НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Устройство на територията
 
Устройство на територията


Общ устройствен план

Подробни устройствени планове /ПУП/

Обявления

Уеб ГИС

Често задавани въпроси

Енергийна ефективност


ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТАТехническата служба, като оперативно звено на Община Сливен за изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията, обхваща:

  • дейности по използване, застрояване и опазване на териториите и поземлените имоти в съответствие с предназначението им по действащите устройствени схеми и планове;
  • технически и административни дейности и актове за създаването на устройствени схеми и планове, включително и за тяхното реализиране;
  • технически и административни дейности и актове за реализиране на инвестиционното проектиране и строителство.

Главният архитект и Дирекция "УТОС" в рамките на предоставената им компетентност, съдействат за осъществяването на тези дейности, като организират и участват в разработването и провеждането на политиката на Общината в областта на териториалното и селищно устройство, строителството и архитектурата.


С цел създаване на териториално-устроиствени, градоустройствени и геодезически планове, като предпоставка за балансирано и устойчиво развитие на общината. Основните задачи са насочени към:

  1. Осигуряване на градоустройствена основа за предоставяне на терени на потенциални инвеститори за изграждане на обекти от икономиката, комплексното обществено обслужване, жилищното строителство и др.
  2. Осигуряване на градоустройствена основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на общината.
  3. Основно проучване и анализиране на действащите общи и подробни устройствени планове и на наличните кадастрални основи.

В изпълнение на техническите и административни дейности по създаване на устроиствените планове, както и за тяхното реализиране се правят:

  1. предложения до Общинския съвет и ПК към него за допускане или съгласуване за одобряване на градоустройствени разработки;
  2. откриване на производство за отчуждаване на имоти във връзка с откриване на нови улици в гр. Сливен и населените места в Общината;

скици-копия от действащите подробни устройствени планове за обхвата на общинските имоти, с необходимата информация за тяхното актуване и провеждане на търгове за строителство.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 29.03.2018 г. webmaster