КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив на Публични покани за 2013 г.


№ в АОП: Наименование на поръчката: Публикувана в АОП на:
9010962 Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на територията на град Сливен 09.01.2013 г.
9011263 Доставяне на канцеларски материали 18.01.2013 г.
9011435 Доставка на оборудване и консумативи към него за административни цели за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” 23.01.2013 г.
9011471 Доставка на оборудване и консумативи към него за целите за проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 24.01.2013 г.
9011474 Доставка на оборудване за целите на проект LLP-2012-GRU-LP-10 „Семейството, работата и животът в съгласие – за силни права на жените” по секторна програма „Грюндвиг” – „Регионални партньорства” 24.01.2013 г.
9011477 Доставка на оборудване за целите на проект LLP-2011-COM-RP-03 „Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България” по секторна програма „Коменски” – „Регионални партньорства” 24.01.2013 г.
9011515 „Логистична подкрепа при участия - международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи” 25.01.2013 г.
9011612 „Консултантски услуги по мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи” 29.01.2013 г.
9011776 Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен 01.02.2013 г.
9012204 Информация и публичност по проект "Помощник в дома", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 - прекратена 13.02.2013 г.
9012247 Информация и публичност по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 - прекратена 14.02.2013 г.
9012489 Информация и публичност по проект "Помощник в дома", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 - прекратена 21.02.2013 г.
9012521 Информация и публичност по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 - прекратена 22.02.2013 г.
9012532 Проектиране на обект: „Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен”, гр. Сливен 22.02.2013 г.
9012801 Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал 05.03.2013 г.
9013523 Предоставяне на линейни медийни услуги на Община Сливен - прекратена 22.03.2013 г.
9013641 Информация и публичност по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, включваща 2 обособени позиции - прекратена 26.03.2013 г.
9013852 „Логистична подкрепа при участия - международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи” 01.04.2013 г.
9013865 „Консултантски услуги по мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи” 01.04.2013 г.
9014017 Информация и публичност по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, включваща 2 обособени позиции 04.04.2013 г.
9014490 Осигуряване на самолетни билети за участие в Международен фолклорен фестивал в град Шанхай и град Луоянг, Китайска народна република /Възложител: АНПТ "Сливен"/ 17.04.2013 г.
9014580 „Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар - Сливен и микро пазари”, подобект „Микро пазар в ж.к. „Дружба”, гр. Сливен 18.04.2013 г.
9014638 Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка на територията на Община Сливен 19.04.2013 г.
9014783 Реконструкция и изграждане на улична мрежа в кв. "Промишлена зона" гр. Сливен - реконструиране на улица от о.т. 510 до о.т. 512 с паркинг за автобуси и леки коли между о.т. 511 - о.т. 508 - о.т. 507 23.04.2013 г.
9015057 Проверка на системите за финансово управление и контрол, тестване на контролната среда в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор в Община Сливен и спазване рапоредбите на ЗОП и/или НВМОП за период 2007-2011 г. 30.04.2013 г.
9015061 Осъществяване на независим преглед на финансови отчети и финансова информация на основание на Международните одиторски стандарти /МОС/ и Международните стандарти за ангажименти за преглед на финансови отчети /МОСАП/ в изпълнение разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор в Община Сливен 30.04.2013 г.
9015100 Изграждане на ограда за ПСОВ – Сливен - прекратена 30.04.2013 г.
9015106 Изграждане на спортни съоръжения в град Сливен и населените места в общината – мотописта „Бършен” 30.04.2013 г.
9016077 „Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” по проект BG051PO002-2.2.08-0130-C0001 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 31.05.2013 г.
9016201 „Информация и публичност” по проект SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, Joint Easily Wafted East Laboratory Model 05.06.2013 г.
9016604 Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС 14.06.2013 г.
9016706 Доставка на хладилен шкаф за кухненски блок, на ЦДГ „Елица”, гр. Сливен 18.06.2013 г.
9016852 Ремонт на ЦДГ с. Камен 21.06.2013 г.
9017449 Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС 09.07.2013 г.
9017754 Доставка на средства за наблюдение и комуникация, специализирано оборудване за 4 противопожарни депа и защитни средства за групи за гасене на горски пожари, по проект "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен", финансиран по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по Договор № 20/226/00319 от 19.04.2013 г. 17.07.2013 г.
9017962 Изработване, доставка, монтаж и ремонт на градински пейки 23.07.2013 г.
