НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Околна среда » Процедури по ОВОС, КР и » Уведомления за ИП - първо уведомяване
 
Уведомления за ИП - първо уведомяванеИП-Преустройство на съществуваща базова станция на А1 България ЕАД с. Злати войвода
[ Дата на публикуване - 15 юни 2018 година ]


ИП-Проучвателно-проектантски работи на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол на ОПУ
[ Дата на публикуване - 15 юни 2018 година ]


ИП-Изграждане на оптични отклонения от опорната мрежа на А1 България -ЕАД с.Калояново
[ Дата на публикуване - 15 юни 2018 година ]


ИП-Въвеждане в експлоатация на чилърна система в същестуваващо производствено хале
[ Дата на публикуване - 11 юни 2018 година ]


ИП-Изграждане на утаители в м. Ченгене шили, с. Струпец
[ Дата на публикуване - 11 юни 2018 година ]


ИП: Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на резервни части с добавяне на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали в рамките на целия имот с идентификатор 67338.44.1
[ Дата на публикуване - 29 май 2018 година ]


ИП - Изравняване настилката на пътя за село Злати войвода, с цел приобщаване на земя, собственост на фирмата към пътната инфраструктура
[ Дата на публикуване - 21 май 2018 година ]


ИП-Закупуване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана яцесортировъчна машина-ЕКО ФАРМ 2005
[ Дата на публикуване - 04 май 2018 година ]


ИП-Генериране на отпадъци с код 17 04 05 - Чугун и стомана и 17 04 02 - Алуминий
[ Дата на публикуване - 30 април 2018 година ]


ИП-Експлоатация и стопанисване на трайни насаждения праскови
[ Дата на публикуване - 27 април 2018 година ]


ИП-Преотреждане на имот за неземеделски нужди, изграждане на автосервиз, автокъща и допълващо застрояване към тях
[ Дата на публикуване - 26 април 2018 година ]


ИП-Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рек-арт-2
[ Дата на публикуване - 11 април 2018 година ]


ИП-Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК Рек-арт-1
[ Дата на публикуване - 11 април 2018 година ]


ИП Изграждане на площадка за предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци и съхранение на земни маси в ПИ с идентификатор 67338.602.102 гр. Сливен, община Сливен, област Сливен
[ Дата на публикуване - 02 април 2018 година ]


ИП Спешно отделение и отделение по транфузионна хематология на МБАЛ д-р Иван Селимински АД
[ Дата на публикуване - 16 март 2018 година ]


ИП Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от ВиК Сливен
[ Дата на публикуване - 12 март 2018 година ]


ИП Разширение птицеферма за стокови кокошки-носачки, Екофарм, с. Панаретовци
[ Дата на публикуване - 06 март 2018 година ]


ИП Укрепване на активна част на свлачище на територията на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - селище Качулка, Община Сливен"
[ Дата на публикуване - 01 март 2018 година ]


ИП Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлопреносител гореща вода базирана на слънчевитръбни панели
[ Дата на публикуване - 26 февруари 2018 година ]


ИП Смяна предназначението на терен с големина 42.345 дка в рамките на концесионната площ с цел разширяване добивната дейност на дружеството с възложител Динас АД
[ Дата на публикуване - 26 февруари 2018 година ]


ИП Разширение на ветропарк Бяла
[ Дата на публикуване - 22 януари 2018 година ]


ИП Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания и ИП Център за спешна медицинска помощ в гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 17 януари 2018 година ]


ИП Изграждане на автомобилна писта в ПИ с идентификатор 067338.39.3 в м. Сливенски кър
[ Дата на публикуване - 08 януари 2018 година ]


ИП Изграждане на на приемопредавателна станция за глас и данни
[ Дата на публикуване - 01 декември 2017 година ]


ИП Преустройство на свинеферма във ферма за гушене на патици
[ Дата на публикуване - 22 ноември 2017 година ]


ИП Изграждане на център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства
[ Дата на публикуване - 20 ноември 2017 година ]


ИП Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци
[ Дата на публикуване - 15 ноември 2017 година ]


ИП Обединяване на поземлени имоти с предложение за преотреждане на новообразувания имот за металообработваща и складова дейност в землище на кв. Речица
[ Дата на публикуване - 16 октомври 2017 година ]


ИП Изграждане на Ателие за оформяне на художествени модели от естествени материали находящо се в ПИ с идентификатор 67338.420.286, гр. Сливен, Барутни погреби
[ Дата на публикуване - 02 октомври 2017 година ]


ИП Изграждане на площадка за събиране временно съхранение и предварително третиране на неопасни строителни отпадъци
[ Дата на публикуване - 18 август 2017 година ]


ИП Промяна на производствената дейност на фурна в цех за месопреработка в с. Крушаре
[ Дата на публикуване - 14 юли 2017 година ]


