НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: kmet@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Общински пазари:
виж още
[Дата на публикуване - 26.04.2018 г.]
22.05.2018 г.
05.06.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]
15.05.2018 г.
22.05.2018 г.
Община Сливен обявява: Да се проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на терен с площ 7,00 кв.м., находящ се пред сградата на бул. "Цар Освободител" № 17, първа зона, предназначен за разполагане на преместваеми детски атракциони – колички, клатушки и др., … Централна градска част, гр. Сливен.:
виж още
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]
15.05.2018 г.
22.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост, находяща се м. Кютюклюка, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]
10.05.2018 г.
17.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологични кабинети в населените места на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]
10.05.2018 г.
17.05.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в в сградата на Автогара Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 20.04.2018 г.]
10.05.2018 г.
17.05.2018 г.
Община Сливен, обявява: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Озеленяване и гробищни паркове", гр. Сливен.:
виж още
[Дата на публикуване - 05.04.2018 г.]
Срок за подаване на документите до 17.00 часа на 16.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост в с. Гергевец, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.03.2018 г.]
19.04.2018 г.
26.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети в кв. Речица, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.03.2018 г.]
19.04.2018 г.
26.04.2018 г.
Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността "директор" – по 1 /една/ щатна бройка на следните общински детски градини на територията на община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 30.03.2018 г.]
Крайният срок за подаване на документите е до 30.04.2018 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три едноетажни сгради (поотделно) за търговия и/или услуги, площ: 1001 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Ново село, бул. Панайот Хитов:
виж още
[Дата на публикуване - 29.03.2018 г.]
18.04.2018 г.
25.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна сграда за търговия и/или услуги със ЗП 40 кв.м, площ 3363 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Надежда:
виж още
[Дата на публикуване - 29.03.2018 г.]
18.04.2018 г.
25.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 29.03.2018 г.]
17.04.2018 г.
24.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, попадащи в поземлен имот с идентификатор 67338.551.1, Централна градска част, предназначени за разполагане на преместваеми детски атракциони – колички, клатушки и др., съгласно подробни схеми, утвърдени от гл. архитект на Община Сливен, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2018 г.]
11.04.2018 г.
18.04.2018 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - общинска собственост с площ от 1073 /хиляда седемдесет и три/ кв.м., местност "Баш чардак", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, землище на гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 26.03.2018 г.]
17.04.2018 г.
24.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот-частна общинска собственост, с площ от 839 кв.м., трайно предназначение: незастроен имот за жилищни нужди, по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 20.03.2018 г.]
04.04.2018 г.
11.04.2018 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1802, вкл. подотдели 276 "а" и 277 "г", намиращ се в землището на с. Ичера, Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 13.03.2018 г.]
28.03.2018 г.
02.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост в с. Злати войвода и с. Ковачите:
виж още
[Дата на публикуване - 09.03.2018 г.]
29.03.2018 г.
05.04.2018 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, на част от имот, публична общинска собственост с НУ "Васил Левски", гр. Сливен, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 09.03.2018 г.]
29.03.2018 г.
05.04.2018 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.04.2018 г. webmaster