9018128 Избор на изпълнител за изграждане на съоръжения за превенция – 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници по проект „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 20/226/00319 от 19.04.2013 г. 29.07.2013 г.
9018214 Изготвяне на документации и оказване на експертна помощ, за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” по ОП „Регионално развитие” 30.07.2013 г.
9018364 Изследване и оценка на потребностите, и бенчмаркинг за подкрепа и насърчаване на предприемачеството“, в изпълнение на Проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. 02.08.2013 г.
9018543 Намаляване популацията на бездомните кучета 07.08.2013 г.
9018599 Ремонт „Младежки дом”, с. Самуилово – Община Сливен 09.08.2013 г.
9018689 Избор на изпълнител за провеждане на обучения по проект А12-22-104/26.04.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 12.08.2013 г.
9018773 Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата, на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен 14.08.2013 г.
9018978 Намаляване популацията на бездомните кучета 20.08.2013 г.
9019316 Намаляване популацията на бездомните кучета 28.08.2013 г.
9019416 "Доставка на учебни материали" по проект BG051PO001-4.1.05-0158 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Oбщина Сливен", с три обособени позиции 30.08.2013 г.
9019439 Видео-инспекция на изградена през 2009 г. канализация в централната част на град Сливен 30.08.2013 г.
9019692 Ремонт сграда кметство с. Ичера 05.09.2013 г.
9019702 Ремонт покрив ЦДГ "Детство", кв. "Младост", гр. Сливен 05.09.2013 г.
9020064 Ремонт покрив ЦАО в кв. "Надежда", гр. Сливен 18.09.2013 г.
9020182 „Изграждане, реконструкция и ремонт на спортни площадки, на територията на Община Сливен”, обособена позиция 1 – Град Сливен, обособена позиция 2 – Населените места на територията на Община Сливен 20.09.2013 г.
9021394 Ремонт на обекти общинска собственост в с. Трапоклово, Община Сливен 23.10.2013 г.
9021507 Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар гр. Сливен 25.10.2013 г.
9021776 Благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината 01.11.2013 г.
9021820 Ремонт сграда "фондохранилище" на РИМ и Художествена галерия, гр. Сливен 04.11.2013 г.
9021885 Изграждане общински приют за отглеждане на безстопанствени животни 05.11.2013 г.
9022525 Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2014 година 20.11.2013 г.
9022614 Избор на изпълнител за провеждане на специализирано обучение по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 21.11.2013 г.
9022704 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа 22.11.2013 г.
9022708 Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливен 22.11.2013 г.
9022858 Изграждане, реконструкция и ремонт на огради за обекти – общинска собственост на територията на Община Сливен 26.11.2013 г.
9022977 Изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ „Христо Ботев”, гр. Сливен 28.11.2013 г.
9023083 „Изготвяне на документи и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки”, по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период” по ОП „Регионално развитие” 29.11.2013 г.
9023091 Реконструкция, преустройство, изграждане на котелно и отоплителна инсталация в сградата на ЦДГ "Калина", гр.Сливен 02.12.2013 г.
9023132 Ремонт покрив НХГ "Димитър Добрович", гр. Сливен 02.12.2013 г.
9023142 Ремонт покрив "Детски комплекс", гр. Сливен 02.12.2013 г.
9023153 Ремонт административна сграда на Община Сливен – ремонт и реконструкция на съществуваща площадкова канализация 02.12.2013 г.
9023269 Извършване на застрахователни услуги 03.12.2013 г.
9023271 Ремонт покрив ОУ „Братя Миладинови”, с. Злати Войвода, Община Сливен 03.12.2013 г.
9023545 Избор на изпълнител за консултантска услуга”, в изпълнение на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен”, финансиран по Договор за БФП № 13-13-144/15.11.2013 г., по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 06.12.2013 г.
9023670 Ремонт покрив читалище "Искра", с. Крушаре, Община Сливен 10.12.2013 г.
9023904 Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти, незаконни сгради и съоръжения, освобождаване на общински имоти от метални и бетонови гаражи, фургони и други 13.12.2013 г.
9024186 Намаляване популацията на бездомните кучета 20.12.2013 г.
9024200 Предоставяне на интернет услуги 20.12.2013 г.
9024324 Изграждане на обслужваща сграда и ограда към футболно игрище - с. Самуилово, община Сливен 30.12.2013 г.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.04.2016 г. webmaster