КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Сдружение „Дете и пространство”, съвместно с Община Сливен обявява конкурс за подбор на кандидат за длъжност „ПСИХОЛОГ” в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с под наименование „Център за психологическа подкрепа за деца и семейства” и „Синя стая” - гр. Сливен
I. Описание на дейността


Основни фунции:


Предоставяне на комплекс от дейности за деца с прояви на психично страдание, изразяващо се като противообществено поведение и/или поведение на конфликт със закона, както и техните семейства.


Извършва психодиагностиката, психологическо консултиране, интеграцията и социализацията на децата, постъпили в услугата.


Въз основа на направената психодиагностика, създава индивидуални програми за работа, които лично осъществява и супервизира.


Работи в тясно сътрудничество със съдебната, образователната, социалната, здравната и системата за закрила на детето по отношение на децата с асоциално поведение.


Участва в организирани обучения.


Работи под супервизия, определена и организирана от Сдружение „Дете и пространство”.


Извършва индивидуална и/ или групова работа с деца, юноши и техните родители, като насоките на работа се обсъждат в мултидисциплинарния екип.


Участва в екипни заседания при обсъждането и вземането на решения и определяне на конкретни стратегии.


Изготвя нужната документация за досието на всеки случай.


Изпълнява и други задължения по преценка на ръководителя на услугата.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование, степен бакалавър или магистър, специалност „Психология”.
 • Притежава умения за работа в екип.
 • Компютърна грамотност.
 • Професионален опит – ще се счита за предимство.

Специфични изисквания:

 • Опит и знания в областта на клиничната психология и психология на развитието.
 • Завършени курсове на обучение, обучителни програми и семинари за работа с деца и младежи, както и курсове и обучения в областта на деца с прояви на психично страдание, противообществени прояви.

II. Ред за провеждане на подбора


Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 1. Автобиография;
 2. Копие от документ за самоличност;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Мотивационно писмо.

Работно време: с одобрения кандидат ще се сключи трудов договор на пълен работен ден.


Документите е необходимо да бъдат подадени до 29.01.2016 г. в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с под наименование „Център за психологическа подкрепа за деца и семейства” и „Синя стая” на адрес гр. Сливен, ул. Стефан Караджа № 2 всеки работен ден от 8.30 до 17.00.


След подбор ще се свържем с Вас за интервю-събеседване. За повече информация можете да позвъните на 044/62 20 57.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.01.2016 г. webmaster