КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив на Публични покани за 2012 г.


№ в АОП: Наименование на поръчката: Публикувана в АОП на:
9000292 Доставка 2 бр. автомобили с висока проходимост за нуждите на Община Сливен 20.03.2012 г.
9001343 Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен 26.04.2012 г.
9001499 Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка гр. Сливен 04.05.2012 г.
9001925 Преустройство на помещения на партерен етаж в сградата на Община Сливен (за паричен салон) 17.05.2012 г.
9002759 Реконструкция на уличната мрежа кв. „Сини камъни”, Сливен 12.06.2012 г.
9003692 Изпълнение на неотложни строително-монтажни работи за частично възстановяване на улична настилка по бул. „Хаджи Димитър”, нарушена при изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” - І-ва фаза, по програма "ИСПА", за осигуряване на безопасни условия на движение и подобряване на екологичната обстановка в района 07.07.2012 г.
9003739 Ремонт съоръжения „Автогара-Сливен” 09.07.2012 г.
9003855 Извършване на услугата инвеститорски функции и инвеститорски контрол на обект: „Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Сливен” 11.07.2012 г.
9004148 Доставка на перилни, почистващи и дезинфекционни препарати и домакински консумативи за Детски ясли, ДМК, ОДЗ, ЦДГ и заведения за социални услуги на територията на Община Сливен 19.07.2012 г.
9004557 Ремонт сграда Община Сливен 30.07.2012 г.
9005052 Оцифряване регулацията на части от град Сливен 13.08.2012 г.
9005053 Изработване на специализирани карти за устройствено планиране на Централна градска част - гр. Сливен, включваща 2 обособени позиции 13.08.2012 г.
9005177 Доставка на офис обзавеждане за Дирекция „Местни приходи” 15.08.2012 г.
9005547 Реновиране на стълбове за улично осветление с полагане на защитно покритие, което осигурява и антиплакатна защита 24.08.2012 г.
9005549 Въвеждане на система за безхартиени заседания на Общински съвет - Сливен 24.08.2012 г.
9006215 „Подготовка на документация” за възлагане на обществени поръчки в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” 11.09.2012 г.
9006976 Подготовка и комплектоване на проект: „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в Община Сливен” 02.10.2012 г.
9007083 Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти и незаконни сгради и съоръжения 04.10.2012 г.
9007375 Изготвяне на проектно предложение по проект „Зелена и достъпна градска среда в община Сливен” 11.10.2012 г.
9007399 Изработване на: проект „Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал с цел тяхното възобоновяване в ОГТ на Община Сливен”, проект „Презалесяване на пострадали от горски пожари гори в ОГТ на Община Сливен” и проект „Въвеждане на превантивни дейности в общински горски територии на Община Сливен” 11.10.2012 г.
9007641 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по проект „Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи” 18.10.2012 г.
9007723 „Доставка на обзавеждане за Областен информационен център Сливен”, за целите на проект „Областен информационен център Сливен” 22.10.2012 г.
9007725 „Доставка на Multitouch surface устройство” за Областен информационен център Сливен” за целите на проект „Областен информационен център Сливен” 22.10.2012 г.
9008172 Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливен за зимен сезон 2012 г. - 2013 г. 01.11.2012 г.
9008260 Изграждане на ограда ЦДГ с. Трапоклово, Община Сливен 02.11.2012 г.
9008423 Благоустройствени мероприятия - подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места - прекратена 07.11.2012 г.
9008475 Благоустройствени мероприятия - Възстановяване на автобусна спирка и павилион в Сливенски минерални бани, Община Сливен - прекратена 09.11.2012 г.
9008481 Благоустройствени мероприятия - Изработване и монтаж на градински пейки 09.11.2012 г.
9008670 Благоустройствени мероприятия - подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места - прекратена 14.11.2012 г.
9008730 Доставка на автомобил с висока проходимост за ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” - прекратена 15.11.2012 г.
9008737 Изнесено, двудневно обучение на учители, директори и педагогически съветници за работа с отпаднали ученици, чийто майчин език не е български, по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен” - прекратена 15.11.2012 г.
9008804 Ремонт кухненски блок и сграда на ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян” гр. Сливен 16.11.2012 г.
9009466 Ремонт покрив ОУ „Братя Миладинови”, с. Злати войвода, Община Сливен 29.11.2012 г.
9009467 Ремонт покрив ОУ „Черноризец Храбър”, с. Крушаре, Община Сливен 29.11.2012 г.
9009471 „Доставяне на учебни помагала, пособия и канцеларски материали” по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, включваща 2 обособени позиции 30.11.2012 г.
9009531 Ремонт кухненски блок и сграда на ЦДГ „Детство” гр. Сливен 30.11.2012 г.
9009673 „Благоустройствени мероприятия” - изграждане на тротоарна настилка по ул. „Радой Ралин”, гр. Сливен – I – ви етап 04.12.2012 г.
9009791 Ремонт читалище с. Тополчане - неотложно укрепване и саниране на сградата 05.12.2012 г.
9009861 Изграждане на ограда за ПСОВ - Сливен - прекратена 06.12.2012 г.
9009878 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие 06.12.2012 г.
9009992 Разработване на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация гр. Сливен 10.12.2012 г.
9010109 Благоустройствени мероприятия – подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места - прекратена 11.12.2012 г.
9010139 Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2013 година 12.12.2012 г.
9010221 Извършване на застрахователни услуги 13.12.2012 г.
9010426 Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини 18.12.2012 г.
9010486 „Доставяне на канцеларски материали” по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” 19.12.2012 г.
9010689 Предоставяне на интернет услуги 28.12.2012 г.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.04.2016 г. webmaster