НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Околна среда » Общински еколог. център
 
Общински екологичен център


Общински екологичен център "Дом на водата"

В рамките на международния екологичен проект "Аква фил", по който Община Сливен работи от месец юли 2000г. до 31 декември 2002г. се създаде общински екологичен център "Дом на водата".

С Решение на ОбС – Сливен къщата на Тодора Хаджидимитрова беше предоставена за неговото създаване.

За трите години от създаването си Домът на водата убедително се утвърждава като гостоприемно място за обществени инициативи с екологична насоченост, за срещи, диалози, дискусии по екологични проблеми. Многобройните посещения на деца на различна възраст, преподаватели, представители на неправителствени организации, провеждането на часове по природознание и биология в Дома на водата, организирането на редица прояви, натрупаният библиотечен фонд говорят за това, че един такъв център има място в живота на града и той ще става все по-необходим и полезен с разширяването на своите дейности.

На 22 март 2001 г. – Международния ден на водата, в Сливен отвори врати първият в България Дом на водата, като резултат от успешно приложен опит на партньорите от Европейския съюз по проекта "Аква-фил". Неговото създаване е стъпка към децентрализирано управление на водите у нас във връзка с Европейската директива за водите. От началото на 2001г. общинският екологичен център работи в мрежа с домовете на водата, изградени от другите партньори по проекта: Агенция "Семадур"- Франция, Община Реданж – Люксембург и Община Алба Юлия – Румъния, обменя практики и опит с тях. Работи и с местни партньори: Сдружението на ловците и риболовците, Сливен; Природен парк "Сините камъни"; ВиК, Сливен; Асоциацията на еколозите от общините в България; Регионална скаутска организация – Сливен; НД"Екогласност"; БДЗП – Сливен; Екологични клубове от града.

Основните задачи на Дома на водата са групирани в три направления:

Екологично обучение на деца

Обучението се извършва по съвременни методи, включващи забавни познавателни игри на открито, часове сред природата, експерименти, игри и творчески занимания в клас, работа с мултимедийни продукти, почистване и залесяване на бреговете на река Тунджа. Успешно се използва опита на партньорите за обогатяване на методите за обучение в областта на околната среда. Проведено е обучение по екологично възпитание с преподавателите, които работят в областта на екологията от Сливен. Обучаващите Елен Кнол и Луи Еспинасус, Франция поставиха акцента върху откриването на различни педагогически средства в процеса на екообучението. Във връзка с това е адаптирана, предоставената от партньорите от Люксембург игра "По пътя на реката", разработени са и нови мултимедийни продукти от български специалисти: "Живият свят на водата" и "Кръговрат на водата". Възможностите, които предоставят тези игри със своята универсалност, ги правят удобни за използване в уроци по различни учебни дисциплини или в различни извънкласни форми. Привлекателни са както за децата, така и за учителите, които искат да излязат от строгата рамка на класическия урок и да активизират мисленето на учениците, като ги накарат да използват широк спектър от знания.

Преподавателите имат възможност да използват "Педагогическия куфар", разработен от френските и люксембургските партньори, в който са събрани на едно място теоретически и практически пособия, улесняващи едно по-активно, базирано на игри запознаване с природната среда,свързана с водата. Учениците могат сами да правят изследвания на качествата на речната вода. Целта е да се повиши чувствителността на децата към околната среда от най-ранна възраст, за да доведе по-късно при възрастните до добри практики за използване на водата.

Експертизи на водата

- водите на река Тунджа и нейните притоци

- пречиствателни съоръжения

- питейни ресурси

Проведени са две експертизи "вода": март 2000 г. - експертиза на питейната вода и пречиствателните съоръжения, извършена от ръководения от проф. Камий Кост екип на Университета в Перпинян, Франция; март 2001 г. - експертиза на пречиствателната станция за отпадни води, проведена от изследователски екип на лабораторията "Гея", Перпинян. Направени са препоръки от експертите във връзка с контрола на замърсяванията, пречистването на питейните и отпадните води.

По проекта е закупена мобилна лаборатория за контрол и изследване качествата на повърхностните и питейните води. Тя се използва съвместно от Община Сливен, Пречиствателната станция за отпадни води и ХЕИ – Сливен.

Във връзка с осигуряването на местен капацитет за решаване на екологичните проблеми се търсят възможности за обучение на ученици от Сливен в университета Перпинян или провеждане на обучение на място, завършващо с диплома на Университетския технологичен институт – Перпинян.

Договор за реката

Договорът за реката предвижда постигане на договорни взаимоотношения между отделните участници на територията на общината /местни власти, промишлени предприятия, селскостопански производители, ловно-рибарско дружество, природозащитни организации и др. и между всички общини, през които протича река Тунджа. На 22 октомври 2001 г е подписан от кметовете на общините, през чиито територии протича река Тунджа Меморандум за сътрудничество. На 24 септември 2002 г. бе подписан Меморандум за координиране действията на Община Сливен и местните производители във връзка с възстановяването на екологичното равновесие на река Тунджа по пътя към устойчиво развитие на речния басейн

Имаме възможност да използваме опита на партньорите от Франция и Люксембург, свързан с изграждането на комуникативни техники и изработването на стратегия за цялостно управление на един водоизточник, както и конкретния им опит при създаването на договори за реката – съдържание, методология за постигането на договорености и др.

Централизирана е информация във връзка с водните ресурси, провокира се обсъждането и вземането на решения във връзка с потребностите в областта на водните ресурси, конкретно р. Тунджа /укрепване на бреговете, риболов, замърсяване и очистване на водите, селскостопански и промишлени замърсители и др./

  • Организирани са многобройни мероприятия за почистване и поддържане на бреговете и водите на р. Тунджа с участието както на децата, така и на възрастните, и със съдействието на асоциираните местни партньори.
  • Предоставя се информация за екологични проблеми и мястото на гражданите в тяхното решаване.
  • Създаден е модел за решаване на проблеми, не само екологични, изискващи участието на много институции, организации и групи от населението.
  • Подкрепят се усилията на Община Сливен за създаване на експертен капацитет, който да позволи да се прави избор за най-добре адаптирани към местната ситуация инвестиции, както и способност за компетентни предложения за законодателни промени относно политиката, свързана с водните източници, с оглед присъединяването на България към Европейския съюз.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.11.2003 г. webmaster