КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » В Сливен се проведе кръгла маса ...
 
В Сливен се проведе кръгла маса за отчитане напредъка на проект BG051PO001-5.1.04-0134-C-0001 „Помощник в дома”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 27.11.2013 г. в зала „Май” на Община Сливен се проведе кръгла маса за отчитане напредъка на проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.


Общата цел на проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.


Специфичните цели на проекта са утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда и тяхното разгръщане на общинско ниво и създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността на безработни лица.


На кръглата маса присъстваха представители на Община Сливен, г-н Иван Славов – заместник-кмет на Община Сливен, кметове на населени места, домашни помощници и потребители на услугата.


Потребителите на услугата изказаха своите благодарности към Община Сливен, че им се предоставя такава услуга. Отчетоха се дейностите по проекта от екипа на проекта.


Проектът има следните дейности: Организация и управление на проекта, Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, Обзавеждане и оборудване на звеното за предоставяне на услугата, Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребителите на територията на Община Сливен. Извършване на социална оценка от Дирекция „Социално подпомагане Сливен”, Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звено за услуги в домашна среда, Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда и извършване на психологическа подкрепа от консултант – психолог, Публичност и информация, Извършване на одит на проекта.


Дейност 1 Организация и управление на проекта – През месец Февруари 2013 г. е сформиран екип, отговарящ пряко за организацията и управлението на проекта включващ: Ръководител, Координатор на дейностите, Счетоводител, Технически сътрудник, Експерт „Човешки ресурси” и Експерт „Обществени поръчки”. Изработена е и е одобрена схема за взаимодействие между екипа на проекта и други организации свързани с изпълнението на дейностите по проекта. Създадени са връзки между целевите групи и екипа на проекта.


Дейност 2 Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки - През Първото тримесечие от изпълнението на проекта, съгласно предвидения план график, е разработена документация за провеждане на процедури за възлагане на четири обществени поръчки. Подписани са следните договори с изпълнители за: Изработване и доставка на материали за публичност и информация, изготвяне на публикации за проекта и организиране на информационни събития; Доставка на работно облекло; Лични предпазни средства; Изпълнител за Одит по проекта; Обзавеждане и оборудване за новосъздадено звено към Социален патронаж гр. Сливен.


Дейност 3 Обзавеждане и оборудване на звеното за предоставяне на услугата - В сградата на Домашен социален патронаж гр. Сливен е обзаведено и оборудвано новозъздадено звено за предоставяне на услугата. Създадени са необходимите условия за работа на звеното. Закупени са: 2 бюра, 2 стола, 4 посетителски стола, 2 броя преносими компютри, принтер, копирна машина, помощна маса за тях, помощна маса към бюрата където потребителите на услугата оставят документите си свободно, климатик, шкафове за документи.


Дейност 4 Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребителите на територията на Община Сливен. Извършване на социална оценка от Дирекция „Социално подпомагане Сливен” - През втория месец от изпълнението на проекта /м. март/ започна кампания за информиране, консултиране на кандидат-потребители и прием на заявления за кандидат-потребители за ползване на услугата. Към настоящия момент в Община Сливен са приети и обработени 380 бр. заявления за ползване на услугата. Изготвена е индивидуална социална оценка за всяко подадено заявление. Съставени са протоколи от заседанията на комисиите по подбора. Към настоящия момент има 47 бр. отказали се преди стартирането на проекта, 39 бр. отказали се по време на изпълнението на проекта, 190 бр. чакащи за включване за ползване на социалната услуга. В момента по проекта се обслужват 104-ма възрастни, самотно живеещи, хора с увреждания и 5 деца. С одобрените протребители са подписани договори за предоставяне на услугата и са изготвени индивидуални планове съобразени с техните нужди.


Община Сливен приема заявления на желаещи да ползват услугата по Проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома” до 31.12.2013 г.


Дейност 5 Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звено за услуги в домашна среда - Екипът на проекта разработи методика за оценка и подбор на Домашните помощници и Сътрудници «Социални дейности». Със заповеди на Кмета на Община Сливен се сформираха Комисии за оценка и подбор на кандидатите. Приети са 263 бр. Заявления за кандидатстване за Домашен помощник и 14 бр. заявления за кандидатстване за Сътрудник «Социални Дейности». Назначени са двама Сътрудника “Социални дейности” и бяха избрани 36 домашни помощника. Към настоящия момент са подписани 38 трудови договора, сключени между работодателя – Община Сливен и всеки един от избраните кандидати. Като за всеки един от тях е изготвена Оценка на риска на работното място, проведени са Начални и Периодични инструктажи за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.


Дейност 6 Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда и извършване на психологическа подкрепа от консултант – психолог


По проекта е назначен Консултант-психолог, който посещава домашните помощници на работното им място /дома на потребителя/ по изготвен план график. Ежемесечно им извършва консултация във връзка с възникнали проблеми.


През месец Май домашните помощници преминаха въвеждащо обучение с цел придобиване на теоретични знания и практически умения за качествено предоставяне на социални услуги в семейна среда.


През месец Декември, предстои поддържащо обучение на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда.


Дейност 7 Предоставяне на социалните услуги


Услугата домашен помощник представлява - получаване на комплексни, качествени услуги и удовлетворяване на индивидуалните потребности на потребителите.


Предоставянето на почасови услуги на нуждаещи се лица се изразява в услуги:


За лична помощ на нуждаещите се лица


- помощ при къпане, хранене, вземане на лекарства предписани от лекар, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.


За комунално-битови дейности


- пазаруване, хигиена в жилищните помещения , административни услуги, плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.


За услуги в покрепа на социалното включване на обслужваните лица


- помощ в общуването и осъществяване на социални контакти.


С оглед качественото предоставяне на почасовите услуги ежемесечно се провеждат екипни срещи, на които се обсъждат важни моменти при предоставянето на социалната услуга.


Сътрудниците «Социални дейности» на 3 месеца извършват Мониторинг, за проследяване качественото изпълнение на услугата.


Дейност 8 Публичност и информация


Изработени са:


300 броя дипляни за разпространение сред потенциалните потребители на услугата;


150 броя дипляни за разпространение сред потенциалните кандидати за лицата, които ще предоставят услугата;


200 броя дипляни, популяризиращи проекта, конкретната схема за предоставяне на безвъзмездна помощ, ОП РЧР и ЕСФ. Излъчени са 2 радиосъобщения в местно радио за набиране на кандидати за домашни помощници и за набиране на кандидати за потребители на услугата. Направени 5 публикации на сайта на Община Сливен. Проведени са 2 кръгли маси с пресконференции.


Дейност 9 Извършване на одит на проекта - Към настоящия момент са изготвени Одиторски доклади за извършените разходи по проекта за 2 периода:


I - от 1.02.2013 г. до 12.07.2013 г.


II - от 13.07.2013 г. до 30.09.2013 г.


В края на проекта предстои да бъде изготвен Одиторски доклад за всички извършени разходи по проекта.


След приключване на проекта „Помощник в дома”, Звеното за социални услуги в домашна среда ще функционира като част от Домашен социален патронаж, който е общинска структура и ще се финансира със средства от Общинския бюджет.


С новосъздаденото Звено за социални услуги в домашна среда ще се разшири дейността на Домашен социален патронаж – гр.Сливен. Така ще се доразвият съществуващите услуги и ще се постигне оптимално задоволяване на потребностите на лица с ограничения или невъзможност за самообслужване.          

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Инвестира във Вашето бъдещеОбщина Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 29.11.2013 г. webmaster