НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" – 1 /една/ щатна бройка
ОБЩИНА СЛИВЕН

8800, Сливен, бул."Цар Освободител" 1
кмет: 044/611 106; секретар: 044/611 215
факс: 044/ 662 350
О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № РД 15 – 1975/16.08.2017 г. на Кмета на Община Сливен във връзка с чл. 10 и чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 3 ал.1 и чл.13 ал.1 от /НПКДС/ОБЯВЯВА КОНКУРС


1. За длъжността: Главен експерт в Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" – 1 /една/ щатна бройка.


2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:


- образование: висше, минимална степен – Бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 2, б. "б" от Закона за висшето образование;


- професионален опит: не по малко от 2 /две/ години или присъден най-малко IV младши ранг;


- професионална област- педагогика, хуманитарни науки;


- да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;


3. Допълнителни изисквания за длъжността:


- Компютърни умения: работа с Microsoft /Word, Excel, Internet и правно-информационни продукти/;;


4. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.


5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:


5.1. Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).


5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;


5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;


5.4. Копие от документ удостоверяващ, продължителността на изискуемия професионален опит или придобития ранг като държавен служител.


6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно-оригинал, което се прилага към документите/ в 14-дневен срок след публикуване на обявлението. Документите се подават в деловодството на Общинска администрация – Сливен, булевард "Цар Освободител" № 1 в срок до 30.08.2017 год. – включително/ всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.


7. Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват в Информационния център на общината – табло за обяви и съобщения, както и в сайта на община Сливен.


8. Конкурса се обявява съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, както и в портал за търсене на работа с интернет адрес: www.zaplata.bg.


Лице за контакт: Веселин Дяков - Началник на отдел "Човешки ресурси" - предоставя на кандидатите необходимата информация, включително и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност; уведомява за пречките по назначаване на кандидатите, произтичащи от чл. 7 ал. 2 от Закона за държавния служител.


Телефон за контакт: 044/611 121


9. Описание на длъжността:

  • Координира, анализира и предлага експертни оценки по проблемите на образованието в общината.
  • Участва в разработването на проекти за документация, закони, постановления, правилници, наредби и други свързани с проблемите на образованието.
  • Издирва, обработва и анализира информация от страната и чужбина, от международни организации за усъвършенстването на общинската политика в сферата на образованието.
  • Подпомага със становища цялостния процес за материалното, финансово и кадрово обезпечаване на училищата и ЦПЛР.
  • Участва в работата на общински, междуведомствени и други комисии по изпълнение на общински, национални и международни проекти и програми свързани с образованието.

10. Размер на основната заплата, определена за длъжността е от 550.00 лева до 850.00 лева при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.


Образци за заявления и участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следният Интернет адрес: www.sliven.bg

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
(Публикувано на 26 септември 2017 г., размер на файла - 311 KB)


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
(Публикувано на 19 септември 2017 г., размер на файла - 272 KB)


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
(Публикувано на 07 септември 2017 г., размер на файла - 416 KB)


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.09.2017 г. webmaster