КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Продължава изпълнението ...
 
Продължава изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Продължава изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Към момента 94 потребители от община Сливен ползват услугата „Домашен помощник”. Това са предимно самотноживеещи възрастни, хора с увреждания и деца, които по различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация.


Потребителите получават комплексни качествени услуги и удовлетворяване на индивидуалните им потребности. Предоставянето на почасови услуги на нуждаещи се лица се изразява в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота; предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя; предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др. помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група.


Назначени са 36 домашни помощници, от които 22 в гр. Сливен и 14 в населените места - гр. Кермен, с. Глушник, с. Биково, с. Ковачите, с. Блатец, с. Голямо Чочовени, с. Тополчане, с. Младово, с. Николаево, с. Стара река, с. Крушаре, с. Селиминово.


През месец май те преминаха въвеждащо обучение с цел придобиване на теоретични знания и практически умения за качествено предоставяне на социални услуги в семейна среда.


Консултант психолог посещава домашните помощници и им провежда консултации във връзка с възникнали проблеми и дава препоръки за тяхното разрешаване.


Община Сливен продължава да приема заявления от кандидат-потребители, които след извършена оценка на потребностите от почасови услуги ще бъдат резерви.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Инвестира във Вашето бъдещеОбщина Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 12.08.2013 г. webmaster