НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Община Сливен осигури заетост на 60 младежи


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Община Сливен осигури заетост на 60 младежиОбщина Сливен осигури заетост на 60 младежи по професиите „работник в озеленяването” и "помощник строител". Това стана в изпълнение на Дейност 4 „Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца” по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Младежите са наети за поддръжка на обществените обекти на територията на общината на длъжностите „работник озеленяване” и „общ работник, поддържане на сгради”.

Очаква се като резултат от тази дейност да се постигнат следните резултати: включени в заетост 60 младежи, намалена бедност и преодоляна изолация на семействата на наетите младежи, получен шанс за първа/нова работа, подобрена визия на зелените площи и обществените пространства в града и населените места от общината, придобити навици и отговорности за опазване на населеното място, в което живеят младите хора.

Съгласно договор BG05M9OP001-1.002-0080-C01, безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв. Проектът стартира на 01.08.2016 г. и е със срок на изпълнение 16 месеца.

13.06.2017г.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.06.2017 webmaster