КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Покана за пресконференция
 
Покана за пресконференция по повод завършването на проект № BG161РО001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен”


П О К А Н АУважаеми госпожи и господа,


Община Сливен Ви кани на официална пресконференция по повод завършването на проект № BG161РО001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен”.


Пресконференцията ще се проведе на 22 април 2014 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 105 в сградата на Общинска администрация – Сливен (бул. „Цар Освободител” № 1).ОЧАКВАМЕ ВИ!
Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на деца в риск в Община Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.04.2014 г. webmaster