НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник
 
Общински справочник


» Община Сливен обявява процедура по подбор за сформиране на екип на услугите в "Общностен център за деца и семейства Сливен" - гр. Сливен, кв."Ново село", ул. "Пейо Яворов" № 68" във връзка с реализиране на Проект: № BG05M9OP001-2.004-0057 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
» ОП "ЗГВР" открива процедура за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” - за „ Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1622, с подотдел 3 „д“ намиращ се в землището на с.Стара река, Община Сливен, в териториялния обхват на дейоност ОП „ Земеделие,гори иводни ресурси“, както следва:
» Ограничена процедура
» Състезателна процедура с договаряне
» Състезателен диалог
» Партньорство за иновации
» Договаряне без предварително обявление
» Конкурс за проект
» Пряко договаряне
» test
» Ограничена процедура до 14.04.2016 г.
» Състезателен диалог до 14.04.2016 г.
» Процедура на договаряне с обявление до 14.04.2016 г.
» „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500
» „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” – допълнително възникнали СМР - Реконструкция на канализацията на гр. Сливен, Подобект: Главен колектор I от РШ40 до РШ66, Главен колектор IV, от РШ30 до Дъждопреливник IV-5, Профил 266, Профил 270, преминаване през река Асеновска на колектор ф500”
» Рамково споразумение до 14.04.2016 г.
» Динамична система за доставки до 14.04.2016 г.
» Конкурс за проект до 14.04.2016 г.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.11.2003 г. webmaster