НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив - "Уведомления за ИП"



ИП Изграждане на комплексна автоснабдителна станция
[ Дата на публикуване - 29 декември 2015 година ]


ИП Търговия, услуги и складова дейност в УПИ IV-133, кв.12 по плана на с. Блатец, община Сливен
[ Дата на публикуване - 29 декември 2015 година ]


ИП Изграждане на цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки в границите на ПИ с идентификатор 67388.603.176 по КК на гр. Сливен, собственост на "МИНДЕВИ И СИЕ" ООД
[ Дата на публикуване - 17 декември 2015 година ]


ИП Цех за преработка, пастьоризиране и съхранение на течни яйца в имот 020014 в землището на с. Панаретовци
[ Дата на публикуване - 17 декември 2015 година ]


ИП Изграждане, чрез ново строителство на фабрика за преработка и пакетиране на ядки в ПИ 67338.601.267 в Индустриална зона, гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 15 декември 2015 година ]


ИП Изграждане на линия за преработка, калиброване и сортиране на ядки и строителство на два броя силози за съхранение в ПИ 67338.601.267, собственост на "Кронос" АД
[ Дата на публикуване - 15 декември 2015 година ]


ИП Оборудване на цех за производство на 100% натурални сокове
[ Дата на публикуване - 11 декември 2015 година ]


ИП Предприятие за производство на млечни продукти - ремонт и преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея
[ Дата на публикуване - 07 декември 2015 година ]


ИП Смяна предназначението на ПИ 67338.101.45, м. "Аркара Коруч", собственост на Комплекс "Миндеви" ООД
[ Дата на публикуване - 01 декември 2015 година ]


ИП Изграждане на цех за преработка на плодове, зеленчуци и грозде в ПИ II-120 и ПИ 000214 в землището на с. Голямо Чочовени
[ Дата на публикуване - 30 ноември 2015 година ]


ИП Изграждане на цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки в границите на ПИ с идентификатор 67388.603.176 по КК на гр. Сливен, Промишлена зона
[ Дата на публикуване - 10 ноември 2015 година ]


ИП Смяна на предназначението на ПИ 065110 в землището на с. Тополчане с НТП Нива и изграждане на Цех за преработка на биошипки
[ Дата на публикуване - 10 ноември 2015 година ]


ИП Изграждане на малка винарска изба с цех за бутилиране в землището на с. Голямо Чочовени
[ Дата на публикуване - 27 октомври 2015 година ]


ИП Преустройство на съществуващ цех за сладкарски изделия в независима малка пивоварна
[ Дата на публикуване - 27 октомври 2015 година ]


ИП Базова станция № 5070
[ Дата на публикуване - 27 октомври 2015 година ]


ИП изготвяне на ПУП - план за застрояване за ПИ 040018, 040019, 040020, 040021 и 040022, м. "Клисе кору", землище на с. Гергевец
[ Дата на публикуване - 12 октомври 2015 година ]


ИП Основен ремонт (рехабилитация) на обекти "Път ІІ - 53 Поликраище - Елена - Сливен" и "Път ІІ-37 Златица - АМ Тракия - Пазарджик - Пещера"
[ Дата на публикуване - 02 октомври 2015 година ]


ИП Планирана промяна в работата на "Инсталация за производство на керамични изделия чрез изпичане в тунелна пещ"
[ Дата на публикуване - 23 септември 2015 година ]


ИП Изграждане на обект "Предприятие за производство на пластмасови изделия" в землище на с. Младово
[ Дата на публикуване - 23 септември 2015 година ]


ИП Засаждане на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Горно Александрово
[ Дата на публикуване - 23 септември 2015 година ]


ИП Изграждане на гъбарник за производство на гъби шийтаке
[ Дата на публикуване - 04 септември 2015 година ]


ИП Разширяване на производителната дейност, включваща дейност по оползотворяване изгаряне на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво в скарна предкамера към енергиен котел ЕК2 с цел получаване на енергия от ТЕЦ
[ Дата на публикуване - 31 август 2015 година ]


ИП Оползотворяване на фаелит в инсталация за обогатяване на въглища от "Траш Енерджи" ЕООД
[ Дата на публикуване - 05 август 2015 година ]


ИП Създаване на биологично насаждение от растението Пауловния - допълнение
[ Дата на публикуване - 08 юли 2015 година ]


ИП Стопанисване на язовир в имот 30990.50.83 в землище на с. Злати войвода с цел развъждане и отглеждане на риба и аквакултури
[ Дата на публикуване - 08 юли 2015 година ]


ИП Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, общ. Сливен
[ Дата на публикуване - 06 юли 2015 година ]


ИП Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали
[ Дата на публикуване - 03 юли 2015 година ]


ИП Създаване на 65 дка насаждения от праскови и закупуване на земеделска техника
[ Дата на публикуване - 11 юни 2015 година ]


ИП Създаване на животновъден обект за отглеждане на кози, добиване на животинска продукция и обслужващи дейности
[ Дата на публикуване - 09 юни 2015 година ]


