КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Продължава изпълнението ...
 
Продължава изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C-0001 „Помощник в дома”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Продължава изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C-0001 „Помощник в дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. До 16.12.2013г. са обслужени 134 души по проекта.


Към момента 108 потребители от община Сливен ползват услугата „Домашен помощник” по проект. Това са предимно самотноживеещи възрастни, хора с увреждания, от които 5 деца, които по различни ограничения не са в състояние да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация.


До 16.12.2013 г. са подадени 383 бр. заявления за ползване на услугата. Подадени са 28 бр. искания за извършване на оценка на потребностите на кандидат-потребителите на услугата «Домашен помощник» до Дирекция «Социално подпомагане» Сливен. Социални работници от Дирекция «Социално подпомагане» Сливен посещават домовете на кандидат-потребителите и извършват оценка на потребностите им като попълват Формуляр за оценка, съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите.


Потребителите получават комплексни качествени услуги за удовлетворяване на индивидуалните им потребности. На всеки един от потребителите е изготвен индивидуален план, който се изпълнява от домашните помощници.


Назначени са 36 домашни помощници, от които 22 в гр. Сливен и 14 в населените места- гр. Кермен, с. Биково, с. Ковачите, с. Блатец, с. Тополчане, с. Младово, с. Николаево, с. Стара река, с. Крушаре, с. Селиминово.


Консултант психолог посещава домашните помощници и им провежда консултации във връзка с възникнали проблеми и дава препоръки за тяхното разрешаване.


На 27.11.2013 г. в Зала „Май” – Община Сливен се проведе кръгла маса за отчитане напредъка на проекта.


На 11.12.2013 г. и 12.12.2013 г. в „Домът на водата” се проведе поддържащо обучение на домашните помощници със следните теми:

  • Специфика на грижите за самотни възрастни хора.
  • Специфика на грижите за хора с различни видове увреждания. Обработка и лечение на декубитални рани.
  • Конфликти. Видове конфликти в социалната работа. Подходи за разрешаване на кризисни ситуации. Вземане на решение при кризисни ситуации.
  • Загубата през личната призма – извеждания на преживявания свързани със загубата. Справяне със скръбта и загубата.
  • Общуването - същност и значение. Ефективно общуване с потребители и техни роднини.

Всеки месец се провеждат екипни срещи с домашните помощници, на които се обсъждат възникнали проблеми и разрешаването им. При обслужването на потребителите домашните помощници попълват дневници на потребителите, в които описват дейностите, които извършват в дома на потребителя. В дневниците на потребителите, потребителите на услугата записват и мненията си за предоставяната услуга.


Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за създаването на условия за хората с увреждания и възрастните хора да водят достоен живот в семейна среда, а членовете на техните семейства – да имат активен професионален живот. От това ще бъдат облагодетелствани не само потребителите на услугата и техните семейства, но също и всички заинтересовани страни, които са привлечени в проекта.


Проектът е отворен през целия период и заявления за кандидатстване за ползване на услугата могат да се подават до 31.01.2014 г. След извършване на оценката на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Сливен, кандидатите ще бъдат включени в проекта при първа възможност.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Инвестира във Вашето бъдещеОбщина Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.01.2014 г. webmaster