НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 17.08.2017 г.]
Документите се подават в срок до 30.08.2017 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост находящи се в гр. Сливен, м. "Бършен":
виж още
[Дата на публикуване - 07.08.2017 г.]
12.09.2017 год., 10:00 часа
19.09.2017 год.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:
виж още
[Дата на публикуване - 28.07.2017 г.]
16.08.2017 год., 10:30 часа
22.08.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.07.2017 г.]
16.08.2017 год., 10:00 часа
23.08.2017 год.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лекарски кабинети в населените места на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 28.07.2017 г.]
15.08.2017 год., 10:00 часа
22.08.2017 год.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява Открит Конкурс за възлагане изпълнението на услугата: Добив на дървесина - Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 1710:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]
09.08.2017 г.
14.08.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за Обект 1711:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2017 г.]
09.08.2017 г.
14.08.2017 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" в Дирекция "Правна" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 18.07.2017 г.]
Документи се подават в срок до 31.07.2017 год. – включително
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 03.07.2017 г.]
31.07.2017 г.
14.08.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина за Обект № 1708:
виж още
[Дата на публикуване - 30.06.2017 г.]
18.07.2017 г.
24.07.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява конкурс за добив на прогнозни количества дървесина от лесосечен фонд 2017 г. за обект №1706 и обект №1707:
виж още
[Дата на публикуване - 30.06.2017 г.]
17.07.2017 г.
21.07.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1705 и 1709:
виж още
[Дата на публикуване - 30.06.2017 г.]
18.07.2017 г.
24.07.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност "Юрта" с площ от 758 кв.м.:
виж още
[Дата на публикуване - 26.06.2017 г.]
12.07.2017 г.
25.07.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – склад (бивша баня), със застроена площ от 88 кв.м, отреден "За бизнес център, банки, офиси, поликлиника и трафопост", по плана на гр.Кермен, общ.Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 26.06.2017 г.]
13.07.2017 г.
25.07.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот 001041 с площ от 3.857 дка, начин на трайно ползване: нива, пета категория на земята, м."Рупов дол", землище на с.Глушник:
виж още
[Дата на публикуване - 23.06.2017 г.]
14.07.2017 г.
25.07.2017 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Директор на Симфоничен оркестър – СЛИВЕН 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 14.06.2017 г.]
Документите се подават в срок до 15.07.2017 год.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Директор на Ансамбъл за народни песни и танци – СЛИВЕН 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 14.06.2017 г.]
Документите се подават в срок до 15.07.2017 год.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел "Контрол по събиране на местните данъци и такси" към Дирекция "Местни данъци и такси" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 09.06.2017 г.]
Документите се подават в срок до 22.06.2017 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Главен инспектор в отдел "Отчитане на приходи, разходи и обслужване на данъкоплатци" към Дирекция "Местни данъци и такси" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 09.06.2017 г.]
Документите се подават в срок до 22.06.2017 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Техническо осигуряване и обслужване на администрацията" в Дирекция "Административно-информационно обслужване" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 01.06.2017 г.]
Документите се подават в срок до 14.06.2017 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Финансов контрольор в отдел "Предварителен контрол" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 01.06.2017 г.]
Документите се подават в срок до 14.06.2017 год. – включително
Община Сливен обявява да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност "Дългата нива"…:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2017 г.]
19.06.2017 г.
26.06.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.607.25, площ: 205 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. "Трайчо Китанчев" № 21…:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2017 г.]
19.06.2017 г.
27.06.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти - частна общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2017 г.]
19.06.2017 г.
27.06.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги, със ЗП 230 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67338.563.229 (УПИ VІ, кв.486 по ПУП на кв."Даме Груев", гр.Сливен)…:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2017 г.]
19.06.2017 г.
26.06.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот 000993 с площ от 0.184 дка., начин на трайно ползване: ветеринарна лечебница, землище на с.Тополчане…:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2017 г.]
19.06.2017 г.
26.06.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, в гр. Сливен, кв. Клуцохор, ул. "Лъдженска", с. Злати войвода и с. Горно Александрово:
виж още
[Дата на публикуване - 31.05.2017 г.]
28.06.2017 г.
05.07.2017 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Административно обслужване и ЦАО" в Дирекция "Административно-информационно обслужване" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 30.05.2017 г.]
Документи се подават в срок до 12.06.2017 год. – включително
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 год, съгласно Приложение № 1:
виж още
[Дата на публикуване - 29.05.2017 г.]
20.06.2017 г.
Община Сливен обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 18.05.2017 г.]
Дата на подаване на документи
до 16.00 часа на 31.05.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на на поземлен имот с идентификатор 67338.434.452, площ от 771 кв.м, местност "Плоски рът", землище на гр.Сливен…:
виж още
[Дата на публикуване - 15.05.2017 г.]
25.05.2017 г.
30.05.2017 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67338.433.60, площ: 604 кв.м, адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, местност "Пандар бунар", землище на гр. Сливен …:
виж още
[Дата на публикуване - 15.05.2017 г.]
30.05.2017 г.
06.06.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 15.05.2017 г.]
31.05.2017 г.
13.06.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от нежилищни имоти, публична общинска собственост, представляващи 1 кв.м. за разполагане на кафе машини в СУ "Константин Контантинов" гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2017 г.]
26.05.2017 г.
02.06.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1704
виж още
[Дата на публикуване - 03.05.2017 г.]
19.05.2017 г.
23.05.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67338.520.155.6.2, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. "Аргира Жечкова" №5, вх. Б, ет.1, ап. 2…:
виж още
[Дата на публикуване - 02.05.2017 г.]
23.05.2017 г.
30.05.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 3 недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 02.05.2017 г.]
23.05.2017 г.
30.05.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 2 недвижими имоти - частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 02.05.2017 г.]
23.05.2017 г.
30.05.2017 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост в гр. Сливен, кв. Стоян Заимов и с. Мечкарево, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.04.2017 г.]
03.05.2017 г.
10.05.2017 г.
Община Сливен на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД 15-453/24.03.2017 г. на Кмета на Общината, обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 31.03.2017 г.]
Документите се подават до 16.00 часа на 18.04.2017 г.
ОП "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1704:
виж още
[Дата на публикуване - 21.03.2017 г.]
06.04.2017 г.
11.04.2017 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.08.2017 г. webmaster