НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Проекти » Община Сливен обявява...
 
Община Сливен обявява конкурс за позиция "възпитател" за екипа на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания в град Сливен

Във връзка с реализиране на договор BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 "Социални услуги за социално включване", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС

за сформиране на екип за услугата "Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания гр. Сливен, за следната позиция:


1. 1.Възпитател - 1 бройка


Общи положения:
1. За обявената позиция начина за извършване на подбор е чрез провеждане на конкурс в три етапа: Подбор по документи; Провеждане на интервю с всеки от допуснатите кандидати; Провеждане на допълнителна среща с кандидат при необходимост /етапа не е задължителен/ .
2. Всеки от етапите е с елиминиращ характер, като след провеждането му публично се обявявят резултатите с допуснатите и недопуснати до следващ етап кандидати.
3. За всички позиции необходимите документи за кандидатстване са следните:
- Молба в свободен текст с посочена позиция, за която се кандидатства до Кмета на община Сливен;
- CV на кандидата /европейски формат/;
- Мотивационно писмо;
- Копие на диплома за завършена степен на образование;
- Копие на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата, за която кандидатства.
Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
І. По позиция "Възпитател":
1. Кратко описание на длъжността - функционални отговорности и характеристики:.
Като част от екипа на "ЦНСТ" за деца с увреждания - Сливен основните функции на възпитателя са свързани с ежедневните индивидуални грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. Същевременно позицията изисква поддържане на ред и чистота в помещенията на услугата, съобразно санитарно-хигиенните изисквания за услуги от резидентен тип, както и други утвърдени инструкции. Възпитателят в ЦНСТ отговаря за разработването и качественото прилагане на ограмотителни и други образователни програми, както и за установяване познавателни и образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране. Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с децата в ЦНСТ; посредничи във взаимоотношенията с учители и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността. Подготвя помощни материали и пособия за образователна работа с децата, като същите са съобразени с индивидуалните потребности и способности на всяко. Подпомага децата в подготовката им за училище.
2. Изисквана минимална степен на завършено образование:
2.1. "Професионален бакалавър по…" по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за висшето образование с професионална квалификация детска и начална педагогика.
2.2. Бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 2, б. "б" от Закона за висшето образование по социална педагогика , специална педагогика и социални дейности.
3. Умения и квалификации:

  • Професионален опит на подобно позиция в предоставянето на социални услуги на деца и/ или лица в неравностойно положение;
  • Опит в работата с образователни институции;
  • Обучения/ квалификации за повишаване на професионалните компетенции;
  • Професионален или личен опит в полагане на индивидуални грижи за деца. Предимство ще имат хората с опит в грижата за деца с увреждания;
  • Технически умения - организационни умения, умения за организиране на времето, умения за изготвяне и поддържане в актуалност на задължителна за позицията документация, добро владеене на MS Office.

Документите следва да бъдат представени лично в 14 /четиринадесет/ дневен срок след публикуване на обявата.
Документите се подават в деловодството на Общинска администрация - Сливен, булевард "Цар Освободител" № 1 в срок до 15.08.2011 год. - включително/ всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00часа .
При подаване на документи посочете телефон за контакти и обратна връзка.
Лице за контакт:
Йорданка Гашева - ръководител на проект; тел:044/611 122 и Дилян Стойков - координатор на проект; тел:044/611 124.
К М Е Т: /П/                           
ЙОРДАН ЛЕЧКОВ

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.08.2011 г. webmaster