ИП Премахване на прелезите и изграждане на надлези подлези на железопътен участък Пловдив - Бургас
[ Дата на публикуване - 10 юли 2017 година ]


ИП Преустройство на съществуващо съоръжение на техническата инфраструктура БС 5107 на Теленор България
[ Дата на публикуване - 05 юли 2017 година ]


ИП Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 60 м за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на бутикова винарна за винопроизводство и противопожарни нужди
[ Дата на публикуване - 12 юни 2017 година ]


ИП Изграждане на сектор камера за прахово и катафорезно боядисване на метални детайли на база съществуващо производство за металообработване
[ Дата на публикуване - 02 юни 2017 година ]


ИП Изграждане на нови утаители за глина с цел подобряване техническите процеси при добива на кварцит и увеличаване на производствените мощности на кариерата в с. Струпец
[ Дата на публикуване - 02 юни 2017 година ]


ИП Изграждане на МБАЛ находяща се в УПИ I кв.715 по плана на парк Юнак
[ Дата на публикуване - 02 юни 2017 година ]


ИП Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска и животинска продукция
[ Дата на публикуване - 18 май 2017 година ]


ИП за поставяне на капково напояване, резервоари за съхранение на вода и ограда в поземлени имоти в землището на с. Старо село, общ. Сливен и създаване на трайни насаждения от череши и вишни с местоположение в с. Старо село, м. ,,Памуклиолу’’и череши в с. Чокоба
[ Дата на публикуване - 10 април 2017 година ]


Изготвяне на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХХХ – „За работилница”, УПИ XXXI – „За ТП” и УПИ XXXII – „За работилница”, кв.14, Промишлена зона, гр. Сливен, като УПИ XXX, XXXI и XXXII да се обединят в един нов УПИ XXX с отреждане „За хранително-вкусова промишленост”
[ Дата на публикуване - 22 март 2017 година ]


Уведомление за ИП за изграждане на Базова станция в землището на с. Бяла
[ Дата на публикуване - 13 март 2017 година ]


ИП Реконструкция на кръстовище бул. Бр. Миладинови - бул. Хр. Ботев - бул. Г. Данчев - ул. Радой Ралин
[ Дата на публикуване - 31 януари 2017 година ]


ИП Изграждане на съоръжения и оборудване за напояване както и складова и климатизирана сграда за нуждите на овощните градини от череши, кайсии, праскови и ябълки в с. Глуфишево общ. Сливен
[ Дата на публикуване - 05 декември 2016 година ]


ИП Създаване на трайни насаждения от череши в ПИ 67338.832.83 кв. Речица, създаване на система за капково напояване и изграждане на система за защита от градушки
[ Дата на публикуване - 02 декември 2016 година ]


ИП Създаване на трайни насаждения от череши в ПИ 67338.832.82 кв. Речица, създаване на система за капково напояване и изграждане на система за защита от градушки
[ Дата на публикуване - 02 декември 2016 година ]


ИП Реконструкция на съществуващ обор за отглеждане на 141 крави в имот 000211 с. Самуилово
[ Дата на публикуване - 02 декември 2016 година ]


ИП Създаване на трайни насаждения - овощни дръвчета - праскови и череши, изграждане на капково напояване, закупуване на земеделска техника в землището на с. Чинтулово
[ Дата на публикуване - 30 ноември 2016 година ]


ИП изграждане на склад за селскостопанска техника в ПИ 67338.76.28 и изграждане на индивидуална подпорна конструкция в овощна градина от праскови и череши в ПИ 67338.76.25 и ПИ 67338.76.26
[ Дата на публикуване - 29 ноември 2016 година ]


ИП Изграждане на базова станция в ПИ 132004 с. Горно Александрово
[ Дата на публикуване - 14 ноември 2016 година ]


ИП Преустройство на съществуваща едноетажна сграда в цех за месопреработка в УПИ XII кв.536 Клуцохор гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 31 октомври 2016 година ]


ИП Създаване на биологични трайни насаждения, землище на с. Злати войвода
[ Дата на публикуване - 07 октомври 2016 година ]


ИП Производствена и складова база с безалкохолни напитки в с. Гавраилово
[ Дата на публикуване - 06 октомври 2016 година ]


ИП Изграждане на система за капково напояване на насаждение от десертни лозя в Землище на град Сливен, местност ,,През Тунджа ‘’ по КК на град Сливен.
[ Дата на публикуване - 08 септември 2016 година ]


ИП Сграда за сортиране и съхранение на плодове в ПИ 67338.76.28 в местност Сливенски кър гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 18 август 2016 година ]


