КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен приема заявления ...
 
Община Сливен приема заявления за лицата, желаещи да кандидатстват за потребители на услугата „Помощник в дома”
О Б Я В А


От 01.02.2013 г. стартира проект „Помощ в дома” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051 PO001 – 5.1.04 и Договор № BG051PO001-5.1.04-0134-C-0001. Проектът предвижда обслужването на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, в това число деца лица на територията на Община Сливен /гр.Сливен и населените места/. В тази връзка започва кампания за приемане на заявления за лицата, които желаят да кандидатстват за потребители на услугата „Помощник в дома”. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата по Проекта могат да бъдат лица отговарящи на следните критерии:

 • Лица с трайни увреждания, което удостоверяват с копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, включително и деца
 • Лица с различни ограничения от здравословен характер, което удостоверяват с медицински документи – епикризи, рецептурна книжка или служебна бележка от личен лекар, включително и деца
 • Самотно живеещи лица, които по различни ограничения не са в състояние сами да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация
 • Лица с невъзможност за самообслужване, включително и деца
 • Възрастни лица с ограничение и/или невъзможност за самообслужване

Всички лица, желаещи да ползват услугите „Помощник в дома”, следва да подадат следните документи в Център за административно-информационно обслужване на Община Сливен от 04.03.2013 г. до 9.04.2013 г.:

 • заявление по образец
 • документ за самоличност (копие);
 • документ за самоличност на законния представител, настойник, попечител (копие)
 • копие от амбулаторен картон (ако има такъв)
 • експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
 • медицински документи – епикризи, рецептурна книжка или служебна бележка от личен лекар, удостоверяващи здравословното състояние
 • документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
 • декларация, че към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред
 • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично
 • документ, удостоверяващ актуалния размер на пенсията
 • декларация, удостоверяваща друг вид доход
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец
 • Възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат актуални медицински документи удостоверяващи здравословното им състояние, подават заявление за кандидатстване и копие на лична карта, както и оригинал на личната карта за справка.

Въз основа на подадените документи, оценката на индивидуалните потребности, извършена от експерти от Дирекция „Социално подпомагане”, а за деца от Отдел „Закрила на детето”- Сливен и решението на Комисията за оценка и подбор ще се извърши подбор на кандидатите.


Изготвените оценки ще се разгледат от комисия, която ще изготви окончателните списъци на одобрените за включване в проекта потребители и на чакащите за включване.


Одобрените потребители ще заплащат потребителска такса за получените почасови услуги в зависимост от месечният им доход.


Списък с одобрените потребители на услугата ще бъде изнесен на информационното табло в деловодството на Община Сливен на 22.04.2013 г.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.03.2013 г. webmaster