КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен приема заявления ...
 
Община Сливен приема заявления за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”
Община Сливен е партньор и доставчик на социалната услуга „Личен асистент” по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


Съгласно Партньорско споразумение № BG 05-2003-1/24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и община Сливен стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”.


Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.


От 27.03.2015 година до 09.04.2015 година стартира подаването на Заявления от кандидат-потребителите за ползване на услугата и кандидатите за лични асистенти.


За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват следните целеви групи:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца с увреждания
 • Самотно живеещи тежко болни лица

Всеки кандидат за потребител на социалната услуга „Личен асистент” следва да представи следния комплект от документи:

 • Заявление за кандидатстване за потребител на услугата /по образец/
 • Копие на документ за самоличност /за справка/ за дете –удостоверение за раждане /копие/
 • Документ за самоличност на законния представител-родител, настойник, попечител/копие/
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ /копие/
 • Медицински протокол на ЛКК/копие/
 • Други медицински документи-актуална епикриза и др. /копие/
 • Удостоверение за настойничество/попечителство /копие/
 • Други документи .................
 • Приложение № 1 А – Информация

За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • Безработни лица
 • Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд
 • Неактивни лица/студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Всеки кандидат за личен асистент следва да представи следния комплект от документи:

 • Заявление за кандидатстване за личен асистент на услугата /по образец/
 • Копие от документ за самоличност
 • Автобиография
 • Документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация
 • Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/
 • Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/
 • Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/
 • Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 2007-2013 г.

Документите за кандидатстване се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Сливен от 27.03.2015 г. до 9.04.2015 г. включително до 16.30 часа.


Проектът се реализира на територията на община Сливен.
[Дата на публикуване: 26.03.2015 г.]

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.03.2015 г. webmaster