НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Добре дошли в Сливен » Иконом. характеристика
 
Икономическа характеристика на община Сливен
ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА СЛИВЕНПо данни на Националния статистически институт брутният вътрешен продукт на човек от населението за област Сливен за 2009 година е 4 534 лв., за Югоизточен район за планиране – 7 424 лв., за страната – 9 007 лв.ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЩИНА СЛИВЕН
 
 20032004200520062007200820092010
Произведена бруто продукция - хил. лв.490230642668768509946806106885612135701044023974601
Нетни приходи от продажби - хил. лв.763226964034115514414187321618540170756016121391474317
Наети лица - среден годишен брой2867330408309313285233606339533105028405
Средна годишна работна заплата - лева28162981324035213995504657906083
Регистрирани безработни - брой981710155883467355339520574557736
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - хил. лв.95754107652135277170274221626256068245382137353


В община Сливен през периода 2003 – 2008 г. се наблюдава относително висок общ икономически растеж, характерен за българската икономика. Данните на Териториалното статистическо бюро – Сливен за периода 2003-2008 година потвърждават тенденцията на нарастване на нетните приходи от продажби на стоки и услуги в общината. През годините нарастването е както следва: 2004 г. спрямо 2003 г. с 26.3 %, 2005 г. спрямо 2004 г. с 19.8 %, 2006 г. спрямо 2005 г. с 22.8 %, 2007 спрямо 2006 г. с 14.1 %, 2008 спрямо 2007 г. с 5.5 %.


От 2009 г. в резултат на настъпилата икономическа криза започва процес на намаление на приходите, като спрямо 2008 г. отчетеното намаление е 5.6 %, а през 2010 г. спрямо 2009 г. намалението е 8.5%.


През 2010 г. 4987 броя стопански субекти от нефинансовия сектор в община Сливен са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 474 317 хил. лв. Крайният финансов резултат от дейността им е печалба от 37 513 хил. лв. Произведената в общината бруто продукция през 2010 г. е 974 601 хил. лв. Водещо място има индустриалния сектор, в който е създадена 70.1 % от общата за общината бруто продукция. Спрямо предходната 2009 г. произведената в индустрията продукция е със 70 479 хил.лв. или с 9.4 % по-малко.


В икономическата структура на общината доминиращо място продължава да заема преработващата промишленост. През 2010 г. в нея е създадена 50.6 % от произведената бруто продукция в общината, ангажирани са 34.7 % от заетите лица и разполага с 41.3 % от дълготрайните материални активи в общината. Като цяло обаче дейността на отрасъла е губеща, финансовият резултат за 2010 г. е загуба в размер на 1047 хил. лв.


На второ място в икономиката на общината се нарежда отрасъл строителство. В него е създадена бруто продукция за 144 410 хил. лв. или 14.8 % от общата за общината, която е с 40.4 % по-малко от предходната година. Заетите лица в строителството през 2010 г. са 2 279 души, т. е. с 26.5 % по-малко в сравнение с предходната година. Реализираната печалба за 2010 г. за отрасъла е в размер на 7 732 хил. лв., или с 61.0 % по-малко в сравнение с предходната година, което показва значително свиване на строителната дейност в общината.СТРУКТУРА НА НЕТНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
    
Икономически дейности (A21)*200820092010
Селско, горско и рибно стопанство1,8 %1,9 %2,6 %
Добивна промишленост0,5 %0,2 %0,3 %
Преработваща промишленост33,0 %30,1 %34,5 %
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива1,3 %1,5 %1,9 %
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване0,9 %....
Строителство16,7 %14,4 %8,1 %
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети37,3 %40,8 %41,7 %
Транспорт, складиране и пощи3,4 %3,4 %3,2 %
Хотелиерство и ресторантьорство1,2 %1,4 %1,6 %
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения0,2 %0,1 %0,1 %
Операции с недвижими имоти0,5 %1,3 %1,0 %
Професионални дейности и научни изследвания0,7 %0,9 %0,8 %
Административни и спомагателни дейности0,3 %0,7 %0,8 %
Образование0,1 %....
Хуманно здравеопазване и социална работа1,6 %2,0 %2,1 %
Култура, спорт и развлечения0,4 %0,4 %0,2 %
Други дейности0,1 %0,2 %0,2 %

