НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в гр. Сливен, кв. Стоян Заимов и с. Мечкарево, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.04.2017 г.]
03.05.2017 г.
10.05.2017 г.
Община Сливен на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД 15-453/24.03.2017 г. на Кмета на Общината, обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 31.03.2017 г.]
Документите се подават до 16.00 часа на 18.04.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот…: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Йордан Кювлиев" № 2, … ведно с построените в имота сгради, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 24.03.2017 г.]
11.04.2017 г.
25.04.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот ІV-227, кв.29, с площ от 1100 кв.м, … отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Сотиря, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 24.03.2017 г.]
12.04.2017 г.
19.04.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 24.03.2017 г.]
12.04.2017 г.
19.04.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1704:
виж още
[Дата на публикуване - 21.03.2017 г.]
06.04.2017 г.
11.04.2017 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 20.03.2017 г.]
05.04.2017 г.
19.04.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи:
виж още
[Дата на публикуване - 02.03.2017 г.]
21.03.2017 г.
28.03.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обекти № 1701; 1702; 1703:
виж още
[Дата на публикуване - 24.02.2017 г.]
13.03.2017 г.
17.03.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост в землището на с.Сотиря:
виж още
[Дата на публикуване - 24.02.2017 г.]
15.03.2017 г.
17.03.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв.13, с площ от 900 кв.м, отреден за фурна по действащия план на с.Божевци, общ.Сливен…:
виж още
[Дата на публикуване - 24.02.2017 г.]
15.03.2017 г.
22.03.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 24.02.2017 г.]
15.03.2017 г.
23.03.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с площ от 846 кв.м., … местност "Плоски рът", ... землище на гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 23.02.2017 г.]
14.03.2017 г.
17.03.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в с. Гергевец и с. Самуилово, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 23.02.2017 г.]
14.03.2017 г.
21.03.2017 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност "Юрта" …:
виж още
[Дата на публикуване - 13.02.2017 г.]
28.02.2017 г.
07.03.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващи част от поземлен имот …, находящ се на ул. "Теменуга", гр. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 13.02.2017 г.]
28.02.2017 г.
07.03.2017 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост … с.Злати войвода, общ.Сливен, …с площ от 634 кв.м. с трайно предназначение на територията:
виж още
[Дата на публикуване - 26.01.2017 г.]
16.02.2017 г.
23.02.2017 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 23.01.2017 г.]
20.02.2017 г.
06.03.2017 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост с № 000167 по картата на възстановената собственост на землището на с.Струпец, общ.Сливен, с площ 15,397 дка, местност "Ченгене шили", с начин на трайно ползване…:
виж още
[Дата на публикуване - 19.01.2017 г.]
09.02.2017 г.
16.02.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в 8 СОУ, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.01.2017 г.]
03.02.2017 г.
10.02.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 18.01.2017 г.]
03.02.2017 г.
10.02.2017 г.
Община Сливен обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга "Дневен център за възрастни хора с психични увреждания" в Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.01.2017 г.]
Краен срок за подаване на документите:
26.02.2017 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Микропазар "Сини камъни", гр.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 12.01.2017 г.]
01.02.2017 год.
15.02.2017 год.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.04.2017 г. webmaster