НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 31,50 кв.м., находящ се в гр. Сливен, ул. "Великокняжевска", до жилищен блок № 40, … предназначен за разполагане на преместваем обект - павилион за търговия, съгласно утвърдена схема.:
виж още
[Дата на публикуване - 19.06.2018 г.]
05.07.2018 г.
12.07.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 13.06.2018 г.]
29.06.2018 г.
04.07.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1806:
виж още
[Дата на публикуване - 11.06.2018 г.]
27.06.2018 г.
03.07.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за "Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1807, с подотдел 145 "д" намиращ се в землището на село Раково, Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 11.06.2018 г.]
27.06.2018 г.
03.07.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост /м."Чинтулово", м."Баш чардак"/:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2018 г.]
26.06.2018 г.
03.07.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост / с. Чокоба /:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2018 г.]
27.06.2018 г.
04.07.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 07.06.2018 г.]
27.06.2018 г.
03.07.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот VІІ в кв.49, с площ от 195 кв.м., отреден за обществено обслужване по ПУП на с.Младово, общ.Сливен, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда "Казанджийница" със ЗП 45 кв.м., …:
виж още
[Дата на публикуване - 30.05.2018 г.]
14.06.2018 г.
21.06.2018 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год, съгласно Приложение № 1, което е отразено в сайта на Община Сливен - www.sliven.bg:
виж още
[Дата на публикуване - 30.05.2018 г.]
20.06.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в сградата на Община Сливен за инсталиране на банкомат:
виж още
[Дата на публикуване - 30.05.2018 г.]
14.06.2018 г.
21.06.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, на част от имот, частна общинска собственост в с. Самуилово, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.05.2018 г.]
14.06.2018 г.
21.06.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 24,00 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. "Младост", южно от жилищен блок № 7, … предназначен за разполагане на преместваем обект - павилион за кафе-аперитив по утвърдена схема.:
виж още
[Дата на публикуване - 22.05.2018 г.]
07.06.2018 г.
14.06.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.559.75 (УПИ V, кв.634 по ПУП на кв. "Дружба"), с площ от 571 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен…:
виж още
[Дата на публикуване - 18.05.2018 г.]
06.06.2018 г.
13.06.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имот публична общинска собственост - Язовир в местност "Чалъ баир", землището на с. Скобелево, община Сливен с площ от 102,172 дка...:
виж още
[Дата на публикуване - 11.05.2018 г.]
30.05.2018 г.
05.06.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, на част от имот, публична общинска собственост, представляваща плувен басейн в гр. Сливен, ОУ „Елисавета Багряна“:
виж още
[Дата на публикуване - 08.05.2018 г.]
23.05.2018 г.
30.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги със ЗП 230 кв.м., находяща се в поземлен имот … (УПИ VІ, кв.486 по ПУП на кв. "Даме Груев", гр. Сливен) …:
виж още
[Дата на публикуване - 08.05.2018 г.]
23.05.2018 г.
30.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с площ от 749 кв.м., местност "Лозарски връх", гр. Сливен, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс…:
виж още
[Дата на публикуване - 08.05.2018 г.]
23.05.2018 г.
30.05.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина за обект 1805:
виж още
[Дата на публикуване - 04.05.2018 г.]
21.05.2018 г.
25.05.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина Обект № 1804:
виж още
[Дата на публикуване - 04.05.2018 г.]
21.05.2018 г.
25.05.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект 1803:
виж още
[Дата на публикуване - 04.05.2018 г.]
21.05.2018 г.
25.05.2018 г.
Община Сливен изпълнява дейности по предоставяне на социалната услуга "личен асистент", финансирани по ПМС № 332/22.12.2017г. и подписано Споразумение с Агенция за социално подпомагане. Продължителността на дейностите е до 31.12.2018г.:
виж още
[Дата на публикуване - 04.05.2018 г.]
Срок за подаването на Заявления
От 08.05.2018г. до 25.05.2018г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на нежилищна сграда на два етажа, предназначена за търговия, обществено обслужване,… адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. "Цар Симеон" № 1, площ 198 кв.м.,…:
виж още
[Дата на публикуване - 04.05.2018 г.]