ИП Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС и продажба на резервни части в ПИ 67338.44.1
[ Дата на публикуване - 08 юни 2015 година ]


ИП Създаване на биологични градини от бъз и биологична градина от малини в землището на с. Злати войвода
[ Дата на публикуване - 01 юни 2015 година ]


ИП Създаване на трайни насаждения от орехи и закупуване на земеделска техника
[ Дата на публикуване - 28 май 2015 година ]


ИП Преустройство на базова станция 5176
[ Дата на публикуване - 25 май 2015 година ]


ИП Изграждане на довеждащ водопровод ф110 от точка на водовземане в ПИ 30990.66.38 за нуждите на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване
[ Дата на публикуване - 15 май 2015 година ]


ИП Създаване на насаждения от десертни лозя в землище на гр. Сливен, местност "През Тунджата" (бившо опитно поле)
[ Дата на публикуване - 11 май 2015 година ]


ИП Изготвяне на ПУП - парцеларен план за трасе на подземен тръбопровод от отводнителна канализация за повърхностни води към обект "Отводняване на с. Трапоклово"
[ Дата на публикуване - 05 май 2015 година ]


ИП Базова станция № 5296 с местоположение с. Драгоданово
[ Дата на публикуване - 30 април 2015 година ]


Изграждане на сграда за техническо обслужване и ремонт на автомобили - автосервиз
[ Дата на публикуване - 31 март 2015 година ]


ИП Цех за консервиране за производство на зеленчукови консерви кв. „Българка”
[ Дата на публикуване - 23 март 2015 година ]


ИП Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ 32915.41.543, землище на с. Ичера
[ Дата на публикуване - 16 март 2015 година ]


ИП Изграждане на перално стопанство
[ Дата на публикуване - 04 март 2015 година ]


ИП Изграждане на базова станция 5011
[ Дата на публикуване - 04 март 2015 година ]


Уведомление за ИП Изграждане на бензиностанция, газостанция, търговска сграда с магазин и комплекс за обслужванена автомобили
[ Дата на публикуване - 09 февруари 2015 година ]


ИП Изграждане на лозов масив и система за капково напояване в землището на с. Николаево
[ Дата на публикуване - 28 януари 2015 година ]


ИП Изграждане на специализирана болница за рехабилитация и медицински център
[ Дата на публикуване - 26 януари 2015 година ]


Уведомление за ИП Цех за добиване на месо и месни продукти
[ Дата на публикуване - 08 януари 2015 година ]


Уведомление за ИП Изграждане на хотел с балнеосанаториум на територията на Сливенски минерални бани
[ Дата на публикуване - 06 януари 2015 година ]


Уведомление за ИП Изграждане на сепарираща инсталация на територията на ТЕЦ Сливен
[ Дата на публикуване - 06 януари 2015 година ]


Уведомление за ИП за Изграждане на паркинг за товарни автомобили в имот 14275.21.76 землище на с. Гавраилово, Община Сливен
[ Дата на публикуване - 08 декември 2014 година ]


Уведомление за ИП Изграждане на площадка за временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса и други неопасни отпдъци
[ Дата на публикуване - 01 декември 2014 година ]


ИП Изграждане на оптичен кабел по жп линията Пловдив - Бургас
[ Дата на публикуване - 19 ноември 2014 година ]


Уведомление за ИП Реконструкция на канализацията на гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 14 ноември 2014 година ]


ИП Изграждане на система за капково напояване на лозов масив и водовземане от подземни води чрез нови съоръжения - два броя тръбни кладенци
[ Дата на публикуване - 23 октомври 2014 година ]


ИП Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на ИУМПС и продажба на резервни части
[ Дата на публикуване - 27 август 2014 година ]


ИП Използване на RDF горими отпадъци и въглища в скарна предкамера към енергиен котел ЕК2 с цел получаване на енергия
[ Дата на публикуване - 18 август 2014 година ]


ИП Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на ИУМПС и продажба на резервни части
[ Дата на публикуване - 04 август 2014 година ]


ИП Проектиране и изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване за база Кронос
[ Дата на публикуване - 04 август 2014 година ]


ИП Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса и други неопасни
[ Дата на публикуване - 15 юли 2014 година ]


Уведомлително писмо Монтиране на оборудване за производство на еко пелети в землището на с. Гавраилово
[ Дата на публикуване - 07 юли 2014 година ]


Уведомително писмо Монтиране на оборудване за производство на еко пелети в кв. "Дебелата кория"
[ Дата на публикуване - 07 юли 2014 година ]


Уведомление за ИП Монтиране на скарна предкамера с гориво биомаса
[ Дата на публикуване - 07 юли 2014 година ]


Уведомление за ИП Изграждане на работилница за преработка на мляко
[ Дата на публикуване - 07 юли 2014 година ]


ИП Изграждане на инсталация за щампиране на платове и реконструкция и модернизация на ПСОВ
[ Дата на публикуване - 19 юни 2014 година ]


ИП Изготвяне на ПУП - план за застрояване за ПИ 043547
[ Дата на публикуване - 21 май 2014 година ]


