КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Обява за набиране на кандидати за заемане на позиции по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” на Община Сливен


Набиране на кандидати за заемане на позиции по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” на Община Сливен


Община Сливен уведомява всички заинтересовани, че набира кандидати за заемане на позиции по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” по договор BG161PO001/1.4-09/2012/001 от 20.05.2013г. сключен между Община Сливен и УО на ОП Регионално развитие 2007 – 2013 г., Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” и на основание Заповед № РД-15-1360 от 12.07.2013 г. от Кмета на общината.


Дата на сключване на договора за проекта: 20.05.2013 г.


Срок за реализиране на проекта: 24 месеца


Длъжност 1: Инженер инвеститорски контрол


Задължения и отговорности по позицията - Отговаря за организирането, координирането и контролирането на строителните дейности по проекта; Извършва комуникацията с изпълнителите на строителните дейности, строителния надзор и авторския контрол; Дава експертно мнение при осъществяване на строителството с оглед спазване на техническите проекти и предвидените технологии; Следи за напредъка на проекта съгласно календарния график, състоянието и архивирането на строително-техническата документация; Проверява отчетните документи на изпълнителите на строителните дейности; Следи и представя предвидените източници на информация за напредъка на инвестиционната част на проекта.


Изисквания към позицията:


Инженер инвеститорски контрол с минимална образователно-квалификационна степен магистър, предпочитана специалност строителен инженер или еквивалентна, минимум 5 години опит по специалността, опит в организацията и координирането на строителните дейности при изпълнението на строителни обекти и/или опит като експерт по инвеститорски контрол и контрол на състоянието и архивирането на строително-техническата документация и отчетните документи, при строителството на поне два инфраструктурни проекти, финансирани от европейския съюз или други донорски организации.


Изпълнението на минималните изисквания за професионалния опит се доказва от кандидата със списък (по образец), съдържащ описание на основните строителни обекти и ролята на кандидата в проектите, придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти. При подаването на документите кандидатът подава и Концепция за длъжността за която се кандидатства в свободен текст, не повече от четири машинописни страници формат А4.


Изискуеми документи от кандидатите:

 • Заявление за участие (по образец );
 • Автобиография от кандидата, доказваща опита му (по образец );
 • Фотокопие от документ за завършено образование, заверено с „Вярно с оригинала" от кандидата;
 • Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документи удостоверяващи професионален опит), заверено с „Вярно с оригинала" от кандидата;
 • Референции за добро изпълнение;
 • Декларация Приложение 9.63 за заетостта на кандидата (по образец ), попълнена за период от следващите 24 месеца*;
 • Списък на основните строителни обекти и ролята на кандидата в проектите (по образец ), придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец );
 • Концепция за длъжността за която се кандидатства в свободен текст, не повече от четири машинописни страници формат А4.

Длъжност 2: Експерт мониторинг


Задължения и отговорности по позицията - Подпомагат изцяло ръководителя на проекта за осъществяване на цялостната координация и връзката между участниците в проекта; Осъществява взаимодействието между Общината и изпълнителите и ще осигурява обратна връзка; Осъществява вътрешен мониторинг по изпълнение дейностите по проекта: процедурата е свързана с подготовката на периодични отчети от страна на екипа за управление на проекта пред възложителя и ръководството на общината. Отчетите съдържат информация за количеството на изпълнените дейности, качеството на извършените дейности, срещнатите трудности и предложените решения за тяхното преодоляване. Осъществява вътрешен мониторинг, относно законосъобразността на разходите, предприети от бенефициента - Общината; Осъществява вътрешен мониторинг върху качеството и сроковете на изпълнените дейности; Подпомага служителите от екипа за управление на проекта при попълването на съответните образци, в рамките на разработените правила и процедури; Съдейства при комплектоването на необходимата документация и подготовката на необходимите доклади за представяне на междинното звено по Оперативна програма „Регионално развитие”.


Изисквания към позицията:


Експерт мониторинг с минимална образователно-квалификационна степен магистър, предпочитана специалност икономическа или еквивалентна, минимум 5 години опит по специалността, опит в изготвянето на анализи и доклади по инфраструктурни проекти, финансирани от европейския съюз или други донорски организации, опит в управлението на екипи, изпълняващи дейности по проекти, финансирани от европейския съюз или други донорски организации. При подаването на документите кандидатът подава и Концепция за длъжността за която се кандидатства в свободен текст, не повече от четири машинописни страници формат А4.


