НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Проекти » Община Сливен обявява...
 
Община Сливен обявява конкурс за сформиране на екип за услугата "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания, за следните позиции:

Във връзка с реализиране на договор BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС

за сформиране на екип за услугата „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания, за следните позиции:


1. Ръководител - 1 бр.


2. Социален работник - 1 бр.


3. Възпитател - 4 бр.


Общи положения:
1. За всички позиции начина за извършване на подбор е чрез провеждане на конкурс в три етапа: Подбор по документи; Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати; Провеждане на допълнителна среща с кандидат при необходимост /етапа не е задължителен/ .
2. Всеки от етапите е с елиминиращ характер, като след провеждането му публично се обявявят резултатите с допуснатите и недопуснати до следващ етап кандидати.
3. За всички позиции необходимите документи за кандидатстване са следните:
- Молба в свободен текст с посочена позиция, за която се кандидатства до Кмета на община Сливен;
- CV на кандидата /европейски формат/;
- Мотивационно писмо;
- Копие на диплома за завършена степен на образование;
- Копие на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата, за която кандидатства.
Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
І. По позиция „Ръководител”:
1. Кратко описание на длъжността - функционални отговорности и характеристики.
Ръководителят на услугата Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с увреждания- Сливен я представлява пред външни организации. Отговаря за цялостната дейност на ЦНСТ- организиране, разпределяне, координиране и контролиране на всички дейности.

Ръководителят е отговорен за качественото управление на дейността на ЦНСТ в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България и специално по отношение на финансовото управление, планиране и организиране на дейностите. В допълнение на това Ръководителят е отговорен за създаване и поддържане на ефективни работни контакти с други ведомства и външни организации, създаване на мрежа и пратньорства, както и за цялостното и качествено изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата заложени в проекта по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”, по договор BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001.
Ръководителят на услугата докладва на ръководител проект и на заместник кмет по социални и хуманитарни дейност на Община Сливен.
Позицията Ръководител ЦНСТ изисква способност за приспособяване, висока степен на умения за управление на екип, решаване на проблеми, както и иновативност при вземане на решения и носене на отговорност за тях. Ръководителят следва адекватно да улеснява процеса на извършване на промяна и да управлява правилно работните процеси, като делегира отговорности на членовете на екипа.
2. Изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 2, б. „б” от Закона за висшето образование по социални дейности, социална педагогика или подобна специалност в сферата на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит
3. Умения и квалификации:

 • Опит в предоставянето на социални услуги на деца и/ или лица в неравностойно положение;
 • Опит в управлението на екип;
 • Опит в работата с държавни институции и неправителствени организации;
 • Отлично познаване на нормативната база, регламентираща трудовото законодателство и предоставянето на социални услуги (КТ, ЗСП, ЗЗД, ЗИХУ, СК и др., както и съответните подзаконови актове, );
 • Обучение или опит в развиване на партньорства, създаване на програми, организационно развитие;
 • Високо ниво на изявен лидерски стил и управленски умения, включително и ръководене на мултидисциплинарни екипи;
 • Технически умения-отлични организационни умения, отлични умения за организиране на времето,отлични умения за администриране на дейностите, изготвяне и поддържане в актуалност на задължителна за услугата документация, Отлично владеене на MS Office.

ІІ. По позиция „Социален работник”:
1. Кратко описание на длъжността - функционални отговорности и характеристики.
Социалният работник в услугата ЦНСТ подпомага процеса на социална интеграция на потребителите на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания; поддържа контакти с външни институции и роднини или близки на децата; отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на потребители на услугата; води и поддържа в актуалност личните дела на потребителите; изготвя дневна и месечна програма за провеждане на специализирани занимания. Организира занимателната терапия и работи за социалната интеграция на децата в групата, в семейството, в общтността, както и за повишаване възможностите им да водят относително самостоятелен и независим начин на живот. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, който в максимална степен съответстват на потребностите на всеки от потребителите. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на потребителите.
2. Изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 2, б. „б” от Закона за висшето образование по социални дейности, социална педагогика или подобна специалност в сферата на общественото развитие.
3. Умения и квалификации:

 • Опит в предоставянето на социални услуги в общността на деца и/ или лица в неравностойно положение;
 • Опит в работата с държавни институции и неправителствени организации;
 • Отлично познаване на нормативната база регламентираща предоставянето на социални услуги (ЗСП, ЗЗД, ЗИХУ, СК и др., както и съответните подзаконови актове, );
 • Обучения/ квалификации за повишаване професионални компетенции в сферата на предоставяне на социални услуги за деца в риск.
 • Добро ниво на управленски умения, включително и ръководене на мултидисциплинарни екипи;
 • Технически умения - отлични организационни умения, отлични умения за организиране на времето,отлични умения за администриране на дейностите, изготвяне и поддържане в актуалност на задължителна за услугата документация, отлично владеене на MS Office.

ІІІ. По позиция „Възпитател”:
1. Кратко описание на длъжността - функционални отговорности и характеристики:
Като част от екипа на „ЦНСТ” за деца с увреждания - Сливен основните функции на възпитателя са свързани с ежедневните индивидуални грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. Същевременно позицията изисква поддържане на ред и чистота в помещенията на услугата, съобразно санитарно-хигиенните изисквания за услуги от резидентен тип, както и други утвърдени инструкции. Възпитателят в ЦНСТ отговаря за разработването и качественото прилагане на ограмотителни и други образователни програми, както и за установяване познавателни и образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с децата в ЦНСТ; посредничи във взаимоотношенията с учители и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността. Подготвя помощни материали и пособия за образователна работа с децата, като същите са съобразени с индивидуалните потребности и способности на всяко. Подпомага децата в подготовката им за училище.
2. Изисквана минимална степен на завършено образование:
2.1 „Професионален бакалавър по…” по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „а” от Закона за висшето образование с професионална квалификация детска и начална педагогика.
2.2 Бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 2, б. „б” от Закона за висшето образование по социална педагогика , специална педагогика и социални дейности.
3. Умения и квалификации:

 • Професионален опит на подобно позиция в предоставянето на социални услуги на деца и/ или лица в неравностойно положение;
 • Опит в работата с образователни институции;
 • Обучения/ квалификации за повишаване на професионалните компетенции;
 • Професионален или личен опит в полагане на индивидуални грижи за деца. Предимство ще имат хората с опит в грижата за деца с увреждания;
 • Технически умения - организационни умения, умения за организиране на времето, умения за изготвяне и поддържане в актуалност на задължителна за позицията документация, добро владеене на MS Office.

Документите следва да бъдат представени лично в 14 /четиринадесет/ дневен срок след публикуване на обявата.
Документите се подават в деловодството на Общинска администрация - Сливен, булевард “Цар Освободител” № 1 в срок до 12.07.2011 год. - включително/ всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.
При подаване на документи посочете телефон за контакти и обратна връзка.

Лице за контакт: Йорданка Гашева - ръководител на проект; тел:044/611 122 и Дилян Стойков - координатор на проект; тел:044/611 124.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Сливен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане”


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.08.2011 г. webmaster