КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен приема заявления ...
 
Община Сливен приема заявления за лицата, желаещи да кандидатстват за длъжност «Помощник в дома» и сътрудници «Социални дейности» в Звено към Домашен социален патронаж Сливен
О Б Я В А


На 01.02.2013 г. стартира проект „Помощник в дома” на територията на община Сливен” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051 PO001 – 5.1.04 и Договор № BG051PO001-5.1.04-0134-C0001. Проектът предвижда наемането на 36 домашни помощници и двама сътрудници „Социални дейности”, които ще бъдат назначени в Звеното за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” Сливен. Във тази връзка започва кампания за приемане на заявления за лицата, желаещи да кандидатстват за длъжност «Помощник в дома» - 36 бр. и сътрудници «Социални дейности» - 2 бр. в Звено към Домашен социален патронаж Сливен.


1. Лицата за длъжност «Помощник в дома» е необходимо да отговорят на следните критерии:

 • безработен/а, с регистрация в БТ /безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране/
 • лица с подходящи личностни, делови и професионални качества
 • лица, физически и психически здрави

Желаещите да работят като Помощник в дома (Домашен помощник) подават следните документи в Център за административно-информационно обслужване на Община Сливен от 04.03.2013 г. до 9.04.2013 г.:

 • заявление по образец
 • документ за самоличност (копие)
 • автобиография
 • служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда
 • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
 • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично
 • свидетелство за съдимост (при започване на работа)
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – по образец.

При започване на работа:

 • медицинско свидетелство
 • свидетелство за съдимост

Процедурата за класиране на домашните помощници по настоящия проект се провежда за всички лица, подали документи в Община Сливен от Комисия за оценка и подбор, след проведено интервю с кандидатите. Комисията изготвя индивидуална оценка на всеки един кандидат за Помощник в дома и изготвя списък с одобрените кандидати, които ще преминат начален курс на обучение (за лицата, които не са преминали обучение по предни схеми на ОПРЧР) и в процеса на работа и курс на поддържащо обучение.


Списък с одобрените кандидати ще бъде изнесен на информационното табло на Община Сливен и на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/ на 15.04.2013г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона.


С одобрените кандидати за Помощник в дома(Домашен помощник) Община Сливен ще сключи трудов договор за период от 12 месеца.


2. Лицата за длъжност сътрудник «Социални дейности» е необходимо да отговорят на следните критерии:

 • безработен/а, с регистрация в БТ /безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране/
 • Образование и квалификация – бакалавър, магистър

  - Специалност:

  • социални дейности
  • социален мениджмънт
  • социална педагогика
  • психология
  • или други подобни специалности в сферата на социалните дейности
 • лица с подходящи личностни, делови и професионални качества
 • лица, физически и психически здрави

Желаещите да работят като сътрудници «Социални дейности» подават следните документи в Център за административно-информационно обслужване на Община Сливен от 04.03.2013 г.до 9.04.2013 г:

 • заявление по образец
 • документ за самоличност (копие)
 • автобиография
 • дипломи за завършено образование
 • служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
 • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
 • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично
 • свидетелство за съдимост (при започване на работа)
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – по образец.

При започване на работа:

 • медицинско свидетелство
 • свидетелство за съдимост

Процедурата за класиране на сътрудници «Социални дейности» по настоящия проект се провежда за всички лица, подали документи в Община Сливен от Комисия за оценка и подбор.


Подборът ще се извършва на два етапа: 1 етап – по документи и 2 етап – интервю.


Комисията ще изготви индивидуална оценка на всеки един кандидат за сътрудниците «Социални дейности» и ще изготви списък с одобрените кандидати. Списък с одобрените кандидати ще бъде изнесен на информационното табло на Община Сливен на 19.04.2013 г. и на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона.


С одобрените кандидати за сътрудници «Социални дейности» Община Сливен ще сключи трудов договор за период от 12 месеца.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.03.2013 г. webmaster