НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински дейности » Екология » Отчет за изпълнението...
 
Отчет за изпълнението на общински фонд "Опазване на околната среда"
ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКАСЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН.


В климатично отношение районът на град Сливен се намира на границата между Задбалканския припланински и нископланински климатичен район и Климатичния район на източна средна България, включени в Преходно - континенталната климатична подобласт на Европейско - континенталната климатична област. Климатичните особености на разглеждания район се определят под влияние на морфографските особености на региона. Това е един от основните фактори, оказващ влияние върху качествените показатели на атмосферния въздух.

От метеорологичните фактори най - голямо влияние върху качеството на въздуха оказват термичните инверсии и мъгли, вятърът и валежите.Тъй като основните източници на емисии в градски условия са ниски, е установена пряка връзка между съдържанието на инградиенти във въздуха и приземните инверсии. В инверсионни дни концентрациите на SO ,NO и Pb се увеличават два пъти. При мъгла концентрациите на NO, SO , H S се удвояват в сравнение с ясните дни. По - слабо се увеличава концентрацията на оксиданти, формалдехид, фенол и прах.

Влиянието на вятъра най - силно се отразява на запрашеността.

Валежите имат подчертано очистващо действие. Установено е значително прочистване на въздуха в дни с валеж, като това действие е най - силно изразено през зимата и по - слабо през летните месеци. Снеговалежите имат по - голяма пречиствателна способност от дъждовете.

На територията на гр. Сливен са направени с мобилна лаборатория на Районна инспекция по опазване на околната среда и водите - Стара Загора измервания на параметрите на атмосферния въздух за оценка на качеството му , съответно през 1995 г. / м. юни /, 1998г. / м. декември /, 1999г. / м. юни и м. декември /, 2000г / м. юни / , 2001г., месеците юни и октомври – 2002г. и месец май - 2003г.

Взети са проби в пет пункта, определени от специалисти, работещи в община Сливен и РИОСВ - Стара Загора.

При анализиране на резултатите не е установено превишаване на пределно допустимите концентрации на показателите : озон, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк. Има единични случаи на слабо превишаване на пределно допустимите концентрации на прах, серен диоксид и сероводород.

Районът се характеризира с добра за България / 2 223 часа / годишна продължителност на слънчевото греене при нормална / 1550 - 1600 часа / продължителност на слънчевото греене за температура на въздуха над 10 градуса по С.

Слънчевото греене има максимум през летните месеци. Районът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято.

Един от основните климатични фактори, влияещи върху процесите на самопречистване на атмосферата е режимът на валежите.

Минимумът на валежите е през месеците март и септември, а максимумът е през м. юни.

Процентът на зимните валежи е сравнително нисък, като намалява от декември до март.

През цялата година преобладават северозападните и северните ветрове. През цялата година ветровете имат средни скорости > 2,0м/сек. т.е. определят едно постоянно ветровито време.

 • Доказаното в минали години наднормено съдържание на оловни аерозоли в градската част наложи въвеждането на тролейбусен транспорт, чието обновяване и разширяване е наложително.

СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ


През град Сливен преминават реките "Селишка", "Новоселска" и "Асеновска". Водата в тях е сравнително чиста. Проблем се явява замърсяването с битови отпадъци, които недобросъвестни граждани изхвърлят в реките. Възможно е понякога замърсяване на водите от производствените предприятия.

"Дюлева река" е друг екологичен проблем за града. Тя се явява граница на източната част на града и вилната зона. "Дюлева река" представлява естествено речно корито с много меандри

Теренът около коритото, както и самата река се използват от недобросъвестни граждани като сметище и от екологична, хигиенна, здравна и естетична гледна точка това е много неблагоприятна зона на града.

Река Тунджа е една от най - важните реки в страната и нейното значение за Сливенски регион за развитие на земеделието , риболова и туризма е твърде значително. Поречието на Тунджа е в значителна степен замърсено от намиращите се в близост помощни стопанства и предприятия, от живеещите в селата, през които преминава реката и от туристи.

