НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ масивна градска тоалетна с полезна площ 37 кв.м., находяща се в градинката на пл. "Хаджи Димитър", кв. 319 по действащия план на гр. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 23.11.2017 г.]
14.12.2017 г.
21.12.2017 г.
В изпълнение на проект "Заедно от детската градина", реализиран от УНИЦЕФ България в партньорство с Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование, Община Сливен обявява свободни работни места, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 22.11.2017 г.]
Срок за подаване на документи – от 22.11.2017 до 12.12.2017 год.
Община Сливен обявява: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имот публична общинска собственост - язовир "Капаклий", в землището на с. Старо село:
виж още
[Дата на публикуване - 20.11.2017 г.]
07.12.2017 г.
Община Сливен удължава срока за подаване на заявления за провеждане на конкурс за избор на управител на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Обреден комплекс" ЕООД:
виж още
[Дата на публикуване - 20.11.2017 г.]
Срок за подаване на документите:
до 17.00 часа на 05.12.2017 г.
Община Сливен обявява процедура по подбор за сформиране на екип на услугите в "Общностен център за деца и семейства Сливен" - гр. Сливен, кв."Ново село", ул. "Пейо Яворов" № 68" във връзка с реализиране на Проект: № BG05M9OP001-2.004-0057 Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:
виж още
[Дата на публикуване - 17.11.2017 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 17.11.2017 г.]
22.11.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 14.11.2017 г.]
30.11.2017 г.
07.12.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.434.226, с площ от 883 кв.м … местност "Плоски рът", гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих …:
виж още
[Дата на публикуване - 14.11.2017 г.]
30.11.2017 г.
07.12.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, на част от имот, публична общинска собственост с СУ "Хаджи Мина Пашов", гр. Сливен и в с. Самуилово, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 14.11.2017 г.]
30.11.2017 г.
07.12.2017 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:
виж още
[Дата на публикуване - 13.11.2017 г.]
15.12.2017 г.
29.12.2017 г.
Община Сливен обявява откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Обреден комплекс" ЕООД:
виж още
[Дата на публикуване - 03.11.2017 г.]
Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 13.11.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 02.11.2017 г.]
17.11.2017 г.
24.11.2017 г.
Обявление за пряко отдаване под наем на три тенис-корта в гр. Сливен, кв. "Ново село" и масивна едноетажна сграда, представляващи:
виж още
[Дата на публикуване - 01.11.2017 г.]
срок за подаване на документи до 01.12.2017 г.
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение 1 и Приложение 1.1.:
виж още
[Дата на публикуване - 27.10.2017 г.]
17.11.2017 год. от 09.00 часа в зала "Май"
Обява за подбор на персонал за Общностен център за деца и семейства интегрирани услуги за ранно детско развитие:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2017 г.]
Срок за подаване на документите: от 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на гр.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 04.10.2017 г.]
20.10.2017 г.
31.10.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот 68117.510.409 с площ от 2.006 дка, начин на трайно ползване: временно неизползвани орни земи, трайно предназначение: земеделска територия, м."Дългата нива", землище на с.Сотиря…:
виж още
[Дата на публикуване - 04.10.2017 г.]
20.10.2017 г.
31.10.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 04.10.2017 г.]
20.10.2017 г.
31.10.2017 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 02.10.2017 г.]
27.10.2017 г.
10.11.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1713, Обект № 1714 и Обект № 1715:
виж още
[Дата на публикуване - 27.09.2017 г.]
13.10.2017 г.
17.10.2017 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Юрисконсулт в кметство село Тополчане – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 19.09.2017 г.]
Документите се подават в срок до 02.10.2017 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 13.09.2017 г.]
29.09.2017 г.
05.10.2017 г.
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ РЕСУРСИ" обявява: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година за индивидуално ползване на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади подробно описани в Приложение1 и Приложение 1.1.:
виж още
[Дата на публикуване - 08.09.2017 г.]
26.09.2017 г. от 09.00 часаСправки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.11.2017 г. webmaster