КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен, на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП … за обект: „Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия”
Община Сливен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия”, ЛОТ 3, участък Нова Загора-Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – реконструкция на инженерни мрежи в землищата на с. Скобелево и гр. Кермен, община Сливен”.


Проектът е изложен в общината, стая 35.


На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” /бр. 53 от 13.07.2012 г./, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.07.2012 г. webmaster