ИП Изграждане на третостепенен горски автомобилен път в имот 000054 в землището на Божевци
[ Дата на публикуване - 15 май 2014 година ]


ИП Предприятие за преработка на до 12 000 т. год. сурова вълна
[ Дата на публикуване - 16 април 2014 година ]


ИП Проектиране и изграждане на 2 бр. тръбни кладенци за допълнително водоснабдяване на Тирбул ЕАД
[ Дата на публикуване - 20 февруари 2014 година ]


Обява към ИП
[ Дата на публикуване - 10 февруари 2014 година ]


ИП Реконструкция на съществуващи сгради в месодобивно предприятие
[ Дата на публикуване - 10 февруари 2014 година ]


ИП Изграждане на малка винарска изба за преработване на бяло и червено грозде в трапезни бели и червени вина по класическа технология
[ Дата на публикуване - 09 януари 2014 година ]


ИП Изграждане на газопроводно отклонение с работно налягане 4 bar от о.т. 2348 в кв. "Дружба" през о.т. 1639 до о.т. 1533 и от о.т. 1641 до о.т. 1530 в м "Лозарски връх", сел обр. "Изгрев", гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 19 декември 2013 година ]


ИП Изграждане на газоразпределителна мрежа в кв. Речица, гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 19 декември 2013 година ]


ИП Преустройство на кланица в цех за производство на сирене от прясно мляко
[ Дата на публикуване - 19 декември 2013 година ]


ИП Изграждане на обслужващ търговски обект - Хипермаркет за продажба на хранителни и нехранителни стоки с открит паркинг и трафопост
[ Дата на публикуване - 21 ноември 2013 година ]


ИП Изграждане на подземно трасе на ел. провод - кабел 1 kv в обхвата на ОКЕ 90 - полски път и ОКЕ 239 - за съоръжения на електропровод, стопански двор, землище с. Трапоклово, Община Сливен
[ Дата на публикуване - 08 ноември 2013 година ]


ИП Изграждане на рециркулационна ферма за производство на жива риба
[ Дата на публикуване - 05 ноември 2013 година ]


ИП Изграждане на Подземно трасе на eл. провод - кабел 1 kv и водопроводно отклонение
[ Дата на публикуване - 25 октомври 2013 година ]


ИП Организиране на площадка за извършване на дейности по предварително третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, събиране, временно съхранение на ИУГ, НУБА, ОЧЦМ, отпадъци и опаковки
[ Дата на публикуване - 22 октомври 2013 година ]


ИП Изграждане на система за капково напояване и създаване на 24,3 дка трайни насаждения - сливи в землището на с. Самуилово
[ Дата на публикуване - 18 октомври 2013 година ]


ИП Бензиностанция с газостанция, търговска сграда, трафопост и изгребна яма
[ Дата на публикуване - 30 септември 2013 година ]


ИП Изграждане на система за капково напояване на лозов масив в землището на с. Глушник, общ. Сливен
[ Дата на публикуване - 13 септември 2013 година ]


ИП Почистване от дървесна растителност коритото на р. Новоселска
[ Дата на публикуване - 05 септември 2013 година ]


ИП Съществуващи сондажни кладенци на територията на гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 20 август 2013 година ]


ИП Изграждане на система за капково напояване в землището на с. Злати войвода
[ Дата на публикуване - 08 август 2013 година ]


ИП Изграждане на животновъден обект за отглеждане на кози в имот
[ Дата на публикуване - 29 юли 2013 година ]


ИП Създаване на 40 дка насаждения от праскови и закупуване на земеделска техника
[ Дата на публикуване - 26 юни 2013 година ]


ИП Създаване на биологично насаждение от пауловния
[ Дата на публикуване - 18 юни 2013 година ]


Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 034021 и ПИ 034022, местност „Драката”, землище с. Самуилово, общ. Сливен за промяна предназначението на земеделска земя и преотреждането и „За производствени дейности”
[ Дата на публикуване - 17 юни 2013 година ]


ИП Пристройка и преустройство на същесвуваща кравеферма
[ Дата на публикуване - 26 април 2013 година ]


ИП Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения
[ Дата на публикуване - 18 април 2013 година ]


ИП Временно съхраняване на утайки от ГПСОВ - Сливен
[ Дата на публикуване - 19 март 2013 година ]


ИП Мобилна телекомуникационна базова станция 5156 на GSM оператор Globul
[ Дата на публикуване - 12 март 2013 година ]


Инвестиционно намерение и предложение за изграждането на обект за аквакултури "Система за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба до пазарен размер"
[ Дата на публикуване - 26 февруари 2013 година ]


ИП „Изграждане на сграда с двустранна функция: детска градина и рехабилитационен център за деца с увреждания. Новоизградената сграда ще е филиал на ЦДГ „Теменуга” и Общностен център”
[ Дата на публикуване - 28 януари 2013 година ]


ИП Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в землището на село Горно Александрово
[ Дата на публикуване - 24 януари 2013 година ]


ИП Създаване на нови трайни насаждения
[ Дата на публикуване - 17 януари 2013 година ]












Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.08.2016 г. webmaster