КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив на Публични покани за 2014 г. - до 30.09.2014 г.


№ в АОП: Наименование на поръчката: Публикувана в АОП на:
9024481 Изготвяне на технически проекти за автомобилни горски пътища и площадка за кацане на авиационна техника на територията на Община Сливен 07.01.2014 г.
9024487 Избор на изпълнител за провеждане на специализирано обучение по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 08.01.2014 г.
9024879 Намаляване популацията на бездомните кучета 20.01.2014 г.
9024880 Доставяне на канцеларски материали 20.01.2014 г.
9025069 Почистване на горски площи по проект „Почистване на площи в общински гори, пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал, с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” 24.01.2014 г.
9025142 „Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по договор за БФП № 13-13-144/15.11.2013 г., по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд” 27.01.2014 г.
9025284 Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини 30.01.2014 г.
9026314 Доставка на оборудване по проект „Областен информационен център Сливен” 27.02.2014 г.
9026361 Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен 28.02.2014 г.
9026493 Изработка, дизайн, предпечат и печат на флаери за целите на проект LLP-2012-GRU-LP-10 „Семейството, работата и животът в съгласие - за силни права на жените” по секторна програма „Грюндвиг” - „Регионални партньорства” 05.03.2014 г.
9026494 Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал 05.03.2014 г.
9026563 Публичност по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 06.03.2014 г.
9026608 Изработване, официално представяне и разпространение на филм и 6 клипа по проект „Областен информационен център Сливен” 06.03.2014 г.
9026614 Доставка и монтаж на климатици по проект „Областен информационен център Сливен” 07.03.2014 г.
9026647 Одит на проект BG161PO001/5-02/2012/032 „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие” 07.03.2014 г.
9026673 Одит на проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 10.03.2014 г.
9026724 „Ремонт помощни помещения в „Детска млечна кухня”, кв. „Даме Груев”, гр. Сливен 11.03.2014 г.
9026748 Доставка на обзавеждане 11.03.2014 г.
9027150 Услуги по логистика, информираност и публичност на проект BG161PO001/5-02/2012/032 „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”, с две обособени позиции 19.03.2014 г.
9027227 Изграждане, реконструкция и ремонт на спортни площадки в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен 20.03.2014 г.
9027292 Ремонт спортна зала „Вдигане на тежести”, гр. Сливен 21.03.2014 г.
9027421 Обучения и кръгли маси по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 25.03.2014 г.
9027431 Ремонт покрив на пазар за зеленчуци и плодове – Централен общински пазар, гр. Сливен 25.03.2014 г.
9027596 Изготвяне на оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите” по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие” 28.03.2014 г.
9027671 Изработване, доставка, монтаж и ремонт на градински пейки 31.03.2014 г.
9027937 Избор на оператор за извършване на пощенски услуги 07.04.2014 г.
9028231 „Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции 14.04.2014 г.
9028236 „Ремонт на зала „Сирак Скитник”, гр. Сливен 14.04.2014 г.
9028335 Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен 16.04.2014 г.
9028455 Ремонт сграда общинска собственост с. Биково, Община Сливен 17.04.2014 г.
9028568 Ремонт помощни помещения в „Детска млечна кухня”, кв. „Даме Груев”, гр. Сливен 23.04.2014 г.
9028791 Ремонт пенсионерски клубове в гр.Сливен и в населените места в общината - ремонт сграда за пенсионерски клуб в с.Крушаре, Община Сливен 29.04.2014 г.
9028882 Ремонт на част от първи етаж от бивша ІІІ-та поликлиника - гр. Сливен за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” и „Център за майчино и детско здраве” 30.04.2014 г.
9028900 Изграждане на детски площадки за игра на територията на Община Сливен 30.04.2014 г.
9028986 Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен 08.05.2014 г.
9029400 Ремонт на част от първи етаж от бивша III – та поликлиника – гр. Сливен за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” и „Център за майчино и детско здраве” 16.05.2014 г.
9029410 Благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината 16.05.2014 г.
9029453 Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен 20.05.2014 г.
9030518 Доставка на оборудване 13.06.2014 г.
9031155 „Прилагане на планове за градско развитие", в изпълнение на Проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. 25.06.2014 г.
9031231 Придобиване на умения 26.06.2014 г.
9031541 „Реконструкция и изграждане на канализационни и водопроводни клонове и отклонения на територията на гр. Сливен”, по две обособени позиции 30.06.2014 г.
9031655 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите на І -во СОУ "Хаджи Мина Пашов", ІІ-ро СОУ "Христо Ботев", Спортно училище "Д. Рохов" и Дом за стари хора, публична общинска собственост на територията на град Сливен 30.06.2014 г.
9032236 Инвестиционно проектиране във фаза работен проект за обект: „Реконструкция на канализацията на гр. Сливен” 25.07.2014 г.
9032383 Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на "Диагностично- консултативен център 2- Сливен" ЕООД, гр. Сливен 01.08.2014 г.
9032617 Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол) на обект „Основен ремонт и реконструкци на зала „Сливен”, гр. Сливен 11.08.2014 г.
9032619 Доставка и монтаж на климатици за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” с местонахождение - бивша III – та поликлиника, гр. Сливен 11.08.2014 г.
9032620 Обзавеждане на „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” с местонахождение - бивша III – та поликлиника, гр. Сливен 11.08.2014 г.
9032817 Основен ремонт почивни бази в м. "Карандила", Община Сливен - ремонт на сграда за гости № 3 18.08.2014 г.
9032978 Стабилизиране и профилиране на терени чрез рециклиране с химически добавки, цимент и вторични инертни материали на територията на Община Сливен 22.08.2014 г.
9033128 Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Областен информационен център - Сливен 28.08.2014 г.
9033608 Изработка и доставка на материали за информация и публичност, по проект № BG051РО001 - 5.2.12 – 0062 – С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен” 12.09.2014 г.
9033636 Ремонт пенсионерски клубове в гр. Сливен и в населените места – ремонт пенсионерски клуб с. Старо село, Община Сливен 12.09.2014 г.
9033843 Ремонт „Младежки дом”, с. Самуилово, Община Сливен 19.09.2014 г.
9033953 Саниране и ремонт Детска ясла № 14, гр. Сливен 24.09.2014г.
9033965 Избор на приложни специалисти – рехабилитатори, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции 24.09.2014г.
9033971 Ремонт сграда Детска ясла № 3, гр.Сливен - ремонт обслужваща сграда 24.09.2014г.
9034026 Реконструкция и ремонт по мрежата за обществено осветление на територията на гр. Сливен и населените места на Община Сливен 25.09.2014 г.
9034227 Избор на приложни специалисти – логопеди, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции 30.09.2014 г.
9034235 Избор на приложни специалисти – психолози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции 30.09.2014 г.
9034254 Избор на приложни специалисти – специални педагози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции 30.09.2014 г.

Съобщения - архив

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.04.2016 г. webmaster