НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Регулация на търговската ...
 
Регулация на търговската дейност, общински фирми и защита на потребителите


Българска национална асоциация на потребителитеФУНКЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ РЕГУЛАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Осъществява контрол по прилагането на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Закона за местните данъци и такси, чл. 40, ал. 6 от Закона за виното и спиртните напитки и свързаната с чл. 8 от него Наредба за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензните, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността им, както и Постановленията, Правилниците на Министерския съвет и Наредбите на Общински съвет, по които то има правомощия;
 2. Извършва процедура по категоризация на заведения за хранене и средства за подслон; води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
 3. Категоризира хотели и други обекти, съгласно чл.8 от Наредба №2 на МТТ за категоризиране на туристически обекти; категоризира заведения за хранене и развлечения, съгласно чл.9 от Наредбата на МТТ за категоризиране на туристически обекти; регистрира нестационарни обекти за амбулантна търговия, разрешени по реда на ЗУТ;
 4. Проверява документите по издаването на лицензи за търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; дейност по вписването в специален регистър лицата, извършващи търговия на едро и/или дребно с вино, с продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; проверка на разрешителните за извършване на амбулантна търговия и тяхната заверка от органите на Общинска полиция;
 5. Приема документи за удостоверения и за заверяване на регистъра за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;
 6. Издава лицензи за търговия с тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл.30 от Закона за тютюна и тютюневи изделия;
 7. Издава лиценз за търговия с вина, спирт и спиртни напитки, съгласно чл.22 от Наредбата за условията и реда за производство на вино, спирт и спиртни напитки и търговия с тях;
 8. Издава удостоверения за регистрация на пунктове за дестилация на ферментирали плодови материали, съгласно чл.14 от Наредбата за условията и реда на производството на вино, спирт и спиртни напитки и търговията с тях;
 9. Разработва методология и дава консултации по прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, свързани с организацията на таксата за битовите отпадъци и на други местни такси, на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, на чл. 40 ал. 6 от Закона за виното и спиртните напитки, на Наредбата по чл. 8 от него, на Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на на община;
 10. Приема документи за удостоверение и заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър; заверява дневници (регистри) за покупките и продажбите на черни и цветни метали, съгласно чл.7 от Наредбата за търговска дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им;
 11. Вписва в специален регистър лицата, извършващи търговия на едро и/или дребно с вино, с продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; завежда на съставените актове в регистър и контрол по процеса на актосъставянето; връчва наказателни постановления; обработва жалби до Районния съд чрез управлението за отмяна на наказателни постановления и справки за резултата от решението на съда по тях.;
 12. Проверява документите по издаването на лицензи за търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; обработва възражения по съставени актове за административни нарушения.
 13. Създава и осигурява регулярното действие на процедурите по категоризацията на туристическите обекти, както и с контролните функции, събирането и съхраняването на туристическа информация;
 14. Съставя констативни протоколи и актове по прилагането на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия и Наредбата за провеждане на търговска дейност на територията на община Сливен; консултира потребителите и упражнява контрол върху спазването на техните права, в съответствие със Закона за защита на потребителите и Правилата за търговия;

ОБЩИНСКИ ФИРМИ

 1. Подпомага управителите на общинските фирми при изготвянето на индивидуалните бизнес-програми, осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми; подготвя предложения до Общински съвет при необходимост от изменение на дружествените договори, капитала на дружествата и договорите за управление на общинските фирми;
 2. Води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координира дейността им;
 3. Подготвя финансови и икономически анализи, въз основа на събраната информация за дейността на общинските дружества и предприятия;
 4. Подпомага контролната дейност в търговията на територията на общината, чрез проучване, анализиране и прогнози на пазара;
 5. Води Регистър на Държавните помощи, съгласно Закона за държавните помощи и Регистър за обществените поръчки;
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.10.2006 г. webmaster