КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен наема 36 помощници в дома ...
 
Община Сливен наема 36 помощници в дома в рамките на европейски проект

Община Сливен наема 36 помощници в дома в рамките на европейски проект


Потребителите могат да подават документи за услугата в Центъра за административно обслужване до 9 април 2013 г.


На 01.02.2013 г. стартира проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”. Проектът се финансира от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Проектът е с продължителност от 16 месеца.


Проектът предвижда предоставянето на услугата «Помощник в дома», като за целта ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Сливен. Ще бъдат наети 36 помощници в дома, които ще обслужват минимум 80 потребители, от които 10 деца в град Сливен и населените места в Община Сливен.


През първите три месеца на проекта ще се извърши подготовка за изпълнение на следните дейности: провеждане на тръжни процедури, подготовка на документи за потребителите на услугата, подготовка на документация за подбор на 36 Помощници в дома (домашни помощници), 2-ма сътрудници «Социални дейности», които ще работят в Звеното към Домашен социален патронаж.


Документи за потребители и Помощници в дома се приемат от 4 март 2013 г. до 9 април 2013 г. в Центъра за административно обслужване в Община Сливен, след публикуванe на обявата в сайта на Община Сливен. Ще се излъчват съобщения в местно радио. Ще бъде извършена оценка на потребностите на потребителите на желаещите потребители за социалната услуга от експерти в Дирекция «Социално подпомагане» Сливен. След това ще се извършва подбор на Помощници в дома и сътрудниците «Социални дейности». Ще бъде проведено обучение на домашните помощници, които не са преминали обучение от предишни фази по ОПРЧР. Ще бъдат сключени договори с изпълнители – ще бъде доставено работно облекло, ще бъдат извършени услуги за публичност и одит, ще бъде доставено оборудване и обзавеждане на Звеното към Домашен социален патронаж.


Потребителите на услугата и назначените домашни помощници ще бъдат консултирани от експерт-психолог.


Предоставянето на услугата ще стартира от месец май 2013 г.


Предвидените дейности, които ще се извършат по проекта са:

  1. Организация и управление на проекта
  2. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
  3. Обзавеждане и оборудване на звеното за предоставяне на услугата
  4. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребителите на територията на Община Сливен - Извършване на социална оценка от Дирекция „Социално подпомагане Сливен”
  5. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звено за услуги в домашна среда
  6. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда и извършване на психологическа подкрепа от консултант – психолог
  7. Предоставяне на социалните услуги
  8. Публичност и информация
  9. Извършване на одит на проекта
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 21.03.2013 г. webmaster