НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общинска администрация » Структура и функции
 
Структура и функции


СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЩИНА СЛИВЕН


КМЕТ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "Финанси и общинска икономика"

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "Устройство на територията и строителство"

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "Хуманитарни дейности"

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "Икономическо развитие"

СЕКРЕТАР


Главен архитект


Секретар "МКБППМН"


Отдел "Вътрешен одит"

Отдел "Предваритерен контрол"


I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция "Правна"

Отдел "Правно-нормативно обслужване"

Отдел "Обществени поръчки"


Дирекция "Административно-информационно обслужване"

Отдел "Информационно осигуряване"

Отдел "Административно обслужване и ЦАО"

Отдел "Техническо осигуряване и обслужване на администрацията"

Отдел "Обслужване на общинския съвет"


Дирекция "Счетоводство и контрол"

Отдел "Счетоводство"

Отдел "Методология и контрол"


Самостоятелни отдели


Отдел "Бюджет"

Отдел "Човешки ресурси"

Отдел "Сигурност и управление при кризи"


I I. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция "Местни данъци и такси"

Отдел "Отчитане на приходи и разходи и обслужване на данъкоплатци"

Отдел "Контрол по събиране на местните данъци и такси"


Дирекция "Устройство на територията"

Отдел "Териториално устройство и архитектура"

Отдел "Кадастър и регулация"


Дирекция "Общинска инфраструктура"


Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността"


Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"


Самостоятелни отдели


Отдел "Общинска икономика и защита на потребителя"

Отдел "Екология"

Отдел "Строителен контрол"

Отдел "Общинска собственост"

Отдел "Гражданска регистрация“

Отдел "Общинско развитие, проекти и програми"

Отдел "Международно сътрудничество и инвестиции"


Декларации по ЗПУКИ

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.04.2016 г. webmaster