КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив на Обявления по ЗОП за 2012 г.


Строителен надзор по интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на община Сливен, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, финансиран от ОПРР по Договор за БФП BG161PO001/1.1-09/2010/007 с четири обособени позиции, както следва:

  1. Строителен надзор за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, гр. Сливен”
  2. Строителен надзор за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортно училище „Димитър Рохов”, гр. Сливен”
  3. Строителен надзор за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска ясла №12, гр. Сливен”
  4. Строителен надзор за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска ясла №13, гр. Сливен”

Уникален номер в регистъра на АОП:
00118-2012-0011
Дата на публикуване: 04.07.2012 г.
Срок за получаване на офертите: 30.07.2012 г., 16:00 ч.
Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен” - Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен: BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Уникален номер в регистъра на АОП:
00118-2012-0010
Дата на публикуване: 20.06.2012 г.
Срок за получаване на офертите: 23.07.2012 г., 16:00 ч.
Национален публичен търг по правилата на Световната банка

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.04.2016 г. webmaster