу”Община Сливен


Съобщава, че със заповед на областния управител на Сливенска област № РД-11-09-02 от 14.12.2012г. e одобрен нов план на новообразуваните имоти в частта новообразувани имоти и регистри към тях, като имот с идентификатор 67338.439.104 от одобрения със Заповед № РД-11-09-04 от 17.03.2011 г. на областния управител на област Сливен план на новообразуваните имоти за местност Кироолу се заличава и се образуват следните имоти: 1. имот с идентификатор 67338.439.70 с площ 2111 кв. м. съгласно действащата кадастрална карта на гр. Сливен на Добри Тодоров Бугов (нот. акт № 37, т. II, дело 721 от 16.05.1989 г. на РС – Сливен, за 1800 кв. м от правото на собственост); 2. имот с идентификатор 67338.439.72 с площ 1301 кв. м на Иван Панайотов Карарадев (нот. акт № 70, т. I, дело 1379 от 25.12.1972 г. на РС – Сливен, за 1200 кв. м. от правото на собственост); 3. имот с идентификатор 67338.439.104 с площ 1123 кв. м. на наследници на Илия Димитров Драганов съгласно решение № 411 от 11.03.1999 г. на ПК – Сливен, който е изложен в стая № 40 на общината.


На основание § 19, ал. 1 ПЗРЗИДАПК жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област Сливен пред Районния съд – Сливен, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” /бр.2 от 08.01.2013г./.Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.01.2013 г. webmaster