21.05.2018 г.
28.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 04.05.2018 г.]
22.05.2018 г.
29.05.2018 г.
Във връзка с подготовката на проектно предложение по схема BG05M9OP001-2.018 - "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" – КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Община Сливен отправя покана към заинтересовани страни за участие като партньори.:
виж още
[Дата на публикуване - 27.04.2018 г.]
Срок за подаване на Заявлението
до 16.00 часа на 09.05.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска собственост с идентификатори:
виж още
[Дата на публикуване - 27.04.2018 г.]
17.05.2018 г.
22.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 27.04.2018 г.]
16.05.2018 г.
23.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 491 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. "Асеновска" № 15…:
виж още
[Дата на публикуване - 27.04.2018 г.]
16.05.2018 г.
23.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на гр. Сливен, представляващ поземлен имот, местност "Киша дермен", с площ от 7 800 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска…:
виж още
[Дата на публикуване - 27.04.2018 г.]
16.05.2018 г.
23.05.2018 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:
виж още
[Дата на публикуване - 26.04.2018 г.]
Заповед № РД-15-1220 гр. Сливен от 04.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 04.05.2018 г.]
22.05.2018 г.
05.06.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]
15.05.2018 г.
22.05.2018 г.
Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 7,00 кв.м., находящ се пред сградата на бул. "Цар Освободител" № 17, първа зона, предназначен за разполагане на преместваеми детски атракциони – колички, клатушки и др., … Централна градска част, гр. Сливен.:
виж още
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]
15.05.2018 г.
22.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост, находяща се м. Кютюклюка, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]
10.05.2018 г.
17.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологични кабинети в населените места на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]
10.05.2018 г.
17.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в в сградата на Автогара Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 20.04.2018 г.]
10.05.2018 г.
17.05.2018 г.
Община Сливен, обявява: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Озеленяване и гробищни паркове", гр. Сливен.:
виж още
[Дата на публикуване - 05.04.2018 г.]
Срок за подаване на документите до 17.00 часа на 16.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост в с. Гергевец, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.03.2018 г.]
19.04.2018 г.
26.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети в кв. Речица, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.03.2018 г.]
19.04.2018 г.
26.04.2018 г.
Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността "директор" – по 1 /една/ щатна бройка на следните общински детски градини на територията на община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.03.2018 г.]
Крайният срок за подаване на документите е до 30.04.2018 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три едноетажни сгради (поотделно) за търговия и/или услуги, площ: 1001 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Ново село, бул. Панайот Хитов:
виж още
[Дата на публикуване - 29.03.2018 г.]
18.04.2018 г.
25.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна сграда за търговия и/или услуги със ЗП 40 кв.м, площ 3363 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Надежда:
виж още
[Дата на публикуване - 29.03.2018 г.]
18.04.2018 г.
25.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 29.03.2018 г.]
17.04.2018 г.
24.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, попадащи в поземлен имот с идентификатор 67338.551.1, Централна градска част, предназначени за разполагане на преместваеми детски атракциони – колички, клатушки и др., съгласно подробни схеми, утвърдени от гл. архитект на Община Сливен, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2018 г.]
11.04.2018 г.
18.04.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - общинска собственост с площ от 1073 /хиляда седемдесет и три/ кв.м., местност "Баш чардак", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, землище на гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 26.03.2018 г.]
17.04.2018 г.
24.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост, с площ от 839 кв.м., трайно предназначение: незастроен имот за жилищни нужди, по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 20.03.2018 г.]
04.04.2018 г.
11.04.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1802, вкл. подотдели 276 "а" и 277 "г", намиращ се в землището на с. Ичера, Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 13.03.2018 г.]
28.03.2018 г.
02.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост в с. Злати войвода и с. Ковачите:
виж още
[Дата на публикуване - 09.03.2018 г.]
29.03.2018 г.
05.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, на част от имот, публична общинска собственост с НУ "Васил Левски", гр. Сливен, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 09.03.2018 г.]
29.03.2018 г.
05.04.2018 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 19.06.2018 г. webmaster