КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Покана


ПОКАНА


Уважаеми колеги, партньори на община Сливен, съграждани,


На 16.06.2014 г. ще бъдат проведени две обществени обсъждания във връзка с проекта на Плана за развитие на Община Сливен за периода 2014-2020 г. Любезно каним всички заинтересовани страни да присъстват и вземат участие в обсъждането.

  • от 11.00 ч. в зала „Май” ще се проведе обществено обсъждане по следните приоритетни области, дефинирани в проекта на плана:
    • Приоритетна област 1. Устойчив икономически растеж и иновации.
    • Приоритетна област 3. Техническа инфраструктура и околна среда.
    • Приоритетна област 4. Териториално сътрудничество и сближаване.

  • oт 14.00 ч. в зала „Май” ще се проведе обществено обсъждане по Приоритетна област 2. Жизнен стандарт и качество на живот, дефинирана в проекта на плана.

Проектът на „Общински план за развитие на община Сливен 2014-2020” е разработен в изпълнение на Договор от 21.01.2014 г. между Община Сливен и „РЕГИОПЛАН” ЕООД, Дейност 2 “Разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Сливен 2014-2020 г. на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Сливен за същия период и Програма за управление на ОПР Сливен 2014-2020 г.”.


Общинският план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Сливен (ОПР) е основен документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. Планът има за задача да определи целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината, които трябва да бъдат постигнати през следващия седемгодишен планов период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на съществуващия потенциал на Община Сливен, на нейните вътрешни предимства, определени чрез анализ на настоящото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено консултиране. Не на последно място, съобразно профила на общината, планът отразява политиките, залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически документи имащи пряко или косвено отношение към регионалното развитие.


Проектът на Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 2014 – 2020 г. е достъпен в секцията на Общинския план на интернет страницата на Община Сливен. Моля, предварително да се запознаете с електронния вариант на проекта за Общинският план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Сливен.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 11.06.2014 г. webmaster