От 01.07. 2000 година Община Сливен започна работа по одобрен от Европейската комисия международен проект "АКВА - ФИЛ", който приключи на 31 декември 2002 година. Главната идея на проекта беше да се създаде ново възприемане на околната среда, в частност водите на река Тунджа; да се постави като основна цел осигуряването на чисти води и опазване на флората и фауната на региона.

На територията на Сливенски регион има два пункта от Националната система за екологичен мониторинг на повърхностни води - наблюдават се качествата на река "Тунджа" в пунктове пред язовирната стена на язовир "Жребчево"и при с. Баня. Периодичните анализи показват, че реката в тези пунктове отговаря на проектната си III -та категория. Наблюдаваните показатели са: температура, цвят, мирис, активна реакция - pH, съдържание на кислород, БПК 5, ХПК, окисляемост, разтворени и неразтворени вещества, електропроводимост, азот - амониев, нитратен и нитритен, сероводород, феноли, нефтопродукти.

Поради продължаващи пускови работи по Градската пречиствателна станция за отпадъчни води - Сливен, във връзка с разширението й, не е постигнат максимален пречиствателен ефект на същата и във водоприемника река Асеновска постъпва замърсяване с фосфати.

Качествата на подземните води се наблюдават в два пункта - кв. Речица на гр. Сливен и с. Жельо войвода. Наблюденията не показват замърсяване и влошаване на кавествата им.

 • С изключителна острота се явявя проблемът с качеството на питейната вода. Пречиствателната станция за питейни води е недоизградена и на населението се подава вода без пречистване. / само хлориране /.

СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВИТЕ


Територията на Сливенска община се характеризира със значителна пъстрота от почвени типове и подтипове. Тя се обуславя от наличието на равнинни, хълмисти, полупланински и планински географски форми.

По степен на разпространение почвите градират както следва:

Излужени канелени горски почви: В зависимост от мощността им се делят на дълбоки и плитки. Дълбоки почви са намерени в землищата на Крушаре, Чинтулово, Сливен, Гергевец, Речица и др. Плитки почви са установени в землищата на Петолъчката, Карандила, Бинкос, Селиминово. Те са образувани върху пясъчници, варовити пясъчници, кристални шисти, мергели, варовити мергели, кварцопорфири, варовици и др. Геохимичното съдържание на тежки метали в тези почвообразуващи материали предполага, че дълбоките почви съдържат по - високи природни концентрации от тежки метали в сравнение със съответните плитки почви.

Излужени смолници се срещат южно от с. Жельо войвода. Заемат площи от землищата на село Бозаджии и гр. Кермен.

Алувиално - ливадни почви са разположени предимно по водните течения. Проучени са тези, които са покрай река Тунджа.

Делувиални почви са установени в полупланинските и планински области.

Сивите горски почви са разпространени в най - северните части на община Сливен / Предбалкана /. Заемат предимно хълмисти и вълнообразни терени. Срещат се в районите на селата Кипилово, Божевци, Изгрев, Стара река.

Кафявите горски почви са развити главно в планинската част на общината. Заемат пояси с височина 700 - 800м в Стара планина. Почти цялата им площ се намира под гори.

Направеният преглед на почвените условия показва, че най - устойчиви т.е. с най - благоприятни свойства срещу замърсяването се очертават различните разновидности на смолниците, следвани от слабоизлужените канелени горски почви. По своето площно разпространение те са и преобладаващи в общината.

По отношение на замърсяването на почвите се провежда диференциран контрол:

за съдържание на тежки метали и киселинност - замърсяване от промишлеността, автотранспорта и от селското стопанство в пунктове - землищата на Старо село, Горно Александрово, Сотиря, Петолъчката, Камен и Кермен. В наблюдаваните пунктове няма констатирано замърсяване по изброените показатели.