ИП Изготвяне на ПУП план за застрояванене с цел промяна предназначението на ПИ 000973 землище на с. Градско за изграждане на обект Обслужващ път и площадка за ВиК съоръжения
[ Дата на публикуване - 08 август 2016 година ]


ИП Промяна НТП на ПИ с идентификатор 37530.18.35 по КК на с.Ковачите от пасище, мера в полски път
[ Дата на публикуване - 02 август 2016 година ]


ИП Измервателна линия на АГРС Сливен за потребител Ремарт 85 ЕООД
[ Дата на публикуване - 02 август 2016 година ]


ИП Изграждане на лозови масиви с капково напояване в землище на с. Ковачите
[ Дата на публикуване - 27 юли 2016 година ]


ИП Закупуване на техника за обработка на насаждения от праскови - трактор и инвентар, в землището на с. Гавраилово, общ. Сливен
[ Дата на публикуване - 20 юли 2016 година ]


ИП Отглеждане на трайни насаждения от праскови и домати в землището на гр. Сливен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване - 20 юли 2016 година ]


ИП Реализиране на проект за разделяне на ПИ 041012 с НТП "пасище, мера" в землището на с. Гергевец, с цел обособяване на нов имот с НТП "полски път"
[ Дата на публикуване - 20 юли 2016 година ]


ИП Въвеждане на дейност по оползотворяване на горими отпадъци - RDF модифицирани горива за получаване на топлинна енергия в предкамерна скарна пещ с номинална мощност 5,7 MW към ЕК 2 на "Топлофикация - Сливен" ЕАД
[ Дата на публикуване - 12 юли 2016 година ]


ИП Преструктуриране и конверсия на лозя в землище на с. Ковачите
[ Дата на публикуване - 08 юли 2016 година ]


ИП Модернизация и разширяване на земеделско стопанство - зеленчукова градина в имоти 014078 и 018050 в землището на с. Глуфишево
[ Дата на публикуване - 08 юли 2016 година ]


ИП Проект "Интегриран градски транспорт, гр. Сливен"
[ Дата на публикуване - 05 юли 2016 година ]


ИП Преустройство на съществуваща базова станция 5011
[ Дата на публикуване - 29 юни 2016 година ]


ИП Почистване, възстановяване и облагородяване на езерото в м.Карандила, ПП "Сините камъни"
[ Дата на публикуване - 29 юни 2016 година ]


ИП Кравеферма, фотоволтаична централа и закупуване на оборудване на земеделска техника, с. Глуфишево
[ Дата на публикуване - 29 юни 2016 година ]


ИП Изграждане на площадка за предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци и съхранение на земни маси в имот 67338.60.4, гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 07 юни 2016 година ]


ИП Разширение на суровинната база и реорганизация на спомагателни съоръжения
[ Дата на публикуване - 31 май 2016 година ]


ИП Промяна на предназначението на ПИ 68117.11.6636 в м. Юртата, землище на с. Сотиря, от земеделска земя в земя за неземеделски услуги
[ Дата на публикуване - 15 май 2016 година ]


ИП Промяна на предназначението на ПИ 68117.11.6635 в м. Юртата, землище на с. Сотиря, от земеделска земя в земя за неземеделски услуги
[ Дата на публикуване - 15 май 2016 година ]


ИП преотреждане на имот за складове, търговия с авточасти, площадка за разкомплектоване на ИУМПС и авторемонтна дейност
[ Дата на публикуване - 12 май 2016 година ]


ИП създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи праскови и череши в м. Сливенски кър
[ Дата на публикуване - 13 април 2016 година ]


ИП Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда обор в склад за съхранение на продукция и селскостопанска техника в землището на село Тополчане
[ Дата на публикуване - 06 април 2016 година ]


ИП Аварийно укрепване на дънни прагове и устои на Новоселски мост ведно със запълване на подмостовото пространство
[ Дата на публикуване - 06 април 2016 година ]


ИП Изграждане на бутикова винарска изба "Агарта 99" с капацитет 1000 HL
[ Дата на публикуване - 12 март 2016 година ]


ИП Смяна предназначението на ПИ 67338.101.45 по КК на гр. Сливен, м. "Аркара коруч", собственост на Комплекс "Миндеви" ООД с НТП друг вид нива, в предназначение за производствени нужди - за хранително-вкусова промишленоност
[ Дата на публикуване - 04 февруари 2016 година ]


ИП ПУП-Парцеларен план за подземен газопровод до ПИ 67338.91.6, м. Сливенски път, землище на гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 03 февруари 2016 година ]


ИП Изграждане на комплексна автоснабдителна станция
[ Дата на публикуване - 18 януари 2016 година ]


ИП Изграждане на системи за сигнализация по ЖП линия Пловдив
[ Дата на публикуване - 14 януари 2016 година ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.06.2018 г. webmaster