КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен обявява...
 
Община Сливен обявява от 02.09.2013 г. прием на документи за кандидатстване за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Сливен.
На основание Решение № 815/27.06.2013г. на Общински съвет – СливенОБЩИНА СЛИВЕН ОБЯВЯВА


От 02.09.2013г прием на документи за кандидатстване за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Сливен.


І. Изисквания към кандидатите:

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно IVF, ICSI или вътрематочна инсеминация:

1. Да са пълнолетни лица, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Сливен през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

2. Да нямат данъчни задължения към Община Сливен и държавата;

3. Да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата за заявлението;

4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер;

5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация (Приложение № 2);

6. Да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF, ICSI или вътрематочна инсеминация.

7. Да имат собственост на не повече от едно семейно жилище.


ІІ. Необходими документи, удостоверяващи изискванията по приетите критерии:

(1) Кандидатите за получаване на средства от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания подават Заявление за отпускане на средства по образец.

(2) Заявлението по ал.1 се изготвя по Приложение № 1, към него се представят следните приложения:

1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала".

2. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по Приложение № 4.

3. Декларация от съпруга /партньора/ на заявителката, че не е поставен подзапрещение: Приложение № 3.

4. Документи удостоверяващи обстоятелствата по чл. 17, т.2, т.3 и т.4 .

5. Медицинска документация по всички или някое от следните обстоятелства, установяващи репродуктивни заболявания:

    - етапни епикризи;

    - документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не едоказателствен метод;

    - документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Кръюгер;

    - при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки;

    - при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации.

    

(3) При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

Кандидатстването за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Сливен, със средства, предвидени в Бюджета на общината, е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център "Фонд за асистирана репродукция".


ІІІ. Документи по т.ІІ се подават в запечатан плик в Центъра за административно-информационно обслужване на Община Сливен.

На плика следва да има следния надпис.

………………………………….
(име, презиме,фамилия)

………………………………….
(име, презиме,фамилия)

………………………………….
(адрес и телефон)


ЗАЯВЛЕНИЕ

До КОМИСИЯТА за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Сливен.

ІV. Кандидатите за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Сливен, могат да получават информация на тел. 044611330.


Пакет документиОбщина Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.08.2013 г. webmaster