Изискуеми документи от кандидатите:

 • Заявление за участие (по образец );
 • Автобиография от кандидата, доказваща опита му (по образец );
 • Фотокопие от документ за завършено образование, заверено с „Вярно с оригинала" от кандидата;
 • Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документи удостоверяващи професионален опит), заверено с „Вярно с оригинала" от кандидата;
 • Декларация Приложение 9.63 за заетостта на кандидата (по образец ), попълнена за период от следващите 24 месеца*;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец );
 • Концепция за длъжността за която се кандидатства в свободен текст, не повече от четири машинописни страници формат А4.

Длъжност 3: Юрист управление на договори и нередности


Задължения и отговорности по позицията - Следи за законосъобразността на всички процедури и на тръжните документации, участва в тях, контролира изготвянето на всички договори по проекта и следи заедно с ръководителя за законното им изпълнение; Отговаря за комплектоването и пълнотата на документите за подписване на договорите съгласно изискванията на българското законодателство и изискванията на финансиращата организация; Отговаря за документирането и докладването на нередности; Съдейства на наблюдаващите органи при извършване на проверките; Осъществява юридически контрол върху изпълнението на проекта.


Изисквания към позицията:


Юрист управление на договори и проекти с минимална образователно-квалификационна степен магистър, предпочитана специалност юридическа или еквивалентна, минимум 5 години опит по специалността, добро познаване на правото на ЕС, опит в изготвянето на договори за строителство, опит с договори, финансирани от европейския съюз или други донорски организации. При подаването на документите кандидатът подава и Концепция за длъжността за която се кандидатства в свободен текст, не повече от четири машинописни страници формат А4.


Изискуеми документи от кандидатите:

 • Заявление за участие (по образец );
 • Автобиография от кандидата, доказваща опита му (по образец );
 • Фотокопие от документ за завършено образование, заверено с „Вярно с оригинала" от кандидата;
 • Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документи удостоверяващи професионален опит), заверено с „Вярно с оригинала" от кандидата;
 • Декларация Приложение 9.63 за заетостта на кандидата (по образец ), попълнена за период от следващите 24 месеца*;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец );
 • Концепция за длъжността за която се кандидатства в свободен текст, не повече от четири машинописни страници формат А4.

Длъжност 4: Юрист – тръжни процедури


Задължения и отговорности по позицията - Контролира изработването на тръжната документация за всички процедури в проекта от външния изпълнител, съгласува я с Управляващия орган, при необходимост прави корекции по документацията докато бъде одобрена, организира провеждането на всички процедури по ЗОП и тяхното документиране и архивиране, следи заедно с юриста за управление на договори и нередности за тяхната законосъобразност; Подготвя за предварителна проверка и публикуване в АОП на тръжните документации; Подготвя процедурата за работа на оценителните комисии за провежданите търгове; Следи за правилното провеждане на процедурите съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки; Изготвя документацията след приключване на оценителните комисии;


Изисквания към позицията:


Юрист – тръжни процедури с минимална образователно-квалификационна степен магистър, предпочитана специалност юридическа или еквивалентна, минимум 5 години опит по специалността, опит в подготовката и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. При подаването на документите кандидатът подава и Концепция за длъжността за която се кандидатства в свободен текст, не повече от четири машинописни страници формат А4.


Изискуеми документи от кандидатите:

 • Заявление за участие (по образец );
 • Автобиография от кандидата, доказваща опита му (по образец );
 • Фотокопие от документ за завършено образование, заверено с „Вярно с оригинала" от кандидата;
 • Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документи удостоверяващи професионален опит), заверено с „Вярно с оригинала" от кандидата;
 • Декларация Приложение 9.63 за заетостта на кандидата (по образец ), попълнена за период от следващите 24 месеца*;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни (по образец );
 • Концепция за длъжността за която се кандидатства в свободен текст, не повече от четири машинописни страници формат А4.

* Забележка: Приложения формуляр Приложение 9.63 е част от документите, изисквани от УО на ОПРР при одобряване на назначени членове на екипи за управление на проекти. На настоящия етап под посочения във формуляра „период, за който се иска възстановяване на средства за човешки ресурси“ следва да се разбира бъдещия 24-месечен период за изпълнение на проекта.


Документи могат да се подават до 16.30 часа на 19 юли 2013 г. в запечатан плик в деловодството на Община Сливен.


За повече информация: инж. Иван Манчев, тел. 044/ 611 357, e-mail: imanchev@sliven.bg


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.07.2013 г. webmaster