Сериозен проблем по отношение замърсяване на земната повърхност се явяват нерегламентираните сметища за строителни отпадъци около подходите на гр. Сливен. Въпреки предприетите мерки от община Сливен по почистване на замърсяванията и засилените проверки от "ЕКОКОНТРОЛ" с налагане на глоби на нарушителите процеса на замърсяване остава на преден план.

 • Като най-тежък в екологично отношение проблем се явява неизвършената техническа ликвидация и рекултивация на Рудник "Сливен" към МДП "Калековец" за уранодобив, намиращ се в обитаван вилен район с интензивно земеделие.
 • Сериозен проблем по отношение замърсяване на земната повърхност се явяват нерегламентираните сметища за строителни отпадъци около подходите на гр. Сливен. Въпреки предприетите мерки от Община Сливен по почистване на замърсяванията и засилените проверки от "ЕКОКОНТРОЛ" с налагане на глоби на нарушителите, процесът на замърсяване остава на преден план.

ТВЪРДИ БИТОВИ / ТБО /, СТРОИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ.


Събирането, извозването и депонирането на ТБО на територията на гр. Сливен, прилежащите квартали "Дебелата кория" , "Речица", с. Сотиря и курортните местности "Карандила" и "Сливенски минерални бани" се осъществява от "Комунални услуги" ЕООД - Сливен на основание сключен договор с Община Сливен. Неопасните промишлени отпадъци се извозват до депото от притежателите им.

ТБО и отнесените към тях промишлени отпадъци от гр.Сливен се депонират на 12 км. източно от града и на 1,5 км. от с. Сотиря в депо за ТБО, а от селата на обособените до тях площадки.

През 2003 г. депонираните ТБО и неопасни промишлени отпадъци от гр. Сливен са 29 425 хил.т., за селата 10 877 т. или всичко за общината 40 302 т.

Депонирането на строителни отпадъци се осъществява на депото за TBO. През 2003 г. са депонирани около 5 878 тона строителни отпадъци.

В това направление съществуват следните проблеми:

 • Изисква се проектиране и изграждане на нова пплощадка за третиране на ТБО или завод за третиране на ТБО на регионално равнище.
 • Необходима е рекултивация на съществуващото депо и саниране на района.
 • Изготвен е и е предоставен в МОСВ проект за рекултивация на сметището за ТБО – очакваме финансиране.
 • Поетапно преминаване към организирано събиране и извозване на ТБО от селата.
 • Поетапно ликвидиране на сметоразтоварищата до селата.

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ


Община Сливен няма задължение да събира , транспортира и обезврежда опасни отпадъци. Притежателите на опасни отпадъци осъществяват депонирането им на собствен склад. Такива са "Светлина" АД - Сливен, "Декотекс Карпет" АД, "ЗММ-Сливен" АД, "Динамо", "ЗММ Победа", "Вини" АД, "Кварц" ООД, "Домейн Бойяр", ГПСОВ, Болнични заведения и здравни центрове. Същите са задължени сами да вземат мерки за безопасно обезвреждане на генерираните отпадъци.

 • През 2003 г. в гр. Сливен от болнични заведения и здравни центрове са образувани около 300 куб. м. болнични / клинични и хранителни / отпадъци, депонирани в септични ями и гробищен парк.
 • В края на 1999 г. се реши окончателно проблема с изгорелия склад за пестициди събрани от територията на целата Сливенска община в бившето с.с. летище до с. Зл. Войвода. Около 350 куб.м. пестициди с неустановен произход, опаковки и замърсена почва, бяха депонирани в контейнери за опасни отпадъци "Б-Б КУБ" на площадка и района беше саниран.
 • През м. ноември 2002г. се сключи договор между Община Сливен и МОСВ за финансиране от страна на МОСВ производството и доставката на 3 броя контейнери "Б-Б-куб" за обезвреждане на негодни за употреба пестициди, намиращи се в складовете за препарати за растителна защита на теритотията на Община Сливен и саниране на складовете.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 07.06.2004 г. webmaster