КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » На 31.05.2014 г. приключва изпълнението ...
 
На 31.05.2014 г. приключва изпълнението на дейностите по проект „Помощник в дома”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 31.05.2014 г. приключва изпълнението на дейностите по проект „Помощник в дома”, който се реализира от Община Сливен, съгласно договор BG051PO001-5.1.04-0134-C-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Общата стойност на договора бе 232 898,62 лв., а продължителността 16 месеца.


По проекта се предоставяха социални услуги на 145 лица, от които 34–ма възрастни и самотно живеещи хора, 5 деца, и 106 хора с увреждания. Предоставянето на почасови услуги на нуждаещите се лица се изразяваше в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота; предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя; предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др. помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група.


Изпълнението на дейностите по проекта допринесе за създаването на условия хората с увреждания и възрастните хора да водят достоен живот в семейна среда, а членовете на техните семейства – да имат активен професионален живот.


Създадено бе Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”, към което бяха наети 38 безработни лица, от които 36 домашни помощници и 2-ма сътрудници „Социални дейности”.


С оглед постигане на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, община Сливен осигурява устойчивост на услугата поне една година след приключване на дейностите по проекта.


След приключване на проекта Звеното за социални услуги в домашна среда ще функционира като Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж с капацитет 100 потребители и численост на персонала 38 щатни бройки.


Устойчивостта на проекта е 100%. Със заповед на Кмета на Община Сливен се създаде Звено „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж от 01.05.2014 г. Назначени са 36 домашни помощника и 2 социални работника. Финансирането на тези дейности ще продължи да се осигурява чрез средства от общинския бюджет.


Предлаганата социална услуга „Домашен помощник” е отворена за целия период и всички нуждаещи се и отговарящи на критериите за подбор на потребители могат за подадат заявления в Домашен социален патронаж - Сливен.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във Вашето бъдеще!Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 01.06.2014 г. webmaster