„ .. „ – Конфиденциални данни
*Забележка: От 2008 г. - данните са по Класификация на икономическите дейности /КИД-2008/


В община Сливен през периода 2003-2008 г. по данни на Териториалното статистическо бюро – Сливен има ясно изразена тенденция на непрекъснато нарастване на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/, като от 95 754 хил. лв. през 2003 г. достигат 256 068 хил.лв. през 2008 г. През 2009 г. се отчита лек спад на разходите за придобиване на ДМА като техният размер е 245 382 хил.лв., т.е. с 4.2 % по-малко от предходната година. През 2010 г. разходите за придобиване на ДМА са с 44.0 % по-малко спрямо 2009 г. С най-голям относителен дял през 2010 г. са разходите за придобиване на ДМА в отраслите: "Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", „Операции с недвижими имоти”, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство", "Строителство".


Данните на Териториалното статистическо бюро – Сливен потвърждават тенденцията на непрекъснато увеличаване на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община Сливен през периода 2003 - 2008 г. От 28 673 средногодишен брой на наетите лица през 2003 г. техният брой нараства на 33 953 през 2008 г. От 2009 г. започва обратен процес – намаление на заетостта в резултат на икономическата криза, като средният годишен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2009 г. е 31 050, а през 2010 г. намалява на 28 405 броя. 72.4 % от общо наетите в общината работят в частния сектор. В община Сливен е съсредоточена основната работна сила на област Сливен – 75.2 % от наетите лица в областта през 2010 г. През 2010 г. най-много са наетите в отраслите: „Преработваща промишленост” – 28.6 %, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 17.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 9%, "Образование" - 8.4 %, "Строителство" - 7.3 %, „Транспорт, складиране и пощи” – 4.8 %, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 4.1 %, „Селско, горско и рибно стопанство” – 2.9 %.


В община Сливен по данни на ТСБ – Сливен отчетената през 2010 г. средна месечна работна заплата е 507 лв., при 648 лв. за страната, което е с 21.8 % по-малко. С 7 лв. обаче тя е по-висока в сравнение със средната работна заплата за област Сливен, която за 2010 г. е 500 лв. С най-добро заплащане през 2010 г. продължават да са работещите в отраслите: "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Финансови и застрахователни дейности". С най-ниски заплати остават работещите в отраслите: „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Административни и спомагателни дейности”.


Данните на Дирекция "Бюро по труда" Сливен за средногодишното равнище на безработица в община Сливен показват тенденция на постепенно намаление през периода 2005 – 2008 г. - от 14.5 % през 2005 г. на 11.4 % през 2006 г., 9.1 % през 2007 г. и 7.9 % за 2008 г. Световната икономическа и финансова криза довела до влошаване на бизнес средата в нашата страна през първите месеци на 2009 година дава отражение и на трудовата заетост в община Сливен. Равнището на безработица от началото на 2009 г. започва непрекъснато да нараства: от 8.5 % в края на м. януари до 11.38 % в края на м.декември 2009 г., т.е. връща се на нивото от 2006 г. През 2010 г. средногодишното равнище на безработица е 11.69 %, като през годината се забелязват леки колебания на повишение през зимните месеци, и на понижение през летните месеци. Регистрираните безработни за общината в Дирекция "Бюро по труда" - Сливен към 31.12.2010 г. са 7736. От тях 26.0 % са на възраст до 29 години, 51.0 % са жените. С 281 души или с 3.8 % повече са регистрираните безработни в края на 2010 г. спрямо 2009 г. Средногодишното равнище на безработица в община Сливен за 2010 г. е 11.69 %, при 11.77 % за областта и 9.47 % за страната.

Регистрирани безработни през 2003 година - 9817 брояРегистрирани безработни през 2004 година - 10155 брояРегистрирани безработни през 2005 година - 8834 брояРегистрирани безработни през 2006 година - 6735 брояРегистрирани безработни през 2007 година - 5339 брояРегистрирани безработни през 2008 година - 5205 брояРегистрирани безработни през 2009 година - 7455 брояРегистрирани безработни през 2010 година - 7736 броя

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 21.05.2012 г. webmaster